МЕНИ
 
Насловна » Избори за националне савете 2022

Избори за националне савете 2022

 

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ


Mинистарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић, 5. септембра 2022. године донела је Одлуку о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина.
Одлука је донета на основу члана 35, а у вези са чланом 29. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18) и Решења о привременом закључењу посебног бирачког списка националне мањине број: 208-00-02/2022-01/01 од 3. септембра 2022. године.
Одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 100/22

 

На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18) у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, број 100/22),

министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
свим електорима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини

1. Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета горанске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
2. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.
3. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
4. Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.

Право да буде електор има припадник националне мањине уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање:
1) 20 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи мање од 10.000 лица;
2) 30 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 10.000 лица али мање од 20.000 лица;
3) 45 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 20.000 лица али мање од 50.000 лица;
4) 60 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 50.000 лица али мање од 100.000 лица;
5) 100 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 100.000 лица.
Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа надлежног за оверу потписа.
Овера потписа не подлеже плаћању такси. 
Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву на потврђивање.         Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску пријаву на потврђивање.
Електорске пријаве са свим прилозима подносе се непосредно на адрeсу, Бирчанинова број 6, Београд.
Рок за достављање електорских пријава је 13. октобар 2022. године.
Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.
Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети са званичне интернет странице Министарства (www.minljmpdd.gov.rs).

У Београду, 6. септембар 2022. године   

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКЕ ПРИЈАВЕ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ


У складу са Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина број: 90-00-00024/2022-01 од 5. септембра 2022. године („Службени гласник РС”,, број 100/22), на изборима путем електорске скупштине за чланове националних савета националних мањина бира се:

 1. 15 чланова Националног савета горанске националне мањине;
 2. 23 члана Националног савета македонске националне мањине;
 3. 23 члана Националног савета црногорске националне мањине;
 4. 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине.

Право да буде електор има припaдник нaциoнaлнe мaњинe уписaн у пoсeбaн бирaчки списaк чиjу кaндидaтуру писмeнo пoдржи одређен број припaдникa нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк, у складу са чланом 101. Закона о националним саветима националних мањина.

Сваки припадник горанске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 20 припадника горанске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.  
Сваки припадник македонске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 45 припадника македонске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.
Сваки припадник црногорске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 45 припадника црногорске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.  
Сваки припадник хрватске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 60 припадника хрватске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.  
Поступак се покреће достављањем електорске пријаве и следеће документације:

1. Електорска пријава подноси се у:

1) писменом облику и
Образац електорске пријаве који се доставља у писменом облику можете преузети овде
2) електронском облику (Eксел табела) доставља се на ЦД-у или ДВД-у

Образац електорске пријаве (Ексел табела) која се доставља у електронској форми можете преузети овде

Уз електорску пријаву потребно је приложити и очитану личну карту кандидата за електора.

2. Оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора

Достављају се на Обрасцу за прикупљање потписа бирача који подржавају електора који је прописан Правилником о oблику и сaдржajу oбрaсцa зa прикупљaњe пoтписa бирaчa кojи пoдржaвajу eлeктoрe („Службени глaсник РС”, бр. 72/14 и 61/18)
Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електора можете преузети овде
Образац ове изјаве подносилац захтева сам умножава у потребном броју примерака.
Изјава бирача да подржава кандидата за електора, оверава се код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници и код основног суда, судске јединице или пријемне канцеларије основног суда.

Oвeрa пoтписa нe пoдлeжe плaћaњу тaкси.

Оверене изјаве бирача морају бити сортиране према редоследу, односно редном броју бирача у списку бирача који подржавају кандидатуру за електора (који се доставља у писменом и електронском облику).

3. Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора

Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора подноси се у:
1) писменом облику и
2) електронском облику (доставља се наснимљен на ЦД-у или ДВД-у)
Списак бирача (Eксел табела) који се доставља у писменом и електронском облику можете преузети овде
Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора обавезно се доставља (уз електорску пријаву и потребан број оверених изјава бирача да подржавају кандидатуру за електора) у писаном облику одштампан и потписан од стране лица које подноси електорску пријаву. Такође, потребно га је доставити у електронском облику-попуњен у ексел табели и наснимљен на ЦД-у или ДВД-у. Списак бирача у писаном и електронском облику морају бити истоветни у односу на укупан број и редослед бирача.
Важна напомена
Приликом попуњавања ексел фајла:

 1. Ексел табелу под називом списак бирача који подржавају кандидатуру за електорапопунити са свим траженим подацима
 2. Не мењати распоред колона у табели
 3. Поље у које се уноси ЈМБГ форматирати у текстуално поље како не би брисао водећу нулу и обавезно водити рачуна да ЈМБГ има 13 цифара.

Рок за подношење електорских пријава је 13. октобар 2022. године.
Електoрска пријава се подноси непосредно Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Бирчанинова 6, Београд.
            Електорска пријава се може поднети сваког радног дана, у времену од 9,00 до 15,30 часова, осим последњег дана за подношење електорске пријаве, када се може поднети до 24,00 часа. Подношење електорске пријаве треба најавити претходног дана до 17,00 часова електронском поштом на адресу: izborinsnm@minljmpdd.gov.rs.
Изузетно, електорска пријава се може поднети и у дане викенда, у ком случају се подношење најављује у петак до 15,30 часова, с тим да ће време подношења одредити Министарство. Приликом одређивања времена подношења електорске пријаве обавезно се поштује редослед пријављивања.
Електорску пријаву подноси кандидат за електора или лице које он за то овласти.

            Образац овлашћења за подношење електорске пријаве можете преузети овде

Министарство ће упутити писмeни пoзив за учешће на изборима за чланове националних савета путем електорске скупштине свим eлeктoримa чиja je eлeктoрскa приjaвa пoтврђeнa.

За сва додатна питања можете се обратити Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог на бројеве телефона: 011/313 0980  и 011/225 0674.

 

 

ПОТВРЂЕНЕ ЕЛЕКТОРСКЕ ПРИЈАВЕ И ЗАКАЗАНЕ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у складу са чланом 102. став 1. Закона о националним саветима националних мањина мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 ‒ УС, 55/14 и 47/18 ), у периоду од 5. септембра до 13. октобра 2022. године, поднето је укупно 294 електорске пријаве на потврђивање (27 припадника горанске националне мањине, 59 припадника македонске националне мањине, 88 припадника хрватске националне мањине и 120 припадника црногорске националне мањине).

Решењем Министарства потврђено је укупно 294 електорске пријаве, и то:

27 електорских пријава припадника горанске националне мањине
списак електора горанске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети овде

59 електорских пријава припадника македонске националне мањине
списак електора македонске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети овде

88 електорских пријава припадника хрватске националне мањине
списак електора хрватске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети овде

120 електорских пријава припадника црногорске националне мањине
списак електора црногорске националне мањине чија је електорска пријава потврђена можете преузети овде

Имајући у виду да је за све четири националне мањине решењем Министарства потврђен минималан број електорских пријава, стекли су се услови из члана 105. став 2. Закона о националним саветима националних мањина, за сазивање електорске скупштине.

 1. Електорска скупштина за избор 15 чланова Националног савета горанске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године, са почетком у 12:00 часова, у Зеленом салону зграде Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.

 2. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године, са почетком у 12:00 часова, у Малој сали зграде Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.

 3. Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године, са почетком у 12:00 часова, у Великој сали зграде Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.

 4. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године, са почетком у 12:00 часова, у Великој сали зграде Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.

 

Важна напомена: Потребно је да сви електори дођу најмање сат времена пре почетка одржавања електорске скупштине ради благовремене пријаве учешћа на електорској скупштини.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена, у складу са чланом 102. став 8. Закона о националним саветима националних мањина.

Одредбама члана 106, 107, 108. и 109. Закона о националним саветима националних мањина уређује се поступак избора чланова нациналног савета на електорској скупштини које спроводи трочлани Одбор, који именује Републичка изборна комисија међу познаваоцима изборних поступака.

Републичка изборна комисија донела је Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина, које можете преузети овде.

 

 

ЗАКЉУЧЕН ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

02. новембар 2022.

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов, дана 28. октобра 2022. године у 24 часа, донео је Решење о закључењу посебног бирачког списка националне мањине, на основу члана 80. Закона о националним саветима националних мањина.

Решење je у складу са Законом објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 120/22 и достављено Републичкој изборној комисији, као органу надлежном за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина.

Сви грађани са бирачким правом, припадници националних мањина, наставаљају несметано да се уписују у посебан бирачки списак до 9. новембра 2022. године у 24 часа. Захтев за упис у посебaн бирачки списак подноси се на прописаном обрасцу и можете га преузети овде.

У складу са Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина, којом је одређено да ће се избори одржати 13. новембра 2022. године, 19 националних мањина бираће чланове националног савета на непосредним изборима, и то: албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, пољска, ромска, румунска, руска, русинска, словачка, словеначка, украјинска и чешка, док ће 4 националне мањине бирати чланове за националне савете путем електорске скупштине, и то: македонска, хрватска, црногорска и горанска.

Захтев за упис у Посебан бирачки списак националне мањине

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

10. новембар 2022.

Списак контакт телефона Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог преко којих грађани, у недељу 13. новембра 2022. године, у периоду од 7 до 20 часова, поводом одржавања предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, могу добити информације о уписима у изводима из Посебног бирачког списка:

011 / 3643-989
011 / 3643-944

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНОВНОМ ГЛАСАЊУ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА БОШЊАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 27. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог подсећа јавност да је Републичка изборна комисија донела Решења о спровођењу поновног гласања за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, на бирачком месту број 20 („ОСНОВНА ШКОЛА, СУВИ ДО“) у општини Тутин.

Поновно гласање за чланове Националног савета бошњачке националне мањине  одржаће се у недељу, 27. новембра 2022. године на бирачком месту број 20 („ОСНОВНА ШКОЛА, СУВИ ДО“) у општини Тутин, у времену од 7:00 до 20:00 часова.

Министарство позива бираче који су уписани у Посебан бирачки списак бошњачке националне мањине, а гласају на бирачком месту број 20 у општини Тутин, да искористе своје бирачко право и изађу на поновне изборе у недељу 27. новембра 2022. године.

 

 

ЗАКАЗАНЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ НОВИХ САЗИВА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Након успешно спроведених избора за чланове 23 национална савета националних мањина, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов сазвао је конситуитивне седнице свих националних савета, чиме ће бити окончан изборни процес за законом предвиђена представничка тела националних мањина у Републици Србији.

Избори за националне савете одржани су 13. новембар 2022. године у демократској атмосфери и уз примену високих стандарда у организовању и реализацији изборног процеса. На овим изборима 19 националних мањина бирало је чланове националних савета на непосредним изборима (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, пољска, ромска, руска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска и чешка), а четири националне мањине бирале су националне савете путем електорске скупштине (горанска, македонска, црногорска и хрватска).

Право гласа на непосредним изборима, који су одржани на 949 бирачких места широм Србије, имало је 456.199 бирача уписаних у посебан бирачки списак. Републичка изборна комисија је прогласила укупно 50 изборних листа за непосредне изборе. За изборе који су одржани путем електорских скупштина Министарство је донело 294 решења о потврђивању електорских пријава. Изабрана су укупно 474 члана у 23 нова сазива националних савета.

Одржавањем конститутивних седница националних савета националних мањина започиње њихов четворогодишњи мандат, у коме ће наставити са радом на остваривању Уставом и законом утврђених овлашћења у области образовања, информисања, културе и службене употребе језика и писама националих мањина. Након конститутивних седница, сви национални савети су у обавези да у року од 30 дана изврше избор председника, а након тога и других тела и органа који су предвиђени Законом и статутима националних савета.

У складу са наведеним, након конституисања и спровођења свих законом прописаних процедура, у Регистар националних савета који води Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог извршиће се упис промене података који се у овом регистру воде.

Представници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог присуствоваће конститутивним седницама, које ће се одржати према седећем распореду.

 

10. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1.

Национални савет грчке националне мањине

10.30

Нови Сад, Максима Горког 54, ОШ „Ђорђе Натошевић“

2.

Национални савет чешке националне мањине

12.00

Бела Црква, Милетићева 2, велика сала Скупштине општине

3.

Национални савет руске националне мањине

16.00

Панчево, Браће Јовановића 24, просторије Националног савета

 

12. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

4.

Национални савет бошњачке националне мањине

10.00

Нови Пазар, 28. новембар бб, просторије Националног савета

5.

Национални савет русинске националне мањине

18.00

Руски Крстур, Русинска 75, Дом културе

6.

Национални савет буњевачке националне мањине

19.00

Суботица, Корзо 8, просторије Буњевачке матице

 

13. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

7.

Национални савет ромске националне мањине

12.00

Београд, Обилећев венац 2, просторије Националног савета

8.

Национални савет украјинске националне мањине

19.00

Кула, Маршала Тита 119,  просторије Националног савета

 

14. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

9.

Национални савет албанске националне мањине

17.00

Бујановац, Карађорђа Петровића 237, просторије Националног савета

10.

Национални савет ашкалијске националне мањине

17.00

Земун, Војни пут 57/2, просторије Националног савета

 

15. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

11.

Национални савет влашке националне мањине

11.00

Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, сала Скупштине општине

12.

Национални савет немачке националне мањине

13.00

Сомбор, Матије Гупца бб, просторије Националног савета

13.

Национални савет хрватске националне мањине

17.00

Суботица, Трг слободе број 1, плава сала Градске куће

 

16. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

14.

Национални савет мађарске националне мањине

10.00

Суботица, Трг слободе 1, велика сала Градске куће

15.

Национални савет бугарске националне мањине

12.00

Босилеград, Георги Димитрова 82, сала Скупштине општине

16.

Национални савет словачке националне мањине

16.00

Нови Сад, Владике Платона бб, сала на II спрату Скупштине АПВ

17.

Национални савет пољске националне мањине

18.00

Остојићево, Хајдук Вељкова 8, Пољски дом

 

17. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

18.

Национални савет румунске националне мањине

11.00

Вршац, Васка Попе 16, просторије Националног савета

19.

Национални савет словеначке националне мањине

11.00

Београд, Теразије 3/IX, просторије Националног савета

20.

Национални савет црногорске националне мањине

11.00

Врбас, Маршала Тита 89, сала Скупштине општине

21.

Национални савет макадонске националне мањине

12.00

Панчево, Трг краља Петра I број 2, велика сала Скупштине града

22.

Национални савет египатске националне мањине

19.00

Београд, Курирска 41, Земун поље

 

18. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

23.

Национални савет горанске националне мањине

12.00

Нови Пазар, Стевана Немање 2, свечана сала Културног центра