Рeгистар OЦД

Удружења су добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, која се оснивају ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

Удружење се оснива и организује слободно и самостално је у остваривању својих циљева. Удружења и представништва страних удружења се могу уписати у Регистар удружења и Регистар страних удружења које води Агенција за привредне регистре, као поверени посао, чиме стичу својство правног лица, тако да је омогућено удружењима да сама одлуче да ли ће се уписати у регистар или не. Удружења која се упишу у Регистар самостално наступају у правном промету, обављају привредне и друге активности у складу са законом и могу да конкуришу за средства која се у буџету Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе обезбеђују за финансирање одређених програма од јавног интереса. На удружења која се не упишу у регистар, у ком случају немају статус правног лица, примењују се правна правила о грађанском ортаклуку.

Поступак регистрације, односно уписа у Регистар удружења и Регистар страних удружења и вођење регистара ближе су регулисани Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и подзаконским актима. Информације о поступку регистрације, свим регистрованим удружењима, у складу са законом, доступни су на сајту Агенције за привредне регистре.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог решава по жалбама изјављеним на решења Агенције за привредне регистре, односно Регистратора који води Регистар удружења и Регистар страних удружења  и врши надзор на спровођењем Закона о удружењима, док инспекцијски надзор врши Министарство државне управе и локалне самоуправе преко управних инспектора.