Информације од јавног значаја

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом овог министарства, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:

  • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев
  • Име, презиме и адресу тражиоца
  • Што прецизнији опис информације која се захтевом тражи

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:

Путем поште или предајом на писарници Министарства:
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд

Електронском поштом на адресе овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Министарству :
snezana.novakovic@minljmpdd.gov.rs и/или  vedrana.radojicic@minljmpdd.gov.rs

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији

Жалба када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву тражиоца у законском року