Европска повеља о регионалним или мањинским језицима

ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О РЕГИОНАЛНИМ ИЛИ МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Европска повеља о регионалним или мањинским језицима представља допринос одржавању и развоју европског културног богатства и традиције кроз заштиту историјских регионалних и мањинских језика у Европи, од којих су неки у опасности од могућег нестанка. Комитет министара Савета Европе усвојио ју је 25. јуна 1992. године, а ступила је на снагу 1. марта 1998. године. 

Повеља се састоји од пет делова. У првом делу садржане су дефиниције појмова садржаних у Повељи, од којих су најзначајнија одређења појмова регионални или мањински језици. У другом делу одређени су циљеви и начела Повеље које државе чланице треба да примене на све регионалне или мањинске језике који се говоре на њиховим територијама. Трећи део Повеље посвећен је мерама у вези са образовањем, судским овлашћењима, административним властима и јавним службама, средствима јавног информисања, културним активностима, економским животом и прекограничном разменом, од којих државе чланице треба да изаберу најмање 35 ставова и подставова које ће да примењују за сваки од језика које прецизирају у време ратификације. Четврти део садржи одредбе које регулишу примену Повеље, односно обавезе држава чланица да периодично достављају генералном секретару Савета Европе извештаје о спровођењу Повеље, испитивање тих извештаја и формирање Комитета експерата Савета Европе. Пети део сачињавају прелазне и завршне одредбе које регулишу ступање на снагу Повеље и ступање на снагу за сваку државу чланицу посебно.

Државе чланице периодично достављају генералном секретару Савета Европе извештај о политици коју предузимају у сагласности са другим делом Повеље, и о мерама које су предузете у примени одредаба трећег дела Повеље на које су се обавезале. Извештај испитује Комитет експерата који је сачињен од по једног члана из сваке државе чланице. Чланови Комитета експерата су лица од највишег интегритета и признате стручности у питањима којима се бави Повеља. На основу државног извештаја и других информација, укључујући и информације добијене током посете држави, Комитет експерата припрема извештај Комитету министара, коме се придодају и коментари саме државе о том извештају. Извештајни циклус се завршава усвајањем препорука Комитета министара о примени Повеље у држави чланици.

Скупштина Србије и Црне Горе, на седници одржаној 21. децембра 2005. године, донела је Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима („Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број 18/2005). Повеља је за Републику Србију као сукцесора државне заједнице Србија и Црна Гора ступила на снагу 1. јуна 2006. године.

Закон о ратификацији Европске повеље о рагионалним или мањинским језицима

Шести и Пети извештајни циклус

Шести периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Шести периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Пети периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Пети периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Пети извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалнимн или мањинским језицима српски

Пети извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалнимн или мањинским језицима енглески

Препорука Комитета министара Савета Европе о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Препорука Комитета министара Савета Европе о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Четврти извештајни циклус

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Четврти извештај Комитета експетара о примени Европске повелје о регионалним или мањинским језицима српски

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Препорука Комитета министара Савета Европе о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Препорука Комитета министара Савета Европе о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Трећи извештајни циклус

Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним мањинским језицима српски

Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним мањинским језицима енглески

Трећи извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о региналним или мањинским језицима српкски

Трећи извештај Комитета експерата о повељи о регионалним или мањински језицима енглески

Други извештајни циклус

Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Одговори на додатна питања Комитета експетара у вези са Другим периодичним извештајем српски

Oдговори на додатна питања Комитета експетара у вези са Другим периодичним извештајем енглески

Други извештај Комитета експерата о примени Европски повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Други иѕвештај Комитета експерата о примени Евроске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Први извештајни циклус

Први периодични извештаје о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Први периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески

Први извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима српски

Први извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима енглески