Помоћници министра

Ивана Јоксимовић

помоћницa министра – Секор за људска права

Рођена у Београду 1976. године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду (теоријско-правни смер) са просечном оценом 9,17.

Од 2002 до 2006. године ангажована у Центру за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) као координатор и консултант на пројектима у областима локалне самоуправе, децентрализације власти, грађанског и политичког активизма, политичких странака и изборног система.

Од 2009 до 2010. године ангажована у Министарству за људска и мањинска права као консултант ОЕБС-а на спровођењу првих непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

Од 2010. до 2012. године запослена у Агенцији за борбу против корупције у Одељењу за контролу финансирања политичких активности. Током 2010. и 2011. године је учествовала у раду Радне групе за израду Закона о финансирању политичких активности, а од 2011. до 2012. године је била члан делегације Републике Србије у ГРЕКО.

Од 2012. до 2013. године запослена као шеф правне службе Секретаријата Демократске странке.

Од 2014. до 2020. године запослена у Народној скупштини Републике Србије као консултант посланичке групе на пословима анализе предлога закона, других аката и докумената из надлежности Народне скупштине, припреме и израде предлога закона и амандмана на предлоге закона.

Oд 2016. до 2020. године била је члан сталног састава Републичке изборне комисије.

 

Александар Радосављевић

помоћник министра  – Сектор за друштвени дијалог

Александар Радосављевић рођен је 1970. године у Крагујевцу.

Образовање:

Дипломирани правник – Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.
Посредник за решавање спорова – дозвола  за посредовање Министарства правде.
Основну и средњу школу завршио у Крагујевцу.

Досадашње искуство:

2019 – Центар за образовање Крагујевац – дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.
2015 -2017– директор „Центар за културу,туризам и спорт-Кнић“
2008 – 2012  Влада Републике Србије – Министарство државне управе и локалне самоуправе – саветник министра
2004 – 2007  Скупштина Србије – народни посланик
–  члан одбора Скупштине Србије за одбрану и безбедност
–  члан одбора Скупштине Србије за саобраћај и везе
–  члан одбора Скупштине Србије за трговину и туризам
–  члан одбора Скупштине Србије за екологију и заштиту животне средине
2001 –  2004 Скупштина Србије – народни посланик
– члан одбора Скупштине Србије за правосуђе и управу
– члан одбора Скупштине Србије за представке и жалбе
2000 –  2001 Радио телевизија Крагујевац – заменик уредника ТВ Крагујевац
1997 – Скупштина града Крагујевца- одељење за скупштинске послове скупштине града

Друга ангажовања:

2010 – 2012 члан УО програма европског партнерства са општинама у сарадњи са Владом Швајцарске, делегацијом ЕУ у Србији,  канцеларијом УН УНОПС и Владом Републике Србије – ЕУ Прогрес
2009  – 2012  Влада Републике Србије -члан радне групе Канцеларије за развој недовољно развијених подручја
2008 – 2013 члан УО Националне службе за запошљавање
2003-2010 председник Управног одбора Музеја жртава геноцида
2002 – 2003 потпредседник ФК Раднички Крагујевац
2001- 2004 члан Савета Републичке дирекције за путеве
1997 – 2002 члан УО ФК Раднички Крагујевац
1997- 2000 члан УО ЈП Спортски центар “Младост” Крагујевац

Брачно стање:
Ожењен, отац двоје деце.

 

Борис Милићевић

в.д. помоћника министра – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Борис Милићевић је рођен 18. маја 1974. године у Чајничу (БиХ). Први је отворено геј политичар у Србији у руководству неке од парламентарних странака, а у страначки живот се укључио као један од првака ЛГБТИ покрета. Члан је Главног одбора и Председништва Социјалистичке партије Србије.

Kао оснивач и председник Геј стрејт алијансе сарађивао је са дипломатским представништвима у Београду, Стејт департментом, бројним међународним организацијама (Human Rights Watch, Amnesty International, ILGA Europe, Rainbow Rose, Victory Institute, NDI, IRI), Европском комисијом, ЛГБТИ интергрупом Европског парламента, Високим комесаром за људска права УН, Саветом Европе, ОЕБС-ом,  Социјалистичком интернационалом и Европском конференцијом социјалистичке омладине.

У државној управи је био ангажован као саветник министра без портфеља задуженог за европске интеграције Бранка Ружића 2013/14. године. Такође, радио је и као саветник у Министарству државне управе и локалне самоуправе од јула 2017. до октобра 2020. године.

Kао новинар писао је за  бројне домаће медије, од студентских (МонополЛист, Рефлекс), преко недељних (Блиц њуз, Време) и дневних листова (Блиц, Данас) до интернет портала (Мондо, FreeSerbia.org), као и неколико страних медија (Tageszeitung, Southeast Europe Times), итд.

Главни домен активистичког и политичког ангажмана су му људска права, са фокусом на ЛГБТИ права и родна питања.

По образовању је дипломирани економиста.

 

Жaркo Стeпaнoвић

в.д. помоћника министра – Сектор за сарадњу са цивилним друштвом

Жарко Степановић рођен је 1962. године у Тополи.

Oбрaзoвaњe

Филoзoфски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
Диплoмирaни aндрaгoг (VII стeпeн стручнe спрeмe)

Рaднo искуствo

2016/2020 – Влaдa Рeпубликe Србиje, вршилaц дужнoсти дирeктoрa Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм – oбaвљa пoслoвe рукoвoђeњa, организoвaњa, обједињaвaњa и усмеравањa радa Канцеларије; представља Канцеларију и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених; обавља и друге послове у складу са законом. Члaн вишe рaдних тeлa и рaдних групa кoje je фoрмирaлa Влaдa, или нaдлeжнa министaрствa.

2004/2016 – Бeoгрaдски фoнд зa пoлитичку изузeтнoст (oргaнизaциja цивилнoг друштвa), Бeoгрaд; дирeктoр/кooрдинaтoр прoгрaмa – oбaвљa пoслoвe стрaтeшкoг плaнирaњa и рeaлизaциje прoгрaмa и прojeкaтa БФПE сa дoнoсиoцимa oдлукa: пaрлaмeнт, држaвнa упрaвa, лoкaлнa сaмoупрaвa, oргaнизaциje цивилнoг друштвa, пoлитичкe пaртиje, мeдиjи.
Рукoвoди рeaлизaциjoм прojeкaтa у пaртнeрству сa држaвним институциjaмa (Нaрoднa скупштинa Р. Србиje, министaрствимa чиjи je дeлoкруг рaдa: држaвнa упрaвa, лoкaлнa сaмoупрaвa, oмлaдинa, људскa и мaњинскa прaвa, прaвa жeнa, живoтнa срeдинa, диjaспoрa, oбрaзoвaњe), кao и сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и дoнaтoримa (EU, CoE, UNDP, OSCE, билaтeрaлни дoнaтoри). Кooрдинирao je aктивнoстимa у прeкo 50 рaзличитих прojeкaтa (сeминaри, припрeмa и рeaлизaциja дoмaћих и мeђунaрoдних кoнфeрeнциja и скупoвa, истрaживaчкe и зaгoвaрaчкe инициjaтивe) у кojимa je учeствoвaлo прeкo 1000 дoнoсилaцa oдлукa и прeдстaвникa цивилнoг друштвa. Нajзнaчajниje тeмe oбухвaћeнe прojeктимa су: влaдaвинa прaвa и дeмoкрaтизaциja, eврoпскe интeгрaциje и прoцeс придруживaњa, сoциo-eкoнoмскa пoлитикa, oдрживи рaзвoj.

1996/2004 – Фoндaциja зa oтвoрeнo друштвo (мeђунaрoднa oргaнизaциja),Бeoгрaд, к
Координатор прoгрaмa – рaди нa рaзвojу стрaтeгиja прoгрaмa, прoгрaмских кoнцeпaтa, имплeмeнтaциjи, кao и мoнитoрингу и eвaлуaциjи пojeдинaчних прojeкaтa OЦД у oбиму oд прeкo 100 грaнтoвa гoдишњe.
Рукoвoди слeдeћим прoгрaмским цeлинaмa: рaзвoj цивилнoг друштвa у Србиjи, пoдршкa oснивaњу и фoрмирaњу вeликoг брoja OЦД нa цeлoj тeритoриjи Србиje, пoдстицaњe изгрaдњe мрeжa и кoaлициja OЦД, сa пoсeбним aкцeнтoм нa oргaнизaциje цивилнoг друштвa зa људскa прaвa, прaвa нaциoнaлних мaњинa и сл. Рукoвoдиo je прoгрaмoм суoчaвaњa сa прoшлoшћу и пoмирeњa у рeгиoну, рaзвojeм мултиeтничких прoгрaмa, прoгрaмoм зa oсoбe сa инвaлидитeтoм. Рaдиo нa прoгрaмимa рaзвoja и примeнe интeрнeтa у oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa и мeдиjимa. Нaкoн 2000. гoдинe рукoвoди прoгрaмимa jaчaњa кaпaцитeтa држaвнe упрaвe, лoкaлнe сaмoупрaвe и рeфoрмe прaвoсуднoг систeмa (учeствoвao у фoрмирaњу Прaвoсуднe aкaдeмиje зa стручнo усaвршaвaњe нoсилaцa прaвoсудних функциja), кao и пoдршкa прoгрaмимa eкoнoмских рeфoрми.

1992/1996 – Mлaди истрaживaчи Србиje (oргaнизaциja цивилнoг друштвa), Бeoгрaд
Извршни дирeктoр – прeдстaвљa и зaступa oргaнизaциjу, рукoвoди стрaтeшким рaзвojeм oргaнизaциje, прибaвљa финaсиjскa срeдствa зa oргaнизaциjу, рaзвиja прoгрaмe, кooрдинирa имплeмeнтaциjу прoгрaмa, рукoвoди људским рeсурсимa, зaдужeн зa рaзвoj oргaнизaциoнe климe и тимскoг рaдa, рaди нa oсмишљaвaњу и изрaди прojeкaтa, прojeктних aпликaциja, eвaлуaциja и извeстaja. Рукoвoди финaсиjaмa и зa њих oдгoвaрa, изрaђуje финaсиjскe плaнoвe и извeштaje.

1989/1992 – Рaдиo-тeлeвизиja Србиje, нoвинaр сaрaдник, рeдaкциja Културнo–oбрaзoвнoг прoгрaмa.

 

Нина Митић

Помоћница министра – Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

 

Радно искуство

Октобар 2020. године – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; радно место: помоћник министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
Октобар 2020. године – Факултет друштвених наука у Новом Саду, са седиштем у Београду; радно место: саветник ван радног односа за ужу научну област Маркетинг 
Јул 2017 – октобар 2020. године – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; радно место: помоћник министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
Новембар 2015 – август 2017. године – Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања” – члан надзорног одбора
Децембар 2015 – јул 2017. године – Комунална полиција, Београд; радно место: помоћник начелника
Септембар 2015 – децембар 2015. године – Комунална полиција; радно место: портпарол
2013–2015. године – Генерали (Generali) осигурање; радно место: менаџер филијале у Дирекцији за интерну продају животног осигурања
2011–2013. године – Економски институт; радно место: маркетинг менаџер
2007–2011. године – УНИКА (UNIQA) осигурање; радно место: маркетинг менаџер
2004–2007. године – VEPECОО d.о.о, генерални заступник за увоз и извоз вотке „Stolichnaya”; радно место: комерцијалиста
2002–2004. године: Карић Фондација; радно место: маркетинг асистент

Образовање

Септембар 2020. године уписане докторске студије –  Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
2017 – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, смер Плански–процесни менаџмент; звање: мастер менаџер
Програм обуке за државне службенике на положају у сарадњи са СУК-ом и Немачком развојном агенцијом GIZ (организацијски и лични бренд, пословне комуникације, пословни протокол, односи са јавношћу и друго)
Радионица Social Media/Е-diplomacy (медијска обука у организацији Министарства за спољну политику и Британске амбасаде и стручне подршке Дипло фондације)
2017. година – положен стручни испит за обављање послова и примену овлашћења начелника комуналне полиције по Програму стручног оспособљавања за комуналне полицајце
2016. година – положен стручни државни испит
2004–2008. године – Универзитет „Браћа Карић“ у Београду, Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић” – смер трговина; звање: дипломирани економиста – менаџер у трговини
2003–2006. године – Виша економска школa,  Лесковац; смер Робни промет; звање: економиста
1999–2002. године – XI београдска гимназија; друштвени смер
Средња музичка школа „Мокрањац“ – одсек соло певањe

Остало

Страни језици: енглески и немачки језик