Посебан бирачки списак

Посебан бирачки списак је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право. Посебан бирачки списак је сталан и редовно се ажурира, путем савремених технологија, као електронска база података.

Припадници националне мањине уписују се у посебан бирачки списак искључиво на лични захтев, када испуне опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак.

Посебан бирачки списак води општинска, односно градска управа, као поверени посао, до закључења посебног бирачког списка (15 дана пре одржавања избора).

Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица, у писаној форми, на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта.

Посебан бирачки списак води се за 23 националне мањине и то за припаднике албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, горанске, грчке, египатске, мађарске, македонске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, хрватске, црногорске и чешке националне мањине.