Савет за антидискриминацију

Савет за праћење спровођења Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 6. априла 2023. године донела Одлуку о образовању Савета за праћење спровођења Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године. Саветом председава министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, а чланове Савета, поред представника најрелевантнијих институција за област превенције и заштите од дискриминације, чине и представници 12 организација цивилног друштва, изабраних на јавном позиву.

Задаци Савета су да прати напредак у извршењу мера предвиђених Стратегијом превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године, односно напредак у спровођењу активности утврђених акционим плановима за спровођење Стратегије, те у том смислу прати поштовање предвиђених рокова, благовремено упозорава на ризике и усваја извештаје о спровођењу Стратегије.

Савет се образује за период до истека периода спровођења Стратегије, односно до усвајања финалног извештаја о њеном спровођењу.

 

Одлука о образовању Савета за АД