MENI
 
Naslovna » Izbori za nacionalne savete 2022

Izbori za nacionalne savete 2022

 

RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE


Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, 5. septembra 2022. godine donela je Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Odluka je doneta na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 29. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – US, 55/14 i 47/18) i Rešenja o privremenom zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine broj: 208-00-02/2022-01/01 od 3. septembra 2022. godine.
Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 100/22

 

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18) u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, broj 100/22),

ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje

JAVNI POZIV
svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini

1. Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine u domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.
2. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.
3. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine u domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.
4. Elektorska skupština za izbor 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine godine u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.

Pravo da bude elektor ima pripadnik nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži najmanje:
1) 20 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;
2) 30 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica ali manje od 20.000 lica;
3) 45 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica ali manje od 50.000 lica;
4) 60 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica ali manje od 100.000 lica;
5) 100 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.
Potpisi za podršku elektora moraju da budu overeni kod organa nadležnog za overu potpisa.
Overa potpisa ne podleže plaćanju taksi. 
Kandidat za elektora podnosi Ministarstvu elektorsku prijavu na potvrđivanje.         Elektorska prijava sadrži izjavu da se kandidat prijavljuje za elektorsku skupštinu nacionalne manjine i lične podatke i overene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora, kao i spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD), tako da spisak u oba oblika bude istovetan, a koji potpisuje lice koje podnosi elektorsku prijavu na potvrđivanje.
Elektorske prijave sa svim prilozima podnose se neposredno na adresu, Birčaninova broj 6, Beograd.
Rok za dostavljanje elektorskih prijava je 13. oktobar 2022. godine.
Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.
Bliža obaveštenja i relevantna dokumentacija mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva (www.minljmpdd.gov.rs).

U Beogradu, 6. septembar 2022. godine   

 

OPŠTE NAPOMENE ZA PODNOŠENjE ELEKTORSKE PRIJAVE
ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNIH SAVETA PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE


U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina broj: 90-00-00024/2022-01 od 5. septembra 2022. godine („Službeni glasnik RS”,, broj 100/22), na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:

 1. 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine;
 2. 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine;
 3. 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine;
 4. 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

Pravo da bude elektor ima pripadnik nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži određen broj pripadnika nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak, u skladu sa članom 101. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Svaki pripadnik goranske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 20 pripadnika goranske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.  
Svaki pripadnik makedonske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 45 pripadnika makedonske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.
Svaki pripadnik crnogorske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 45 pripadnika crnogorske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.  
Svaki pripadnik hrvatske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 60 pripadnika hrvatske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.  
Postupak se pokreće dostavljanjem elektorske prijave i sledeće dokumentacije:

1. Elektorska prijava podnosi se u:

1) pismenom obliku i
Obrazac elektorske prijave koji se dostavlja u pismenom obliku možete preuzeti ovde
2) elektronskom obliku (Eksel tabela) dostavlja se na CD-u ili DVD-u

Obrazac elektorske prijave (Eksel tabela) koja se dostavlja u elektronskoj formi možete preuzeti ovde

Uz elektorsku prijavu potrebno je priložiti i očitanu ličnu kartu kandidata za elektora.

2. Overene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora

Dostavljaju se na Obrascu za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektora koji je propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore („Službeni glasnik RS”, br. 72/14 i 61/18)
Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektora možete preuzeti ovde
Obrazac ove izjave podnosilac zahteva sam umnožava u potrebnom broju primeraka.
Izjava birača da podržava kandidata za elektora, overava se kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u opštinama, odnosno gradovima gde nisu imenovani javni beležnici i kod osnovnog suda, sudske jedinice ili prijemne kancelarije osnovnog suda.

Overa potpisa ne podleže plaćanju taksi.

Overene izjave birača moraju biti sortirane prema redosledu, odnosno rednom broju birača u spisku birača koji podržavaju kandidaturu za elektora (koji se dostavlja u pismenom i elektronskom obliku).

3. Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora

Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora podnosi se u:
1) pismenom obliku i
2) elektronskom obliku (dostavlja se nasnimljen na CD-u ili DVD-u)
Spisak birača (Eksel tabela) koji se dostavlja u pismenom i elektronskom obliku možete preuzeti ovde
Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora obavezno se dostavlja (uz elektorsku prijavu i potreban broj overenih izjava birača da podržavaju kandidaturu za elektora) u pisanom obliku odštampan i potpisan od strane lica koje podnosi elektorsku prijavu. Takođe, potrebno ga je dostaviti u elektronskom obliku-popunjen u eksel tabeli i nasnimljen na CD-u ili DVD-u. Spisak birača u pisanom i elektronskom obliku moraju biti istovetni u odnosu na ukupan broj i redosled birača.
Važna napomena
Prilikom popunjavanja eksel fajla:

 1. Eksel tabelu pod nazivom spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektorapopuniti sa svim traženim podacima
 2. Ne menjati raspored kolona u tabeli
 3. Polje u koje se unosi JMBG formatirati u tekstualno polje kako ne bi brisao vodeću nulu i obavezno voditi računa da JMBG ima 13 cifara.

Rok za podnošenje elektorskih prijava je 13. oktobar 2022. godine.
Elektorska prijava se podnosi neposredno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Birčaninova 6, Beograd.
            Elektorska prijava se može podneti svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 do 15,30 časova, osim poslednjeg dana za podnošenje elektorske prijave, kada se može podneti do 24,00 časa. Podnošenje elektorske prijave treba najaviti prethodnog dana do 17,00 časova elektronskom poštom na adresu: izborinsnm@minljmpdd.gov.rs.
Izuzetno, elektorska prijava se može podneti i u dane vikenda, u kom slučaju se podnošenje najavljuje u petak do 15,30 časova, s tim da će vreme podnošenja odrediti Ministarstvo. Prilikom određivanja vremena podnošenja elektorske prijave obavezno se poštuje redosled prijavljivanja.
Elektorsku prijavu podnosi kandidat za elektora ili lice koje on za to ovlasti.

            Obrazac ovlašćenja za podnošenje elektorske prijave možete preuzeti ovde

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv za učešće na izborima za članove nacionalnih saveta putem elektorske skupštine svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na brojeve telefona: 011/313 0980  i 011/225 0674.

 

 

POTVRĐENE ELEKTORSKE PRIJAVE I ZAKAZANE ELEKTORSKE SKUPŠTINE

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u skladu sa članom 102. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 ‒ US, 55/14 i 47/18 ), u periodu od 5. septembra do 13. oktobra 2022. godine, podneto je ukupno 294 elektorske prijave na potvrđivanje (27 pripadnika goranske nacionalne manjine, 59 pripadnika makedonske nacionalne manjine, 88 pripadnika hrvatske nacionalne manjine i 120 pripadnika crnogorske nacionalne manjine).

Rešenjem Ministarstva potvrđeno je ukupno 294 elektorske prijave, i to:

27 elektorskih prijava pripadnika goranske nacionalne manjine
spisak elektora goranske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti ovde

59 elektorskih prijava pripadnika makedonske nacionalne manjine
spisak elektora makedonske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti ovde

88 elektorskih prijava pripadnika hrvatske nacionalne manjine
spisak elektora hrvatske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti ovde

120 elektorskih prijava pripadnika crnogorske nacionalne manjine
spisak elektora crnogorske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti ovde

Imajući u vidu da je za sve četiri nacionalne manjine rešenjem Ministarstva potvrđen minimalan broj elektorskih prijava, stekli su se uslovi iz člana 105. stav 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, za sazivanje elektorske skupštine.

 1. Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Zelenom salonu zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.

 2. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Maloj sali zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.

 3. Elektorska skupština za izbor 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Velikoj sali zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.

 4. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine održaće se 13. novembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Velikoj sali zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.

 

Važna napomena: Potrebno je da svi elektori dođu najmanje sat vremena pre početka održavanja elektorske skupštine radi blagovremene prijave učešća na elektorskoj skupštini.

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena, u skladu sa članom 102. stav 8. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Odredbama člana 106, 107, 108. i 109. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uređuje se postupak izbora članova nacinalnog saveta na elektorskoj skupštini koje sprovodi tročlani Odbor, koji imenuje Republička izborna komisija među poznavaocima izbornih postupaka.

Republička izborna komisija donela je Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koje možete preuzeti ovde.

 

 

ZAKLjUČEN POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNE MANjINE

02. novembar 2022.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, dana 28. oktobra 2022. godine u 24 časa, doneo je Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, na osnovu člana 80. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Rešenje je u skladu sa Zakonom objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 120/22 i dostavljeno Republičkoj izbornoj komisiji, kao organu nadležnom za sprovođenje izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Svi građani sa biračkim pravom, pripadnici nacionalnih manjina, nastavaljaju nesmetano da se upisuju u poseban birački spisak do 9. novembra 2022. godine u 24 časa. Zahtev za upis u poseban birački spisak podnosi se na propisanom obrascu i možete ga preuzeti ovde.

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kojom je određeno da će se izbori održati 13. novembra 2022. godine, 19 nacionalnih manjina biraće članove nacionalnog saveta na neposrednim izborima, i to: albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, ruska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka, dok će 4 nacionalne manjine birati članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine, i to: makedonska, hrvatska, crnogorska i goranska.

Zahtev za upis u Poseban birački spisak nacionalne manjine

 

 

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA

10. novembar 2022.

Spisak kontakt telefona Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog preko kojih građani, u nedelju 13. novembra 2022. godine, u periodu od 7 do 20 časova, povodom održavanja predstojećih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Posebnog biračkog spiska:

011 / 3643-989
011 / 3643-944

 

 

OBAVEŠTENjE O PONOVNOM GLASANjU ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNjAČKE NACIONALNE MANjINE 27. NOVEMBRA 2022. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podseća javnost da je Republička izborna komisija donela Rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, na biračkom mestu broj 20 („OSNOVNA ŠKOLA, SUVI DO“) u opštini Tutin.

Ponovno glasanje za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine  održaće se u nedelju, 27. novembra 2022. godine na biračkom mestu broj 20 („OSNOVNA ŠKOLA, SUVI DO“) u opštini Tutin, u vremenu od 7:00 do 20:00 časova.

Ministarstvo poziva birače koji su upisani u Poseban birački spisak bošnjačke nacionalne manjine, a glasaju na biračkom mestu broj 20 u opštini Tutin, da iskoriste svoje biračko pravo i izađu na ponovne izbore u nedelju 27. novembra 2022. godine.

 Избори за националне савете2022 Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina Poseban birački spisak Javne nabavke Informatror o radu Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19