Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

Конвенција CEDAW

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) је међународноправни инструмент чијом се ратификацијом државе чланице обавезују да ће предузимањем одговарајућих мера спречити сваки вид непосредне и посредне дискримиације жена, обезбедити потпуни развој и напредак и на тај начин гарантовати женама да равноравно са мушкарцима остварују и уживају људска права и основне слободе. Конвенција садржи грађаска и политичка права (изборно право, једнакост пред законом, право на држављанство), али и економска, социјална и културна права (право на рад, образовање, здравство, као и релевантна права у економском и социјалном животу).

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена усвојена Резолуцијом ГС УН 34/180 од 18. децембра 1979. године, ступила je на снагу 3. септембра 1981. године у складу са чланом 27(1).

СФРЈ ратификовала 1981. године (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори 11/81). За СФРЈ Конвенција је на снагу ступила 1982. године. Поред Конвенције, СРЈ је постала и чланица Опционог проткола уз Конвенцију, који су УН усвојиле октобра 1999. године, а који је ступио на снагу 2000. године (Службени лист СРЈ – Међународни уговори бр. 13/2002).

Након промена октобра 2000. године, СРЈ је марта 2001. године дала сукцесорску изјаву у УН која се односила и на поновно приступање међународним правним актима у области људских права, па тиме и Конвенцијi и Опционом протоколу.

Опште препоруке Kомитета за елиминисање дискриминације жена

У складу са чланом 21 став 1 Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, Комитет може износити предлоге и опште препоруке засноване на периодичним извештајима и подацима добијеним од држава чланица. Такви предлози и опште препоруке биће унесени у извештај Комитета, заједно са коментарима држава чланица.

Усвајањем општих препорука Комтет за елиминисање дискриминације жена је детаљно регулисао садржину и структуру извештаја и дао инструкције државама чланицама о томе какве информације, податке и објашњења треба да унесу у извештај. Од држава чланица се очекује да у својим извештајима узму у обзир све одреднице које се односе на чл. 1-16. Конвенције, да имају у виду све опште препоруке Комитета којие се односе на те чланове, да дају објашњење у вези са евентуално стављеним резервама на поједине одредбе Конвенције, да нaведу разлоге који отежавају испуњавање обавеза преузетих ратификацијом Конвенције, да наведу статистичке податке разврстане по полу и то у односу на сваки члан Конвенције. Комитет је до сада усвојио укупно 38 општих препорука.

Сходно члану 18. Конвенције државе уговорнице се обавезују да Комитету подносе извештаје о законодавним, судским или другим мерама које су усвојиле ради примене одредаба Конвенције, као и о напретку оствареном у уживању загарантованих права и то у року од године дана после ступања на снагу Конвенције за сваку државу уговорницу понаособ и најмање сваке четврте године после тога и увек када Комитет то затражи. Пракса Комитета је да извештаје разматра у присуству националних делегација са којима води конструктивни дијалог.

Наша земља је Иницијални извештај о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период 1992-2003. године представила на 38. заседању Комитету за елиминисање дискриминације 16. маја 2007. године у Њујорку. Комитет је 21. маја 2007. године усвојио Закључне коментаре у вези са Иницијалним извештајем о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP)

Други и Трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

У складу са Закључним  коментарима  у вези са  Иницијалним  извештајем о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP) од 21. маја 2007. године  Република Србија је израдила и у новембру 2010. години доставила Комитету за елиминисање свих облика дискриминације жена Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена.

 

Закључна запажања Комитета за елиминацију дискриминације жена о комбинованом Другом и трећем периодичном извештају о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

Државна делегација Републике Србије је представила Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период 2007-2009. године, у Женеви, 18. јула 2013.године, на 55. заседању Комитета за елиминацију дискриминације жена. Након предходног разматрања периодичног извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је 26. јула 2013. године усвојио и Закључна запажања (CEDAW/C/SRB/2-3).

Република Србија, као држава чланица, је у обавези да до подношења следећег периодичног извештаја првенствено усмери пажњу на спровођење конкретних препорука из наведених закључних запажања Комитета.

Извештај о примени препорука број 17. и 23. из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена

У складу са Закључним запажањима Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Другим и трећим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена од 25. јула 2013. године (CEDAW/C/SRB/CO/2-3) Влада Републике Србије је усвојила Извештај о примени препорука из ставова 17. и 23. који је достављен Комитету за елиминисање дискриминације жена.

ИЗВЕШТАЈ О 2 ПРИОРИТЕТНЕ ПРЕПОРУКЕ

Четврти периодични извештаји о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Влада је усвојила на седници одржаној 27. јула 2017. године. Република Србија подноси овај периодични Извештај у складу са чланом 18. Конвенције и препорукама из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Другим и трећим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW/C/SRB/CO/2-3).

У изради овог Извештаја учествовали су скупштински одбор за људска и мањинска права, сви релевантни републички и покрајински ресори извршне власти, Републички завод за статистику, Национална служба за запошљавање, Привредна комора Србије као и градска управа Града Београда. Такође, свој допринос су дале организације цивилног друштва: Amity, Secons, …из Круга и Група 484.

Извештај је, у складу са Смерницама специфичним за споразум у погледу форме и садржаја периодичних извештаја које подносе државе уговорнице и са релевантим документима за његово разматрање, упућен Комитету за елиминисање дискриминације жена.

Одговори на додатна питања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

У складу са постојећом процедуром, на својој 70. сесији, Комитет за елиминисање дискриминације жена је након прелиминарног разматрања Четвртог периодичног извештаја Републике Србије, у контексту информација прибављених од цивилног сектора, Заштитника грађана и специјализованих агениција Уједињених нација, усвојио Листу додатних питања (CEDAW/C/SRB/Q/4). Листа садржи 21 питање (са потпитањима 58) из 15 области: уставни, законодавни и институционални оквир и дефиниција дискриминације; приступ правди; државни механизми за унапређење положаја жена; привремене специјалне мере; стереотипи; родно засновано насиље; трговина људима и експлоатација проституцијом; учешће у политичком и јавном животу; образовање, запошљањавање; здравље; положај жена у руралним срединама; жене избеглице; жене из осетљивих друштвених група; брак и породични односи.

Одговори на додатна питања Комитета сачињени су на основу прилога добијених од надлежних државних органа и у складу са смерницама Комитета у погледу форме и садржаја.

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 8. новембра 2018. године, усвојила Одговоре на додатна пирања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена.

Закључна запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Државна делегација Републике Србије представила је Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (2013-2018), у Женеви, 28. фебруара 2019. године, на 72. заседању Комитета за елиминисање дискриминације жена. Након претходног разматрања државног и алернативних извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је 8. марта 2019. године усвојио и Закључна запажања (CEDAW/C/SRB/СО/4).

Република Србија je, као држава чланица, у обавези да до подношења следећег периодичног извештаја првенствено усмери пажњу на реализацију конкретних препорука из наведених закључних запажања са посебном пажњом на ставове у приоритетним препорукама о чијем спровођењу је потребно известити Комитет до марта 2021. године.

Извештај о примени препорука број 12a), 26a), 44 и 48г) Комитета за елиминисање дискриминације жена из Закључних запажања у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

Делегација Републике Србије представила је Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена на 72. заседању Комитета за елиминисање дискриминације жена, у фебруару 2019. године у Женеви.

У складу са препоруком број 52. из Закључних запажања Комитета (CEDAW/C/SRB/4), која се односи на обавезу државе чланице да у року од две године од представљања периодичног извештаја достави у писаној форми информације о предузетим корацима за спровођење 4 приоритетне препоруке и новим роком који је Комитет одредио ( 5. април 2021. године), Република Србија подноси Извештај  о реализацији ових препорука.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 1. априла 2021. године усвојила овај Извештај (Закључак број: broj 337-2866/2021).

Извештај се односи на реализацију препорука садржаних у ставовима: 12а (Законодавни оквир и дефиниција дискриминације) – усвајање Закона о забрани дискриминације без даљег одлагања; 26а (Трговина људима и експлоатација проституције) – укидање чланa 16. Закона о јавном реду и миру и да жене у проституцији нису криминализоване; 44 (Жене из осетљивих друштвених група) –елиминација вишеструке и међусобно повезаних облика дискриминације жена у неповољном положају, истовремено осигуравајући њихово економско оснаживање.  и 48а (Брак и породични односи) – елиминација дискриминације жена у вези са имовином примена права на заједничко власништво и успостављање система регистрације заједничке имовине.

Овај двогодишњи период извештавања обележила је криза узрокована пандемијом COVID 19, која је и у свету и у нашој земљи, поред ограничавања уживања свих људских права,  довела и до успоравања и застоја у остваривању многих планираних активности на свим пољима. Жене су, и у Србији, поднеле највећи терет ове здрвствене кризе како у сфери приватног тако и  професионалног живота.

 

Оцене CEDAW Комитета у вези са Извештајем о примени 4 приоритетне препоруке

Комитет за елиминацију дискриминације жена доставио је оцене о примени препорука које је дао на основу Извештаја о примени четири приоритетне препоруке, које је наша земља доставила у априлу о.г.

Комитет поздравља правовремено достављање овог Извештаја (CEDAW/C/SRB/FCO/4), који је размотрио на својој 80. седници, одржаној у октобру 2021. године.

Комитет, уз образложење, истиче да је препорука из става 12а (усвојити нови Закон о забрани дискриминације) реализована, док препорука из става 26а (обезбедити да жене које се баве проституцијом не буду криминализоване) није реализована.

Делимично задовољавајућим су оцењене примене препорука из става 44 (елиминисати вишеструке и укрштајуће облике дискриминације које доживљавају жене које припадађу угроженим групама и обезбедити њихово економско оснаживање) и става 48г (елиминисати дискриминацију жена у вези са имовином и наследством).

Упоредо са оценама, Комитет је упутио и одговарајуће препоруке за период до достављања наредног периодичног извештаја, 2023. године.

У складу са наведеним биће ажуриран План за праћење примене препорука УН за људска права. Такође, Министарство је оцене упутило свим релевантним ресорима у циљу даље имплеменатције добијених препорука.