Националне мањине

Биљана Марковић – в.д. помоћница министра

Тел: +381 11 31 30 970

e-mail адреса:  nacionalnemanjine@minljmpdd.gov.rs

 

У Сектору за националне мањине обављају се послови који се односе на: припрему, праћење, анализу и спровођење прописа, као и стратешких докумената из области унапређења и заштите мањинских права; вођење Регистра националних савета националних мањина и првостепеног управног поступка по пријавама за упис и промене података у Регистру националних савета; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националних мањина; вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима посебног бирачког списка; надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина; спровођење конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине; праћење и анализу кварталних извештаја националних савета о употреби додељених финансијских средстава из буџета РС за финансирање рада националних савета; праћење спровођења међународних уговора у области мањинских права; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; припрему државних извештаја о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина и Европске повеље о регионалним или мањинским језицима; припрему коментара на мишљења и извештаје Саветодавног комитета и Комитета експерата и организацију њихових посета Републици Србији; припрему седница међувладиних мешовитих тела за националне мањине и координацију рада делегација Републике Србије у тим телима; остваривање права националних мањина на успостављање и одржавање прекограничне сарадње; организовање седница Савета Републике Србије за националне мањине; израду анализа и информација у вези са остваривањем права припадника националних мањина у области образовања, културе, јавног информисања, службене употребе језика и писма националних мањина; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима као и друге послове из делокруга Сектора.