Одрживост ОЦД

Транспарентно финансирање организација цивилног друштва из буџетских средстава

Један од кључних предуслова у циљу унапређења услова за деловање организација цивилног друштва јесте поштовање стандарда и процедура транспрентног финансирања из буџетских средстава. Транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва уређено је већим бројем закона и подзаконских аката Републике Србије.

У циљу унапређење финансијског оквира за деловање организација цивилног друштва Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи низ активности.

Посебно значајна активност Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог која се односи на транспарентно финансирање организација цивилног дрзштва из јавних средстава је израда Годишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије, а која подразумева годишње праћење износа издвојених средстава за организације цивилног друштва са сва три нивоа власти, као и сагледавање процедура финансирања дефинисаних правним оквиром.

У циљу редовног информисања организација цивилног друштва о могућностима финансирања из буџета Републике Србије, као и унапређења транспарентности рада органа јавне управе у области финансирања организација цивилног друштва, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог израдило је е- апликацију Календар јавних конкурса. Календар јавних конкурса  саржи преглед планираних јавних конкурса органа јавне управе сва три нивоа власти и има за циљ информисање организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима ради благовремене припреме предлога пројеката и програма.

Календар јавних конкурса представља претраживу апликацију у коју податке уносе органи јавне управе. Ради лакшег прикупљања података од органа јавне управе Републике Србије у 2021. години израђена је нова електронска апликација. Нова апликација креирана је на начин да обједини податке о плановима расписивања јавних конскурса – Календар јавних конкурса и Упитника о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије којим се прикупљају подаци о оствареној подршци и тиме омогући јединствено праћење плана и реализације јавних конкурса намењених подршци организацијама цивилног друштва.

Како би се процедуре и механизми финансирања организација цивилног друштва унапредили на локалном нивоу Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи и активноти подизања капацитета органа јавне управе. У том смислу за представнке локалних самоуправа организују се акредитоване обуке на тему трансретног финансирања оранизација цивилног друштва их буџетских средстава. У циљу разумевања  реулативе и овабезних корака у процесу трансрентног финансирања организација цивилног друшва израђују се и  приручници и публикације.