MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » O ministarstvu

O Ministarstvu

Nadležnost ministarstva

Delokrug Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog utvrđen je u članu 12. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 128/2020) i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na:

  •  zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima, kao i druge poslove određene zakonom. 
  •  opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine; položaj pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama; položaj i ostvarivanje ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i druge poslove određene zakonom.
  •  ravnopravnost polova; antidiskriminacionu politiku; pitanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću, s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, kao i druge poslove određene zakonom. 
  •  pripremu propisa kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, izuzev političkog i sindikalnog organizovanja; iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; pripremu i sprovođenje strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s ciljem daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora; mere i aktivnosti s ciljem podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva; prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva; saradnju sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu, kao i druge poslove određene zakonom.

 

Plan rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Minstarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog predstavilo je Plan rada pred nadlžnim Odborom za ljudska prava i ravnopravnost polova, 16. novembra 2020. godine.

Sednicu Odbora u celosti možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=COYF2bukjBY

 

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura