MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » ECRI

ECRI

VI ciklus monitoringa Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI)

Vlada Republike Srbije usvojila je 26. januara 2023. godine Odgovore na pitanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI) u okviru VI ciklusa monitoringa.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI) u skladu sa dosadašnjom praksom započela je 2019. godine šesti ciklus monitoringa. U ovom ciklusu fokusira se na tri teme od značaja za sve države članice Saveta Evrope: efektivna jednakost i pristup pravima, govor mržnje i nasilje motivisano mržnjom i integracija i inkluzija, uz odabir i jedne specifične teme za državu u kojoj se vrši monitoring. Cilj monitoringa od strane ECRI-ja, jeste da pruži praktične i detaljne predloge koji se tiču rešavanja identifikovanih problema u zemljama članicama Saveta Evrope.

U okviru priprema za posetu delegacije ECRI, koja će se realizovati u aprilu mesecu ove godine, našoj državi je dostavljena lista pitanja, u kojima se između ostalog od nadženih organa vlasti traže i odgovori na preporuke koje nisu ili su delimično sprovedene u okviru petog ciklusa monitoringa koje su date u izveštaju ECRI-ja o Srbiji 2017. godine.

Pripremu odgovora i sačinjavanje izveštaja koordiniralo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Odgovori pokrivaju period od početka 2017. do kraja 2022. godine. U procesu izrade odgovora učestvovalo je 30 organa i institucija, od Narodne skupštine, ministarstava i institucija kojima su u nadležnosti pitanja koje pokriva ECRI, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za rattne zločine, Vrhovnog kasacionog suda, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Regulatornog tela za elektronske medije i Grada Beograda.

V ciklus monitoringa Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI)

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) usvojila je izveštaj o Srbiji 22. marta 2017. na 72. plenarnom sastanku, a koji je javnosti objavljen 16. maja 2017. godine. Sastavni deo izveštaja su i komentari države na izveštaj, koji su dostavljeni ECRI -ju tokom konsultativnog procesa.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope u okviru petog ciklusa monitoringa Srbije obavila je dijalog sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Srbiji, nezavisnim državnim organima i organizacijama civilnog društva u periodu od 26-30. septembra 2016. godine. Nadležni državni organi su u svojim komentarima tokom procesa dijaloga ukazali da smatraju da izveštaj u celosti treba da odražava stavove svih relevantnih aktera koji su bili uključeni u proces monitoringa, u cilju postizanja objektivnosti zaključaka. U komentarima države je naglašeno da veliki broj visokih državnik zvaničnika, u svojim javnim nastupima poziva na toleranciju, uvažavanje različitosti i poštovanje ustavnog principa jednakosti. Takođe, u svakoj prilici, ukazuju na neophodnost uzdržavanja od nasilja prema osetljivim društvenim grupama, a naročito prema LGBTI osobama. ECRI je pozdravila poboljšanje zakonodavstva za borbu protiv mržnje i prakse, regrutovanje mnogih policajaca albanskog porekla, kao i činjenicu da Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije predviđa uvođenje zakona o registrovanim partnerstvima za istopolne osobe. Osim toga, u izveštaju ECRI je konstatovano da su za najveći broj Roma obezbeđena lična dokumenta. Ocenjeno je da su učinjeni napori da se poveća upis romske dece u škole i reši na efikasan način izostanak iz škole.U odnosu na tri prioritetne preporuke iz Četvrtog ciklusa monitoringa, ECRI u svom izveštaju sa zadovoljstvom konstatuje da su dve preporuke u potpunosti primenjenje, a odnose se na osnaživanje institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i obezbeđivanje ličnih dokumenata građanima romske nacionalnosti.U vezi sa preporukom koja se odnosi na intenziviranje obuke koja se pruža pravosuđu o pitanjima rasizma i rasne diskriminacije, vlasti Srbije su obavestile ECRI da je organizovana dalja obuka i da su obrađena dodatna poboljšanja u Akcionom planu za Poglavlje 23. pregovora o pristupanju EU. Međutim, smatrajuda da ta obuka još nije dovela do nekog primetnog poboljšanja u praksi izricanja kazni za rasistička krivična dela.U odnosu na svoje stavove ECRI je Republici Srbiji uputila 21 preporuku, dok dve preporuke zahtevaju prioritetno sprovođenje i nad njihom primenom će ECRI izvršiti nadzor u roku od dve godine. ECRI poziva državu da nastavi napore u oblasti borbe protiv rasizma i netolerancije, smanjenja homofobije, kao i unapređenju položaja osetljivih društvenih grupa.

ECRI je 2. juna 2020. godine u svojim zaključcima o sprovođenju prioritenih preproruka objavila da je Srbija samo delimično primenila dve njene preporuke. Evropska komisija protiv rasizma i netolerancijepreporučila je 2017. godine da Narodna skupština i Vlada Srbije usvoje kodekse ponašanja kojima se zabranjuje korišćenje govora mržnje, uz suspenziju mandata i druge sankcije za kršenje njihovih odredbi, i da uspostave efikasne kanale izveštavanja o tome. Takođe je preporučila da vlasti Srbije daju prioritet zapošljavanju proporcionalnog broja Roma i drugih manjina u organima javne uprave i da im obezbede podjednako stabilne radne uslove.