Огласна табла

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја

Јавни конкурс за попуњавање положаја

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 4. ст. 1. и 2., а у вези са чл. 5. ст. 1. и 4., чл. 6. и 7. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима оглашава Интерни конкурс за попуњавање положаја

Текст интерног конкурса за попуњавање положаја

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ

На основу члана 78. став 1. тачка 1) и става 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 ‒ аутентично тумачење), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог дана 7. октобра 2021. године објављује акт број: 401-01-000015/2020-01 од 5. јула 2021. године који се односи на Удружење Сова-медиа из Новог Београда.

Акт број: 401-01-000015/2020-01 од 5. јула 2021. године који се односи на Удружења Сова-медиа, Нови Београд