Контакт тачке за срадњу са организацијама цивилног друштва

Полазећи од правног оквира који уводи обавезе органа управе у правцу веће транспаретности процеса доношења прописа и јавних политика, уз истовремено успостављање нових механизама за укључивање и заговарачке активности цивилног друштва, а у циљу обезбеђивања ефикасније примене успостављеног правног оквира и унапређења међусекторске комуникације и сарадње, упућена је иницијатива органима управе који могу бити предлагачи прописа и докумената јавних политика да се именују контакт особе – тачке за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном.

По окончању процеса прикупљања података од стране органа креирана је База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва са циљем да омогући и подстакне директну комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, посебно у процесима одлучивања, али и међусобну сарадњу и размену искустава самих државних органа у овој области.

Постојање контакт тачака у органима управе за сарадњу са организацијама цивилног друштва један је од институционалних механизама за сарадњу предвиђених ревидираним Кодексом добре праксе зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa Савета Европе.

База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва креирана је у виду excel документа који садржи три странице (sheet) у којима су органи управе разврстани по нивоу власти којем припадају. Ова база биће периодично ажурирана подацима недостајућих органа, али и мењана у складу са евентуалним персоналним променама особа које су задужене за сарадњу са организацијама цивилног друштва.

 

Предлог описа посла контакт тачки за сарадњу са ОЦД

Контакт тачке за сарадњу са ОЦД на републичком, покрајинском и локалном нивоу јесу службеници запослени у овим органима управе који треба да олакшају и унапреде комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, нарочито у процесима доношења докумената развојног планирања, докумената јавних политка, закона, прописа и других општих аката.

Контакт тачке за сарадњу са организацијама цивилног друштва су спона између система јавне управе и организација цивилног друштва и као такве представљају потенцијално изузетно делотворан механизам који може да:
а) унапреди инклузивност и транспарентност рада органа управа,
б) унапреди сарадњу и размену информација између два различита сектора
в) унапреди сарадњу између самих органа управе на различитим нивоима власти.

Поштујући и узимајући у обзир Устав, постојеће законе, прописе и друге опште акте којима се регулише рад јавне управе, Министарства за за људска, мањинска права и друштвени дијалог израдило је предлог описа посла контакт тачки за сарадњу са организацијама цивилног друштва. Овај опис посла ни на један начин није обавезујући, већ је израђен у сврху пружања помоћи органима приликом дефинисања описа посла запослених на пословима сарадње са цивилним сектором. Контакт тачке за сарадњу са ОЦд могу да обављају неке од следећих активности:

  • пружа информације и стручна упутства организацијама цивилног друштва о процесима доношења докумената јавних политика, прописа и  аката у надлежности Владе Републике Србије/покрајинске владе/града/општине и могућностима за укључивање организација цивилног друштва у ове процесе;
  • пружа информације и стручна упутства организацијама цивилног друштва о формирању нових и могућности њиховог учешћа у постојећим сталним и/или привременим радним телима унутар система јавне управе;
  • прати и анализира подстицајно окружење за развој и деловање организација цивилног друштва на националном/покајинском/локалном нивоу и предлаже мере за унапређење стања;
  • пружа информације о могућностима пројектне подршке организацијама цивилног друштва из буџета Републике Србије;
  • пружа информације о могућностима партнерства између јавне управе и организација цивилног друштва на припреми нових и спровођењу постојећих пројеката;
  • прати спровођење пројеката организација цивилног друштва на националном/покрајинском/локалном нивоу;
  • обједињава предлоге организација цивилног друштва за унапређење сарадње између јавне управе и организација цивилног друштва и упућује их надлежним организационим јединицама;
  • учествује у својству известиоца на седницама органа држане управе/покрајинске управе/градске/општинске управе у вези са питањима које се односе на подстицајно окружење за развој и деловање организација цивилног друштва;
  • припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду организација цивилног друштва и стању и проблемима везаним за деловање организација цивилног друштва.

ВАЖНА ДОКУМЕНТА