Нацрт закона

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује  

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА РАДИ ПРИПРЕМЕ ТЕКСТА НАЦРТА ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на on line јавне консултације све органе јавне власти, заинтересоване грађане и грађанке Републике Србије, привредне субјекте и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћа у јавним консултацијама ради припреме текста Нацрта закона о родној равноправности. Своје предлоге и сугестије од значаја за израду поменутог закона, наведени актери могу дати на приложеном обрасцу и послати их најкасније до 20. фебруара 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs, са назнаком: Коментари на Полазне основе за израду Нацрта закона о родној равноправности. Образац и Полазне основе се могу преузети на Порталу е-Управа.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА НАЦРТА ЗАКОНА О ИСТОПОЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама. Министарство је отпочело поступак припреме прописа који би регулисао област истополних партнерстава. Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/1/) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и Правилником о о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/2019) обавеза је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија, чиме се доприноси унапређењу законских решења и правног оквира уопште. Предмет консултација су Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама у чијој изради су коришћени најбољи примери упоредноправних решења.
Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама могу се преузети на Порталу е-Управа. Консултације ће бити одржане достављањем коментара и сугестија путем електронске поште. Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије се могу доставити на javnarasprava@minljmpdd.gov.rs на обрасцу који се може преузети на Порталу е-Управа. Рок за достављање коментара и сугестија је 20. фебруар 2021. године.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације. Министарство је отпочело поступак припреме прописа ради унапређења законских одредби које регулишу област забране дискриминације. Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/1/) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и Правилником о о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/2019) обавеза је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија, чиме се доприноси унапређењу законских решења и правног оквира уопште. Предмет консултација су Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације које је израдила Радна група. Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације могу се преузети на Порталу е-Управа. Консултације ће бити одржане достављањем коментара и сугестија путем електронске поште. Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије се могу доставити на javnarasprava@minljmpdd.gov.rs на обрасцу који се може преузети на Порталу е-Управа. Рок за достављање коментара и сугестија је 20. фебруар 2021. године.