Конвенција о правима особа са инвалидитетом (CRPD)

Конвенција о правима особа са инвалидитетом (CRPD)

Генерална скупштина Уједињених нација је једногласно усвојила Конвенцију о правима особа са инвалидитетом 13. децембра 2006. године.

Конвенција је отворена за потписивање и ратификацију од 30. марта 2007. године.

Конвенција је ступила на снагу 3. маја 2008. године, након што је остварен довољан број ратификација. До сада је Конвенцију потписало 145 а ратификовало 87 држава чланица Уједињених нација.

Република Србија је потписала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол 17. децембра 2007. године а ратификовала 31. јула 2009. године (“Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 42/2009 од 2.06.2009. године).

Конвенција предвиђа да особе са инвалидитетом укључују и оне који имају дугорочна физичка, ментална, интелектуална или чулна оштећења која у интеракцији са разним препрекама могу ометати њихово пуно и ефикасно учешће у друштву на једнакој основи са другима.

У складу са мотом међународног  покрета особа са инвлидитетом: ,,Ништа о нама без нас“, а на предлог Уједињених нација  у израду ове конвенције биле су укључене  и особе са инвалидитетом.

Циљ ове конвенције је да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свих особама са инвалидитетом и да се унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства.

Основна начела ове Конвенције су: поштовање урођеног достојанства, индивидуална самосталност укључујући слободу властитог избора и независност особа; забрана дискриминације; пуно и ефикасно учешће и укључивање у друштво; уважавање разлика и прихватање особа са инвалидитетом као дела људске разноликости и човечанства; једнаке могућности; доступност; равноправност жена и мушкараца; уважавање развојних способности деце са инвалидитетом као и поштовање права деце са инвалидитетом на очување свог идентитета.

Општи коментари Комитета за права особа са инвалидитетом

Усвојени Општи коментари на члан 9 и члан 12 Конвенције о правима особа са инвалидитетом Комитет УН за права особа са инвалидитетом усвојио је у априлу 2014. године општи коментар број 1, у вези са одредбама чана  12. Конвенције о правима особа са инвалидитетом, који се односи на  једнако признање пред законом и пословну способност као и Општи коментар број 2 на члан 9. Конвенције о правима особа са инвалидитетом, који се односи на приступачност.

Ови коментари требало би да странама уговорницама, међународним организацијама, цивилном друштву, институцијама за људска права, научним радницима, новинарима и појединцима помогну у тумачењу и примени ових кључних одредаба Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

Линк на коме су објављени текстови свих Општих препорука Комитета за права ОСИ на енглеском  језику:    https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx

Извештај Републике Србије о примени препорука број 34 и број 54 УН Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

У тачки 70. Закључних запажања у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Комитет за права особа са инвалидитетом позвао је државу да у року од 12 месеци, у складу са чланом 35. (2) Конвенције, достави информацију у писаној форми  о  предузетим  мерама  на  спровођењу  препорука  Комитета изнесеним у ставовима 34 и 54 Закључних запажања.

Влада Републике Србије усвојила је Извештај о примени препорука 34 и 54 на седници 11. маја 2017. године, након чега је извештај достављен Комитету за права особа са инвалидитетом.

Закључна запажања Комитета УН за права особа са инвалидитетом са препорукама Републици Србији за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у наредном извештајном периоду (CRPD/C/SRB/CO/1)

На 15. заседању Комитета за права особа са инвалидитетом, 5 и 6. априла 2016. године у Женеви, државна делегација Републике Србије је представила Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Након претходног разматрања Иницијалног извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је усвојиo Закључна запажања са препорукама Републици Србији за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у наредном извештајном периоду (CRPD/C/SRB/CO/1).

Сходно тачки 71. Закључних запажања у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Република Србија као држава чланица, је у обавези да у наредном периоду првенствено усмери пажњу на спровођење ових закључних запажања и конкретних препорука Комитета за права особа са инвалидитетом.

Одговори на додатна питања Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

Одговори на додатна питања Комитета за права особа са инвалидитетом у вези са иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом усвојени су на седници Владе која је одржана 2. фебруара 2016. године, након чега су одговори упућени Комитету за права особа са инвалидитетом.

Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

У складу са чланом 35. став 1 Конвенције о правима особа са инвалидитетом Република Србија се обавезала да Комитету за права особа са инвалидитетом доставља извештаје о мерама предузетим у циљу извршавања обавеза из Конвенције, иницијални у року од две године након струпања на снагу за односну државу и периодичне најмање једном сваке четири године и кад год то Комитет затражи.

Иницијални извештај о примени Конвенције је у методолошком и садржајном смислу урађен у складу са смерницама Комитета за права особа са инвалидитетом.

Република Србија овим Иницијалним извештајем даје преглед мера које је предузела да би усагласила националне законе и политику са одредбама Конвенције, остварене резултате као и уочене проблеме и недостатке у приступу спровођења преузетих обавеза.

Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом усвојен је на седници Владе Републике Србије одржаној 10.маја 2012.године.