Национални савети националних мањина

Правни положај и овлашћења националних савета националних мањина уређен је Законом о националним саветима националних мањина.

Национални савет је организација којој се у складу са Законом поверавају одређена јавна овлашћења да учествује у одлучивању или да самостално одлучује о појединим питањима из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма у циљу остваривања колективних права националне мањине на самоуправу у тим областима.

Ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина у Републици Србији могу изабрати своје националне савете.

Национални савет представља националну мањину у области образовања, културе, обавештавања на језику националне мањине и службене употребе језика и писма, учествује у процесу одлучивања или одлучује о питањима из тих области.

Национални савет уписује се у Регистар националних савета. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог надлежно је за вођење Регистра националних савета националних мањина, расписивање и спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, вођење Посебног бирачког списка националне мањине, као и надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина. Национални савет стиче својство правног лица уписом у Регистар.

У Регистар националних савета националних мањина уписане су 24 националне мањине. Припадници 23 мањинске заједнице конституисали су своје националне савете: Албанци, Ашкалије, Бугари, Буњевци, Бошњаци, Власи, Горанци, Грци, Египћани, Мађари, Македонци, Немци, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати, Црногорци и Чеси. Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије по закону врши функцију националног савета.

Рад националног савета је јаван.

Средства за финансирање рада националних савета обезбеђују се из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, донација и осталих прихода.

Поступак расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина који су уписани у Регистар националних савета националних мањина уређен је Уредбом о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина.

Средства из буџета аутономне покрајине распоређују се у складу са одлуком надлежног органа АП, нaционалним саветима које имају седиште на територији аутономне покрајине.

Средства која се обезбеђују у буџету јединица локалне самоуправе, распоређују се у складу са одлуком надлежног органа локалне самоуправе, националним саветима који имају седиште на територији те општине или града, или у којима националне мањине достижу најмање 10% од укупног броја становника јединице локалне самоуправе, или националним мањинама чији је језик у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе.

Одлука о расподели средстава за националне савете 2024

Одлука о расподели средстава за националне савете 2023

 

ПРИРУЧНИК ЗА РАД НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У оквиру пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији”, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022”, припремљен је Приручник за рад националних савета националних мањина у Републици Србији.

Сврха Приручника је да буде корисно средство националним саветима националних мањина као вид помоћи и подршке у вршењу њихових овлашћења, и то на начин да понуди практична упутства и савете који до сада нису били обрађени на јединствен и свеобухватан начин, укључујући и моделе аката.

Уз подршку Савета Европе Приручник је преведен на 13 језика националних мањина.

Приручник српски језик

Приручник албански језик

Приручник босански језик

Приручник бугарски језик

Приручник буњевачки језик

Приручник мађарски језик

Приручник македонски језик

Приручник ромски језик

Приручник румунски језик

Приручник русински језик

Приручник словачки језик

Приручник хрватски језик

Приручник црногорски језик

Приручник чешки језик