Секретаријат

Секретаријат Министарства

Данијела Јанковић – секретар министарства

Тел:    +381 11 31 12 769
+381 11 31 14 149
+381 11 31 12 510

e-mail адреса: sekretarijat@minljmpdd.gov.rs

 

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања;  спровођење поступака и праћење реализације јавних набавки за потребе Министарства,; припрема Годишњег плана рада Министарства и Годишњег извештаја о раду Министарства као саставних делова Годишњег плана рада Владе и Годишњег извештаја о раду Владе; планирање и извршење финансијског плана Министарства; послове финансијског управљања и контроле за Министарство; информисање о раду Министарства и приступ информацијама од јавног значаја; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; тајност података; послове одбране; послове који су везани за организациона и друга питања којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица Министарства; вођење евиденција и управљање базом података из области радних односа као и друге потребне евиденције из делокруга Секретаријата; руковање опремом и старање о имовини Министарства; сарадњу са другим органима државне управе, службама Владе и Државним правобранилаштвом; као и друге послове из делокруга Секретаријата.