Нацрт закона

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Република Србија је 2009. године донела Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), којим је уредила општу забрану дискриминације, облике дискриминације, поступке заштите од дискриминације, као и установљење Повереника за заштиту равноправности као самосталног државног органа, независног у обављању послова утврђених овим законом.

Током вођења преговора о чланству Републике Србије у Европској унији (ЕУ) уочено је да се постојећим решењима Закона о забрани дискриминације не достижу заједничке тековине и да није у пуној мери усаглашен са релевантним законодавством ЕУ на шта је Европска комисија у више наврата указала. Осим тога, надлежна уговорна тела УН за економска, социјална и културна права, као и за људска права, истакли су потребу институционалног јачања заштите од дискриминације, односно рада Повереника за заштиту равноправности.

Будући да је Законом о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), који је ступио на снагу 26. октобра 2020. године, у члану 12. став 3. предвиђено да „Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог oбавља послове државне управе који се односе на: равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове на основу члана 12. тог закона“ – ово Министарство је започело рад на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.

Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/2019), као и Правилником  о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/2019) спроведене су јавне консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија.

У складу са закључком Одбора за правни ситем и државне органе Владе Републике Србије (Број: 011-1777/2021 од 3. марта 2021. године), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све органе јавне власти, заинтересоване грађане и грађанке Републике Србије, привредне субјекте и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћау јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, која траје у периоду од 4. до 23. марта 2021. године. 

Предлози и сугестије могу се дати на приложеном обрасцу и послати најкасније до 23. марта 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs са назнаком: Коментари на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.

Предлог нацрта и Образац за коментаре су објављени и на  Порталу е-Управе.

 

JАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИСТОПОЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Анализом стања у области остваривања људских права сексуалних мањина уочено је да постојање истополних партнерстава у свим друштвима, па и у друштву у Србији, намеће потребу да се овакав вид остваривања заједнице живота између две особе правно препозна и уреди. Истраживања показују да преко 50% испитаних ЛГБТИ особа у Србији живи у неком виду партнерства, а њих 63% одговорило је позитивно у погледу спремности да региструје истополно партнерство уколико би то било правно могуће.  Негативне последице непрепознавања истополног партнерства су вишеструке, и поред припадника ЛГБТИ заједнице посредно захватају читаво друштво. Нерегулисан породични статус у конкретним случајевима директно угрожава или може да угрози здравствено стање, имовину, породични и лични статус појединца, а свакако код истог ствара осећај друштвене изопштености и понижености. 

Будући да је Законом о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), који је ступио на снагу 26. октобра 2020. године, у члану 12. предвиђено да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе између осталог на заштиту и унапређење људских и мањинских права; израду прописа о људским и мањинским правима; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима; равноправности полова; антидискриминациону политику, ово Министарство је започело рад на изради Нацрта закона о истополним заједницама.

Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/2019), као и Правилником  о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/2019) спроведене су јавне консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија.

Такође, Министарство за људска права је организовало три састанка Посебне радне групе за израду Нацрта закона о истополним заједницама на којима су разматрани коментари како чланова Посебне радне групе, тако и коментари са јавних консултација. Посебну радну групу чине представници релевантних државних органа и институција и организација цивилног друштва. Састанцима у улози посматрача присуствују и представници Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Повереника за информације од јавног значаја и Тима за људска права УН у Србији.

Циљ је да се у Србији што је пре могуће стекну услови да ЛГБТИ особе могу неометано да планирају и организују сопствени породични живот. Опредељеност државе ка поштовању универзалног начела људских права и недискриминације обавезује надлежне институције да омогуће процес достизања права ЛГБТИ особа. Доношењем оваквог прописа држава изражава своју јасну опредељеност за поштовање међународних стандарда у области људских права, као и приврженост вредностима које су уграђене у законодавство Европске уније, али и своју одлучност да, упркос притисцима поступа у складу са принципима владавине права. Доношење Закона о истополном партнерству једна је од активности предвиђених у Годишњем плану рада Владе за 2021. годину као и у Акционом плану за спровођење Програма Владе.

У складу са закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије (бр. 011-1776/2021 од 3. марта 2021. године) Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све органе јавне власти, заинтересоване грађанке и грађане Републике Србије, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћа у јавној расправи о Нацрту закона о истополним заједницама, која траје у периоду од 4. до 23. марта 2021. године. 

Предлози и сугестије могу се дати на приложеном обрасцу и послати најкасније до 23. марта 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs  са назнаком: Коментари на Нацрт  закона о истополним заједницама.

Предлог нацрта закона о истополним заједницама и Образац за коментаре су објављени на су и на Порталу е-Управа.

 

JАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ НАЦРТА ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

Анализом стања у погледу примене Закона о равноправности полова, а посебно у погледу остваривања права на равноправност жена и мушкараца у Републици Србији, за десетогодишњи период (од 2010. до 2020. године), може се утрврдити да су жене и даље неравноправне и изложене дискриминаторним понашањима у свим областима јавног и приватног живота, а да су у посебно лошем положају жене из осетљивих друштвених група. Такође, током вођења преговора о чланству Републике Србије у Европској унији (ЕУ) уочено је да се постојећим решењима Закона о равноправностн полова не достижу заједничке тековине равноправности жена и мушкараца и да није у пуној мери усаглашен са релевантним законодавством ЕУ.

Будући да је Законом о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), који је ступио на снагу 26. октобра 2020. године, у члану 12. став 3. предвиђено да „Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе на: равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове на основу члана 12. тог закона“ – ово министарство је започело рад на изради Нацрта зкона о родној равноправности.

Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/2019), као и Правилником  о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/2019) спроведене су јавне консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија.

Такође, у фази јавних консултација Министарство је организовало четири друштвена дијалога на којима се разматрало стање родне равноправности у областима које су предмет регулисања овог закона: рад, запошљавање, предузетништво, образовање, култура, социјална и здравствена заштита као и учешће жена у политичком животу. У овим друштвеним дијалозима учествовали су како највиши представици ресорних министарстава тако и народни посланици, представници независних тела, синдиката, организација цивилног друштва, академске заједнице и политичких странака.

Будућим Законом о родној равноправности регулише се стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања, самозапошљавања, социјалног осигурања, социјалне и здравствене заштите, образовања, одбране и безбедности, заштите животне средине, културе, јавног информисања, спорта, политичког деловања и јавних послова, репродуктивног и сексуалног здравља, приступу роби и услугама као и мере за спречавање и сузбијање родно заснованог насиља, насиља према женама и насиља у породици.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све органе јавне власти, заинтересоване грађане и грађанке Републике Србије, привредне субјекте и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћа у јавној расправи о Предлогу нацрта закона о родној равноправности, која траје у периоду од 26. фебруара до 17. марта 2021. године. 

Предлози и сугестије могу се дати на приложеном обрасцу и послати најкасније до 17. марта 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs са назнаком: Коментари на Предлог нацрта закона о родној равноправности.

Предлог нацрта и Образац за коментаре су објављени на  Порталу е-Управа.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023.ГОДИНЕ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 90-3932/2022 од 18. маја 2022. године, а на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2023. године (у даљем тексту: Акциони план).

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 19. маја до 8. јуна 2022. године.

Министарство позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалних самоуправа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, организација цивилног друштва, академске заједнице, медија, као и друге заинтересоване учеснке да доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога Акционог плана првенствено путем портала еКонсултације https://ekonsultacije.gov.rs/ , или на предвиђеном обрасцу на следећу електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs или их упуте поштом на адресу: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана и у року од 15 дана од завршетка јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и на Порталу „eКонсултације”.