Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака (CAT)

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни и поступака УН

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни и поступака УН је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Одредбама те конвенције утврђена су индивидуална и колективна  права,  одређене  мере  за надзор над њиховим поштовањем и  основан Комитет против тортуре Уједињених Нација, који настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза.

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни и поступака је усвојена и отворена за потписивање, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине УН бр. 39/46 од 10. децембра 1984.године, а ступила је на снагу 26. јуна 1987. године.

СФРЈ је Конвенцију ратификовала 1991.године („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори“, бр. 9/1991) чиме је између осталог прихватила обавезу да Комитету против тортуре подноси извештаје  о предузетим  мерама  и  постигнутом напретку у  обезбеђивању поштовања права признатих у Конвенцији. Након промена октобра 2000. године Савезна Република Југославија  је  12. марта 2001. године дала Сукцесорску изјаву у Уједињеним нацијама  која се односила и на поновно приступање Конвенцијi против тортуре и других сурових, нељудских и pонижавајућих казни или поступака.
Сходно члану 19. Конвенције, државе уговорнице се обавезују да Комитету против тортуре подносе извештаје о мерама које су усвојиле ради остваривања права признатих у  тој конвенцији, као и о напретку оствареном у уживању тих права и то  у року од године дана, од дана ступања на снагу Конвенције за сваку заинтересовану државу уговорницу понаособ, а потом, увек кад Комитет то затражи.

Закон о ратификацији Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни и поступака

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Извештаји Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака

Комитет против тортуре је на 41. заседању 5. и 6. новембра 2008. године разматрао Иницијални извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака за период од 1992 – 2003. године.

Генерални секретар Уједињених нација обавестио је све земље чланице конвенције да је Комитет 15. маја 2007. године усвојио нови опциони поступак извештавања, којим се утврђује припремање и усвајање листе питања која ће бити упућена државама чланицама пре подношења њиховог наредног периодичног извештаја. Ова процедура има за циљ да олакша процес извештавања држава чланица, да ојача капацитет држава чланица за благовремено и делотворно испуњење обавеза, да Комитету обезбеди усмереније периодичне извештаје, да унапреди делотворност система праћења примене међународних уговора тако што ће умањити потребу да се захтевају додатне информације пре разматрања извештаја, као и да омогући Комитету да унапред планира рад који треба остварити.

На свом 44. и 45. заседању, Комитет је усвојио листу питања за Републику Србију. Наша земља је обавестила Комитет да прихвата достављену листу питања као основ за следећи периодични извешта.

С обзиром да је Република Србија  прихватила нову опциону процедуру извештавања Комитету, Други периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака израђен је на основу достављене листе питања и Влада Републике Србије га је  усвојила у августу 2013. године.

Делегација Републике Србије представила је Други периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака на 54. заседању Комитета  против тортуре, 29. и 30. априла 2015. године.
Комитет је 12. маја 2015. године усвојио Закључна запажања поводом разматрања извештаја (CAT/C/SRB/CO/2).

У складу са ставом 26. Закључних запажања о Другом периодичном извештају Републике Србије о примени Конвенције, Република Србија је Комитету против тортуре доставила Трећи периодичнни извештај о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака.

Делегација Републике Србије представила је Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака на 72. заседању Комитета против тортуре, 23. и 24. новембра 2021. године.

Комитет је 1. децембра 2021. године усвојио Закључна запажања поводом разматрања Трећег периодичног извештаја Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака.

Све горе наведене документе на енглеском језику можете пронаћи на интернет-страници канцеларије УН Високог комесара за људска права, кликом на следећи линк: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SRB&Lang=EN.

 

ОДЛУКА УН КОМИТЕТА ПРОТИВ ТОРТУРЕ
у предмету Ј.Ч.Ј. и други против Републике Србије

УН Комитет против тортуре је поступајући у предмету Ј.Ч.Ј. и други против Републике Србије, 12. новембра 2021. године усвојио Одлуку CAT/C/72/D/939/2019.

У складу са намером Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог да на што свеобухватнији начин служи заштити и унапређењу људских и мањинских права у Републици Србији, као и са жељом да рад свих органа државних власти буде транспарентан, кликом на доњи линк можете извршити увид у предметну Одлуку УН Комитета против тортуре.