Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI)

ECRI

VI циклус мониторинга Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI)

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI) у складу са досадашњом праксом започела је 2019. године шести циклус мониторинга. У овом циклусу фокусира се на три теме од значаја за све државе чланице Савета Европе: ефективна једнакост и приступ правима, говор мржње и насиље мотивисано мржњом и интеграција и инклузија, уз одабир и једне специфичне теме за државу у којој се врши мониторинг. Циљ мониторинга од стране ECRI-ја, јесте да пружи практичне и детаљне предлоге који се тичу решавања идентификованих проблема у земљама чланицама Савета Европе.

У оквиру припрема за посету делегације ECRI нашој држави је достављена листа питања, у којима се између осталог од наджених органа власти траже и одговори на препоруке које нису или су делимично спроведене у оквиру петог циклуса мониторинга које су дате у извештају ECRI-ја о Србији 2017. године.

Припрему одговора и сачињавање извештаја координирало је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Одговори покривају период од почетка 2017. до краја 2022. године. У процесу израде одговора учествовало је 30 органа и институција, од Народне скупштине, министарстава и институција којима су у надлежности питања које покрива ECRI, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за раттне злочине, Врховног касационог суда, Повереника за заштиту равноправности, Заштитника грађана, Регулаторног тела за електронске медије и Града Београда.

 

 

V циклус мониторинга Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI)

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ECRI) усвојила је извештај о Србији 22. марта 2017. на 72. пленарном састанку, а који је јавности објављен 16. маја 2017. године. Саставни део извештаја су и коментари државе на извештај, који су достављени ECRI -ју током консултативног процеса.

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе у оквиру петог циклуса мониторинга Србије обавила је дијалог са представницима извршне и законодавне власти у Србији, независним државним органима и организацијама цивилног друштва у периоду од 26-30. септембра 2016. године. Надлежни државни органи су у својим коментарима током процеса дијалога указали да сматрају да извештај у целости треба да одражава ставове свих релевантних актера који су били укључени у процес мониторинга, у циљу постизања објективности закључака. У коментарима државе је наглашено да велики број високих државник званичника, у својим јавним наступима позива на толеранцију, уважавање различитости и поштовање уставног принципа једнакости. Такође, у свакој прилици, указују на неопходност уздржавања од насиља према осетљивим друштвеним групама, а нарочито према ЛГБТИ особама. ECRI је поздравила побољшање законодавства за борбу против мржње и праксе, регрутовање многих полицајаца албанског порекла, као и чињеницу да Стратегија превенције и заштите од дискриминације предвиђа увођење закона о регистрованим партнерствима за истополне особе. Осим тога, у извештају ECRI је констатовано да су за највећи број Рома обезбеђена лична документа. Оцењено је да су учињени напори да се повећа упис ромске деце у школе и реши на ефикасан начин изостанак из школе.У односу на три приоритетне препоруке из Четвртог циклуса мониторинга, ECRI у свом извештају са задовољством констатује да су две препоруке у потпуности примењење, а односе се на оснаживање институције Повереника за заштиту равноправности и обезбеђивање личних докумената грађанима ромске националности.У вези са препоруком која се односи на интензивирање обуке која се пружа правосуђу о питањима расизма и расне дискриминације, власти Србије су обавестиле ECRI да је организована даља обука и да су обрађена додатна побољшања у Акционом плану за Поглавље 23. преговора о приступању ЕУ. Међутим, сматрајуда да та обука још није довела до неког приметног побољшања у пракси изрицања казни за расистичка кривична дела.У односу на своје ставове ECRI је Републици Србији упутила 21 препоруку, док две препоруке захтевају приоритетно спровођење и над њихом применом ће ECRI извршити надзор у року од две године. ECRI позива државу да настави напоре у области борбе против расизма и нетолеранције, смањења хомофобије, као и унапређењу положаја осетљивих друштвених група.

ECRI je 2. јуна 2020. године у својим закључцима о спровођењу приоритених препрорука објавила да је Србија само делимично применила две њене препоруке. Европска комисија против расизма и нетолеранцијепрепоручила је 2017. године да Народна скупштина и Влада Србије усвоје кодексе понашања којима се забрањује коришћење говора мржње, уз суспензију мандата и друге санкције за кршење њихових одредби, и да успоставе ефикасне канале извештавања о томе. Такође је препоручила да власти Србије дају приоритет запошљавању пропорционалног броја Рома и других мањина у органима јавне управе и да им обезбеде подједнако стабилне радне услове.