Буџет

Средства за финансирање рада Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог обезбеђују се Законом о буџету Републике Србије у оквиру раздела 33 – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода и програм 1002 – Стварање подстицајног окружења  за развој цивилног друштва, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови.

У оквиру програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода,   расходи се планирају у оквиру четири прогамске активности:

0002 – Права националних мањина на самоуправу;

0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности;

0007 – Унарпеђење положаја националих мањина и

0008 – Администрација и урпављање.

У оквиру програма 1002 – Стварање подстицајног окружења  за развој цивилног друштва,   расходи се планирају у оквиру једне прогамске активности и једног пројекта

0001 – Подстицајно окружење за развој цивилног друштва

7010 – ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ