Извршење

У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству директни буџетски корисници састављају тромесечно периодичне извештаје о извршењу буџета. Исти се припремају, састављају и подносе у складу са  Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова .

Извршење буџета Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2024. годину

Извршење буџета Министарства за I квартал 2024. године