О Савету

 

Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва (у даљем тексту: Савет) је важан институционални механизам сарадње јавног и цивилног сектора и представља један од могућих модела структурираног дијалога Владе и организација цивилног друштва.

Савет је саветодавно тело Владе Републике Србије за унапређење сарадње и дијалога између органа јавне управе и организација цивилног друштва у циљу стварања подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Србији.

Савет представља важан механизам јачања принципа партиципације, отворености јавне управе и инклузивности процеса креирања јавних политика и представља простор за дијалог о кључним питањима која се односе на рад и деловање цивилног друштва (удружења, фондације и задужбине).

На предлог Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Влада Републике Србије је током 2022. године усвојила Стратегију за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године (у даљем тексту: Стратегија), као и Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022-2030. године, за период 2022-2023. године.

Стратегијом је предвиђено да се надлежност, састав, задаци и функционисање Савета ближе одређују Одлуком Владе па је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог (у даљем тексту Министарство) по усвајању Стратегије отпочело консултације са цивилним друштвом са циљем да се постигне сагласност око кључних питања везаних за оснивање овог саветодавног тела и да се процесу јавних консултација са организацијама цивилног друштва дође до најбољег и најоптималнијег модела за оснивање Савета.

У циљу представљања предложених решења за формирање Савета, као и са циљем прикупљања додатних предлога и сугестија на текст Предлога за оснивање Савета и креирање оптималних решења која би Савет учинила ефикасним механизмом за дијалог о кључним питањима сарадње организација цивилног друштва и јавне управе Министарство је отпочело процес широких консултација са цивилним друштвом у више градова Србије. 

Консултативни састанци спроведени су током 2023. године у Новом Саду, Београду и Нишу и окупили велики број организација цивилног друштва које су дале бројне коментаре и предлоге на текст Предлога за оснивање Савета. Истовремено, како би се пружила могућност достављања коментара и свих заинтересованих организација које нису биле у могућности да присуствују консултативним састанцима, спроведен је и online консултативни процес.

Министарство је сагледало све коментаре и сугестије и креирало финални Предлог за оснивање Савета који је консултован са организацијама цивилног друштва на финалним консултацијама организованим почетком априла месеца.

Крајем маја 2023. године Министарство је објавило Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, чиме је отпочета прва фаза избора кандидата за чланство у Савету из редова организација цивилног друштва.

Друга фаза процеса избора представника цивилног друштва за чланство  у Савету отпочела је у јуну 2023. годинеупућивањем позива организацијама цивилног друштва за гласање за кандидате са коначне Листе прихваћених кандидатура  за чланство у Савету. Предвиђено је да се представници организација цивилног друштва бирају на предлог цивилног сектора. Комисија, коју је формирало Министарство, је након истека рока за гласање утврдила да су организације цивилног друштва доставиле укупно 484 гласа те је 11 (једанест) кандидата са највећим бројем гласова предложила за именовање за чланство у Савету.

Истовремено министарство је прикупило именовања представника органа државне управе за чланство у Савету и упутило Влади Републике Србије, на усвајање, Предлог Одлуке о образовању Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва. 

Влада Републике Србије је  на седници одржаној 28.септембра 2023. године  усвојила Одлуку о образовању Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва.

Савет је образован на период од 5 (пет) година и предвиђено је да укупан број чланова Савета буде 20, од чега 11 (једанаест) представника организација цивилног друштва, и 9 (девет) представника органа државне управе.

Стручну и административно-техничку подршку у раду Савета пружа Министарствo за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Задаци Савета су:

   • Праћење и анализа стања и давање предлога за побољшање, везано за следеће области: слобода удруживања и слобода окупљања; слобода изражавања; укључивање грађана у процес доношења одлука, транспарентност и приступ информацијама; правни оквир за деловање организација (правни и финансијски оквир деловања); финансирање из јавних средстава; филантропија; пружање услуга; волонтирање, неформално образовање и грађански активизам;
   • Праћење имплементације Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године и имплементације пратећих Акционих планова;
   • Праћење и анализа јавних политика које се односе и утичу на подстицајно окружење за развој цивилног друштва;
   • Праћење укључености организација цивилног друштва у процесе креирања јавних политика путем разматрања извештаја о спроведеним консултацијама од стране органа државне управе и давање препорука за унапређење стандарда и праксе процеса консултација са заинтересованим странама;
   • Заузимање ставова и давање предлога о нацртима закона, докумената јавних политика и другим правним актима који се односе и утичу на подстицајно окружење и деловање цивилног друштва (укључујући и израду прописа и прегледа свих прописа који утичу на рад организација цивилног друштва и идентификовање потреба за изменама прописа);
   • Разматрање и заузимање ставова о актуелним питањима која се односе на деловање цивилног друштва и заштиту људских права;
   • Разматрање Годишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије;
   • Праћење и разматрање извештаја домаћих и међународних организација везаних за подстицајно окружење за развој цивилног друштва, у делу у коме су релевантни за рад Савета.