Конвенција о правима детета (CRC)

Конвенција о правима детета

Конвенција о правима детета је усвојена је 20. новембра 1989. године резолуцијом 44/25 Генералне скупштине Уједињених нација

СФРЈ је ратификовала Конвенцију о правима детета18. децембра 1990. године. Наша држава је по основу сукцесије од 2001. године чланица Конвенције о правима детета („Службени лист СФРЈ- Међународни уговориˮ, број 15/90 и „Службени лист СРЈˮ, бр. 4/96 и 2/97) и њена два протокола – Факултативни протокол о продаји деце дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета у јулу 2002. године („Службени лист СРЈˮ, бр. 7/2002).

Република Србија је коспонзорисала Резолуцију УН којом је усвојен Опциони протокол о комуникацијским процедурама уз Конвенцију о правима детета којим се дозвољава подношење  индивидуалних представки  и била је међу првим потписницама овог Протокола, чиме је показала своју посвећеност заштити права деце. Министарство је у 2023. години је покренуло процедуру и у том смилсу израдило Нацрт закона о потврђивању овог Опционог протокола. Протокол још увек није усвојен.

Закон о ратификацији Конвенције о правима детета

Convention on the Rights of the Child

Закон о потврђивању факултативног протокола у учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета

Оptional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict

Закон о потврђивању факултативног протокола о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији, уз Конвенцију о правима детета

Optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure

Општи коментари Комитета за права детета доступни су на страници OHCHR-а

 

Извештаји Републике Србије о примени Конвенције о правима детета

 

Четврти и пети периодични извештај о примени Конвенције о правима детета

Влада Републике Србије је на седници 19. маја 2022. године усвојила обједињени Четврти и пети периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције о правима детета, којим је обухваћен период од почетка 2017. до краја 2021. године.

Први део извештаја прати примену Конвенције и два факултативна протокола уз одгвоворе на 41 препоруку која је добијена након разматрања претходног периодичног извештаја, 2017. године, а други део чине анекси (први анекс садржи план испуњавања препорука Комитета за права детета, други који садржи информације које су дале организације цивилног друштва у вези са применом препорука и трећи анекс садржи статистичке и друге податке који прате извештај).

За потребе израде извештаја министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић је формирала Посебну радну групу у чији рад су били укључени представници Народне скупштине Републике Србије, републичких и покрајинских органа и институција, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности, Регулаторног тела за електронске медије, Платформе организација за сарадњу са УН механизмима, Коалиције за мониторинг права детета, Мреже организација за децу Србије, Центра за социјалну политику, Центра за истраживање и развој друштва ИДЕАС и удружења Праксис. У току процеса рада на изради извештаја консултована су и деца из Дечијег информативно културног сервиса – ДХ, који је функционише као тинејџерски клуб у оквиру Центра за права детета, а њихова мишљења и ставови укључени у извештај.

IV и V периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције о правима детета

IV и V периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције о правима детета ENG

Анекс I

Анекс I ENG

Анекс II

Анекс II ENG

Анекс III

Анекс III ENG

Заједнички основни документ о Републици Србији

COMMON CORE DOCUMENT RS 2022

 

На седници Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права, 16. маја 2022. године представљен је Нацрт четвртог и петог периодичног извештаја Републике Србије о примени Конвенције о правима детета. Седници је председавала министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић.

Седници су поред чланова Савета, присуствовали представници независних тела, организација цивилног друштва, као и представници Дечијег информативно културног сервиса – ДХ, који је функционише као тинејџерски клуб у оквиру Центра за права детета. Они су на тематској седници имали прилику да пред доносиоцима одлука изнесу своје мишљење и ставове о примени Конвенције о правима детета, што је нарочито важно са становишта препоруке Комитета за права детета којом се држава потписница подстиче да осигура да се ставовима деце посвети дужна пажња и да ојача стварање смисленог простора кроз који деца могу да утичу на јавне политике. Њихови ставови и мишљења укључени су у извештај који наша држава треба да достави Комитету за права детета до 24. маја 2022. године.

По први пут у оквиру процеса извештавања уговорних тела Уједињених нација, уз свој извештај, Република Србија ће доставити и анекс који укључује ставове и мишљења организација цивилног друштва о примени препорука Комитета за права детета у Републици Србији.

Савет за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права имао је важну улогу у процесу координације и припреме извештаја. Наиме, у оквиру рада Савета формирана је тематска група које је пружала стручну и саветодавну подршку формалној радној групи за израду извештаја.

Република Србија је израдила периодични извештај на основу развијеног Плана за праћење примене препорука Комитета за права детета, за чије вођење је задужен овај Савет. Наведени План садржи препоруку, надлежан ресор за њено спровођење, рок, индикаторе мерења степена реализације препорука, повезаност препорука са Циљевима одрживог развоја из Агенде 2030 УН-а. На развијању Плана ресори су заједно радили са организацијама цивилног друштва. Овај модел рада користиће се и за израду свих осталих периодичних извештаја за Уједињене нације као пример добре праксе и мултисекторске сарадње свих релевантних актера на праћењу примене добијених препорука у области људских права.

Нацрт IV и V периодичног извештаја о примени CRC

Анекс 1

Анекс 2

Анекс 3

 

Нацрт Четвртог и петог периодичног извештаја Републике Србије о примени Конвенције о правима детета

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је у складу са својим надлежностима у новембру месецу 2021. године образовало Посебну радну групу за израду Нацрта четвртог и петог периодичног извештаја Републике Србије о примени Конвенције о правима детета. У рад Посебне радне групе укључени представници Народне скупштине Републике Србије, републичких и покрајинских органа и институција, као и представници независних тела (Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереник за заштиту равноправности, Регулаторно тело за електронске медије), представници Платформе организација за сарадњу са УН механизмима, Коалиције за мониторинг права детета, Мреже организација за децу Србије, Центра за социјалну политику, Центра за истраживање и развој друштва ИДЕАС и удружења Праксис. За подршку радној групи образована је и тематска радна група Савета. Чланови тематске групе су били активни током процеса рада на документу, с обзиром да су именовани и као представници формалне радне групе.

Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета

Република Србија као чланица Конвенције о правима детета и оба њена протокола – Факултативни протокол о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета има обавезу да, у складу са чланом 44. Конвенције, подноси Комитету за права детета иницијални и периодичне извештаје о начину примене Конвенције и опционих протокола уз њу и поштовању загарантованих права детета.

Влада Републике Србије усвојила је на седници 7. маја 2015. године, Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета који садржи и информације о примени оба прокола уз ову Конвенцију.

Извештај је, у складу са Смерницама специфичним за споразум у погледу форме и садржаја периодичних извештаја које подносе државе уговорнице и  релевантим документима за његово разматрање упућен Комитету за права детета УН.

Закључна запажања Комитета за права детета у вези са Другим и Трећим периодичним извештајем

Државна делегација је представила Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета, на 74. заседању Комитета за права детета у Женеви, 24. јануара 2017. године. Након разматрања извештаја, Комитет за права детета Уједињених нација усвојио Закључна запажања у вези са Другим и трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета, на свом 2193. састанку  (ЦРЦ/Ц/СР.2193), одржаном 3. фебруара 2017. године.

У складу са ставом 76. Закључних запажања Комитета за права детета, наша држава је у обавези да предузме све одговарајуће мере како би се осигурало да препоруке садржане у овим Закључним запажањима у потпуности буду спроведене и учини их доступним широј јавности.

Video: Consideration of Serbia – 2177th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Video: Consideration of Serbia (Cont’d) – 2178th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Committee on the Rights of the Child considers the report of Serbia

Иницијални извештај о примени Конвенције о правима детета

Иницијални извештај о примени Конвенције о правима детета за период 1992 – 2005. године Влада Србије је усвојила 9. маја 2008. године, а Комитет за права детета је извештај разматрао свом 1326. и 1327. састанку 27. маја 2008. године у Женеви.

Закључна запажања у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о правима детета