Институционални оквир за сарадњу са ОЦД

У складу са мандатом, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи активности у правцу обезбеђивања повољног амбијента за развој и деловање цивилног друштва кроз развој институционалних механизама за сарадњу органа јавне управе са цивилним друштвом, припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса, припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора.

Један од кључних предуслова за развој подстицајног окружења за деловање цивилног друштва, као и његову сарадњу са органима јавне власти, обухвата постојање адекватног институционалног оквира усмереног на међусекторски дијалог на свим нивоима.

 

Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва је важан институционални механизам сарадње јавног и цивилног сектора и представља један од могућих модела структурираног дијалога Владе и организација цивилног друштва.

Савет је саветодавно тело Владе Републике Србије за унапређење сарадње и дијалога између органа јавне управе и организација цивилног друштва у циљу стварања подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Србији.

Савет представља важан механизам јачања принципа партиципације, отворености јавне управе и инклузивности процеса креирања јавних политика и представља простор за дијалог о кључним питањима која се односе на рад и деловање цивилног друштва (удружења, фондације и задужбине).

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28.септембра 2023. године усвојила Одлуку о образовању Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва.

Више информација на линку: https://www.minljmpdd.gov.rs/savet-podsticajno-o.phpkruzenje

 

 

Смернице за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа

За квалитетна законска решења, а посебно њихову успешну примену и жељене резултате у пракси, од суштинског је значаја пружити прилику свим заинтересованим актерима да се укључе у процес њиховог креирања од најраније фазе. У складу са повереним мандатом, Министарство настоји да промовише, подстакне и обезбеди учешће организација цивилног друштва у процесу припреме, доношења и праћења примене прописа и докумената јавних политика.

Полазећи од законског оквира којим су постављене основе за унапређење учешћа јавности у процесима припреме прописа и докумената јавних политика, Министарство спроводи активности у циљу обезбеђивања укључивања организација цивилног друштва у процес израде прописа и докумената јавних политика. Подршка укључивању у просец израде прописа заснива се на Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа  („Сл. гласник РС“, бр. 8/20) усвојеним у јануару 2020. године.

Сврха Смерница је да уреде и подстакну укључивање заинтересованих страна и циљних група, пре свега организација цивилног друштва, у радне групе које формирају органи државне управе и тиме обезбеде њихову партиципацију у што ранијој фази процеса одлучивања. Истовремено, њима се настоји усмерити рад органа државне управе у правцу даљег унапређења укључивања цивилног друштва у поступке израде прописа и докумената јавних политика дефинисаних Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа ( „Сл. гласник РС“, број 90/14.)усвојеним 2014. године.

Укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа учешћем у радним групама и саветодавним телима спроводи се кроз транспарентне поступке засноване на јавном позиву, са унапред утврђеним критеријумима селекције и једнаким шансама за партиципацију свих заинтересованих представника цивилног друштва. Истовремено, њиховом применом настоји се обезбедити подизање квалитета процеса припреме, али и спровођења прописа и докумената јавних политика кроз укључивање представника цивилног друштва који имају одговарајуће искуство и експертизу у одређеној области у раним фазама процеса припреме.

 

 

Контакт тачке за сарадњу са цивилним друштвом

Полазећи од правног оквира који уводи обавезе органа управе у правцу веће транспаретности процеса доношења прописа и јавних политика, уз истовремено успостављање нових механизама за укључивање и заговарачке активности цивилног друштва, а у циљу обезбеђивања ефикасније примене успостављеног правног оквира и унапређења међусекторске комуникације и сарадње, упућена је иницијатива органима управе који могу бити предлагачи прописа и докумената јавних политика да се именују контакт особе – тачке за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном.

По окончању процеса прикупљања података од стране органа креирана је База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва са циљем да омогући и подстакне директну комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, посебно у процесима одлучивања, али и међусобну сарадњу и размену искустава самих државних органа у овој области.

Постојање контакт тачака у органима управе за сарадњу са организацијама цивилног друштва један је од институционалних механизама за сарадњу предвиђених ревидираним Кодексом добре праксе зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa Савета Европе.

База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва креирана је у виду excel документа који садржи три странице (sheet) у којима су органи управе разврстани по нивоу власти којем припадају. Ова база биће периодично ажурирана подацима недостајућих органа, али и мењана у складу са евентуалним персоналним променама особа које су задужене за сарадњу са организацијама цивилног друштва.