Документа Савета за УН препоруке

Поступајући по добијеној препоруци из другог УПР циклуса (2013.г.), али и како би додатно унапредила сарадњу са механизмима УН за људска права Влада Републике Србије је 19. децембра 2014. године образовала Савет за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права. Стручну и административно-техничку подршку раду Савета пружа Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Задаци Савета су да разматра и прати примену препорука које Република Србија добија у процесу Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права Уједињених нација и препорука уговорних тела Уједињених нација – Комитета за права човека, Комитета за економска, социјална и културна права, Комитета за укидање расне дискриминације, Комитета за елиминисање дискриминације жена, Комитета против тортуре, Комитета за права детета, Комитета за права особа са инвалидитетом и Комитета за присилне нестанкеи  специјалних процедура Уједињених нација; предлаже мере за примену и испуњење добијених препорука механизама Уједињених нација у области људских права у складу са Планом за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права и методологијом Савета; даје мишљења о напретку људских права у извештајном периоду и даје стручна објашњења о стању људских права и резултатима који су остварени применом препорука; израђује годишње извештаје о испуњености препорука механизама Уједињених нација у области људских права.

Савет има председника и 18 чланова које именује Влада из реда функционера и државних службеника на положају, као и представника Привредне коморе и Сталне конференције градова и општина. Председник Савета је Томислав Жигманов, министар за за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Рад Савета заснива се на принципима инклузивности и транспарентности. Инклузивност подразумева да су у рад Савета укључени поред органа извршне власти и представници Парламента, независних тела, организација цивилног друштва, и других релевантних актера. У  прилог транспарентности говори и чињеница да  Савет заједно са Парламентом и организацијама цивилног друштва организује јавна слушања и конференције посвећене примени препорука које Србија добија од УН-а.

У циљу ефикаснијег праћења спровођења препорука, на иницијатаиву Савета, а уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Тима за људска права УН у Србији, креирана је и Платформа организација за сарадњу са механизмима УН за људска права која броји 26 организација цивилног друштва. Укљученост Платформе у рад овог тела не омета њихову независност и могућност подношења извештаја из сенке механизмима за људска права. Савет Платформу види као партнера за сарадњу са механизмима УН за људска права и наставља, уз ОХЦХР у Србији, да пружа подршку у раду. Представницима Платформе је обезбеђена стална столица у Савету за два представника.

Савет је развио посебан План за испуњавање препорука, који тренутно садржи 481 добијену и прихваћену препоруку механизама УН за људска права и на чијој реализацији радимо. План садржи текст сваке препоруке, надлежни орган/институцију за испуњавање препорука, временски рок, статус препоруке, индикаторе праћења успешности испуњавања препорука, повезаност са Циљевима одрживог развоја.Специфичност Плана препорука је да се резултати испуњености препорука мере кроз индикаторе. На развијању индикатора заједно раде Влада и организације цивилног друштва.

Такође, рад Савета је додатно унапређен и оснажен, захваљујући електронској бази за праћење примене УН препорука коју нам је уступио ОХЦХР.  Савет ће, у складу са планом рада Владе за период 2023. до 2026. године, израђивати годишњи извештај о стању испуњености препорука УН механизама, што ће водити ка још ефикаснијем испуњавању препорука и унапређењу процеса извештавања.

У раду Савета су установљене и нове праксе: тематске седнице на иницијативу Платформе; укључивање ставова ОЦД приликом израде државних извештаја о испуњености препорука; представљање алтернативних извештаја члановима Савета и државне делегације, што је недавно био пример у погледу УПР механизма.

У циљу боље координације активности у области праћења препорука и ефикаснијој комуникацији са Саветом у свим ресорима задуженим за спровођење препорука именоване су контакт особе и њихови заменици. Посебна пажња у претходном периоду посвећена је јачању њихових капацитета за праћење препорука и извештавање, а у тој области Савет континуирано ради.

Значај успостављања рада Савета позитивно су оценила уговорна тела, као и Савет за људска права УН-а приликом разматрања државних извештаја.Овај механизам доприноси не само ефикаснијем извештавању камеханизмима Уједињених нација, већ и бољем сагледавању стања на терену у области људских права. Такође, он на својеврстван начин подиже капацитете свих учесника у процесу и даје смернице у ком правцу треба деловати.

ОДЛУКЕ И ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА

Одлука 2014.

Одлука 2020 и 2021.

Одлука 2023.

Пословник о раду Савета

 

Савет је развио посебан План за испуњавање УН препорука за људска права, који тренутно садржи 481 добијену и прихваћену препоруку механизама УН за људска права и на чијој реализацији радимо.

План садржи текст сваке препоруке, надлежни орган/институцију за испуњавање препорука, временски рок, статус препоруке, индикаторе праћења успешности испуњавања препорука, повезаност са Циљевима одрживог развоја.Специфичност Плана препорука је да се резултати испуњености препорука мере кроз индикаторе. На развијању индикатора заједно раде Влада и организације цивилног друштва.

Такође, рад Савета је додатно унапређен и оснажен, захваљујући електронској бази за праћење примене УН препорука коју нам је уступио ОХЦХР. Савет ће, у складу са планом рада Владе за период 2023. до 2026. године, израђивати годишњи извештај о стању испуњености препорука УН механизама, што ће водити ка још ефикаснијем испуњавању препорука и унапређењу процеса извештавања.

План за праћење препорука из 2023.

 

Поводом обележавања Међународног дана људских права, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је 10. децембра 2022. године израдило је Брошуру у којој је представљен рад Савета за праћење примену УН препорука за људска права. Препознајући потребу и значај препоруке Савета УН-а за људска права о успостављању националног механизма, који би доприносио унапређењу људских права, координираним радом различитих друштвених актера у погледу праћења препорука уговорних тела Уједињених нација и Универзалног периодичног прегледа, Влада Србије је овај Савет формирала 19. децембра 2014. године. Од тада његов рад се континуинирано одвија и унапређује.

 

Брошура о раду Савета, 2022.г.