Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације (CERD)

Међународна онвенција о расној дискриминацији (CERD)

Генерална скупштина Уједињених нација је једногласно усвојила Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације 21. децембра 1965 године.

Конвенција је ступила на снагу 4. јануара 1969. године у складу са чланом 19. Конвенције, након што је остварен довољан број ратификација.

СФР Југославија је ратификовала Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације 1967. године (“Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми“, бр. 6/67). Наша држава је по основу сукцесије претходних држава, чланица Конвенције од 2001. године.

Закон о ратификацији Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Опште препоруке Комитета за укидање расне дискриминације доступнe су на страници OHCHR-а

 

Извештаји Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

 

Шести до девети извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Влада Републике Србије је на седници одржаној 12. јуна 2020. године усвојила VI – IX Извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (ICERD), након чега је исти достављен Комитету за укидање расне дискриминације.

Извештај Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 16 и 17 Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације Уједињених нација у вези са ИИ – В периодичним извештајем о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Влада Републике Србије је на седници одржаној 6. децембра 2018. године усвојила Извештај Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 16 и 17 Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације Уједињених нација у вези са ИИ – В периодичним извештајем о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (Закључак Владе Р. Србије 05 бр. 337-11832/2018 од 6. 12. 2018.г.).

Закључна запажања у вези са другим до петим периодичним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Комитет за укидање расне дискриминације Уједињених нација усвојио Закључна запажања у вези са IV-V периодичним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (ЦЕРД/Ц/СР.2604), на свом 2604. заседању одржаном 1. децембра 2017. године.

Државна делегација је представила извештај на 94. заседању Комитета за укидање расне дискриманације у Женеви, 21. и 22.новембра 2017. године.

Влада Републике Србије усвојила Други и трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације на седници 30. децембра 2015. године (закључак 05 број 337-14095/2015). Комитет за укидање расне дискриминације је извештај прихватио као IV-V, имајући у виду временски период од последњег извештаја.

У складу са ставом 34. Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације, Република Србија је дужна да у року од годину дана од усвајања Закључних запажања извести Комитет за укидање расне дискриминације о примени препоруке из става 16 – у вези са применом члана 54а Кривичног законика и препоруке из става 17 – о статистичким подацима у вези са злочинима из мржње због припадности раси који се воде пред судовима и тужилаштвима.

 Други, трећи, четврти и пети  периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Комитету за укидање расне дискриминације достављен обједињени је Други, трећи, четврти и пети  периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације, који је Влада Републике Србије усвојила на седници 30. децембра 2015. године.

Извештај садржи преглед законодавних, судских, административних и другх мера које је држава предузела ради примене одредаба конвенције и остваривања пуне и ефективне равноправности и заштите од расне дискриминације. Извештајем су обухваћени сви актуелни механизми и мере које је држава успоставила и спроводи у циљу заштите становништва од расне дискриминације.

 Иницијални извештај

У складу са чланом 9. Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације државе чланице се обавезују да Комитету за укидање расне дискриминације поднесу извештаје о судским, административним или другим мерама које донесу а које дају дејство одредбама ове Конвенције.

Иницијални извештај Републике Србије о примени Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације који се односи на период од 1992-2008. године Комитет за укидење расне дискриминације је разматрао на свом 2067. и 2068. састанку 24. и 25. фебруара 2011. године.

Допуна Иницјалног извештаја

Допуна Иницијалног извештаја о спровођењу Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације за период од 1992-2008. године садржи одговоре на питања која је Комитет поставио непосредно пре разматрања Извештаја.

Документ је усвојила Влада као саставни део Платформе за учешће делегације Републике Србије на заседању Комитета за укидање расне дискриминације ради представљања Иницијалног извештаја о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика расне дискриминације за период од 1992-2008. године.

Закључна запажања у вези са Иницијалним извештајем

Комитет за укидање расне дискриминације је на 2086. састанку 10. марта 2011. године усвојио Закључнна запажања у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације који се односи на период од 1992-2008. године . У оквиру тог документа изложени су позитивни аспекти спровођења Конвенције, ометајући фактори и тешкоће у спровођењу Конвенције, као и спорне тачке и препоруке Комитета у вези са спровођењем Конвенције у Републици Србији.

Комитет за укидање расне дискриминације је у овом документу позвао државу да достави Други и Трећи извештај о примени Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације до 4. јануара 2014. године.