Људска права

Ивана Јоксимовић– помоћник министра

Тел: +381 11 22 50 682

e-mail адреса: ljudskaprаva@minljmpdd.gov.rs

 

 

У Сектору за људска права обављају се послови који се односе на: припрему прописа и праћење њихове примене у области људских права, праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским правима и иницирање измена домаћих прописа; израда и представљање пред Саветом за људска права и уговорним телима Уједињених нација периодичних извештаја о спровођењу основних међународних уговора о људским правима; припремање одговора на појединачне представке против државе које су поднете уговорним телима УН чију је надлежност прихватила Република Србија; израда извештаја за специјалне процедуре УН; праћење примене прописа и препорука и сарадња са телима Савета Европе, Организације за европску безбедности сарадњу, Европске Уније и другим међународним организацијама и институцијама чији је Република Србија члан; припрему предлога препорука мера органима јавне власти и другим лицима за унапређење и заштиту људских права; праћење мера антидискриминационе политике; имплементацију стратешких докумената из области људских права као и друге послове из делокруга Сектора.