Оквирна конвенција за заштиту националних мањина

ОКВИРНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Комитет министара Савета Европе усвојио је Оквирну конвенцију 1994. године, а 1. фебруара 1995. године отворена је за потписивање државама чланицама Савета Европе. Ширина питања и односа који су регулисани Оквирном конвенцијом учинили су је до сада најсвеобухватнијим међународноправним документом у области мањинских права. 

Оквирна конвенција предвиђа подношење извештаја као редовног средства за надзор поштовања обавеза преузетих од стране држава уговорница. Праћење спровођења Оквирне конвенције поверено је Комитету министара Савета Европе. Да би се обезбедила ефикасност праћења њеног спровођења, основан је Саветодовани комитет, чији је задатак да помаже Комитету министара у оцени адекватности мера предузетих од стране држава уговорница за спровођења начела утврђених у Оквирној конвенцији. Чланови Саветодавног комитета су признати експерти у области заштите националних мањина. 

Током разматрања извештаја, Саветодавни комитет може захтевати додатне информације од државе, као и посетити државу како би стекао што потпунију и објективнију слику о остваривању обавеза проистеклих из Оквирне конвенције. Своју оцену о томе Саветодавни комитет даје у форми мишљења, на које држава уговорница може доставити своје коментаре.  

Комитет министара Савета Европе, након што је и сам размотрио извештај државе, као и мишљење Саветодавног комитета и коментаре државе, доноси закључке и одговарајуће препоруке у форми резолуције Комитета министара о спровођењу Оквирне конвенције, чиме се завршава одговарајући циклус мониторинга по том међународном уговору.       

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савета Европе ратификована је у Савезној скупштини СР Југославије 1998. године. На позив Комитета министара Савета Европе, СР Југославија је приступила Оквирној конвенцији 11. маја 2001. године и она је за њу, у складу са одредбом члана 29. став 2. тог документа, ступила на снагу 1. септембра 2001. године.

Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Тематски коментари Саветодавног комитета

Саветодавни комитет Оквирне конвенције за заштиту националних мањина сумирао је своја искуства и ставове о најважнијим питањима на која су наилазили у свом надгледању спровођења Оквирне конвенције, кроз тематске коментаре о специфичним питањима. До сада су усвојена четири таква тематска коментара. 

Образовање на основу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Делотворно учешће припадника националних мањина у кунтурном, социјалном и економском животу и јавним пословима

Прво на употребу језика припадника националних мањина на основу Оквирне конвенције

Обим примене Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Пети извештајни циклус

Пети периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Пети периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Четврти извештајни циклус

Четврти периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Четврти периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Четврто мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Четврто мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Четврто мишљење, српски

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Четврто мишљење, енглески

Трећи извештајни циклус

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Треће мишљење Саветовадног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Треће мишљење Саветовадног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Трећи циклус, српски

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Трећи циклус, енглески

Други извештајни циклус

Други периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Други периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Друго мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Друго мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Коментари Републике Србије о Другом мишљењу Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Коментари Републике Србије о Другом мишљењу Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Други циклус, српски

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Други циклус, енглески

Први извештајни циклус

Први извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Први извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Прво мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Прво мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Коментари о Првом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина српски

Коментари о Првом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина енглески

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Први циклус, енглески