Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (ICESCR)

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (ICESCR)

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима је усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године. Пакт је ступио на снагу 3. јануара 1976. године када је потребних 35 држава депоновало инструменте о ратификацији или приступању. Пакт је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Његовим одредбама утврђена су инцивидуална и колективна права и одређене мере за надзор над њиховим поштовањем.

СФРЈ је Пакт ратификовала у јулу 1971. године („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори“, бр. 7/71) чиме се између осталог, сходно одредбама члана 16, обавезала да надлежном телу УН подноси извештаје о предузетим мерама и постигнутим резултатима у обезбеђивању поштовања права признатих у Пакту. Након промена октобра 2000. године Савезна Република Југославија је 12. марта 2001. године дала сукцесорску изјаву у Уједињеним нацијама која се односила и на поновно приступање Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима.

Закон o ратификацији Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

Опциони протокол уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 6. септембра 2023. године Закон о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским социјалним и културним правима, са 142 гласа „за“ и без иједног гласа против.

Опциони протокол је међународни инструмент који допуњује Међународни акт о економским, социјалним и културним правима и као такав пружа додатну могућност да грађани Републике Србије заштите своја права пред системом Уједињених нација, уколико претходно исрпљени унутрашњи механизми, укључујући и Уставну жалбу, не дају резултате.

Потврђивање овог Протокола представља искорак у међународној заштити људских права. То је почетак процеса који евентуалним жртвама кршења економских, социјалних и културних права може дати глас, а државу учинити одговорнијом у погледу обавеза у складу са овим инструментом.

Опциони протокол уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

Општи коментари Комитета за људска за економска социјална и културна права доступни су на страници ОХЦХР-а

 

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима Влада Републике Србије усвојила је на седници 18. априла 2019. године.

Одговори на додатна питања Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

У складу са постојећом процедуром, Комитет за економска, социјална и културна права УН је, након прелиминарног разматрања Трећег периодичног извештцја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, на 65. заседагьу, крајем 2019. године, усвојио листу додатних питања на које .је Република Србија требало да достави одговоре у задатом року ( 1. јул 2020. године).

Листа садржи 30 питање која су груписана у три области. Прва група питања се односи на опште информације. Затим на питања која се односе на опште одредбе Пакта (чл. 1-5) максимални расположиве ресурсе, недискриминацију; положај Рома, избеглица, азиланата, миграната, ИРЛ, једнакост жена и мушкараца. У трећој групи су питања која се односе на напосебне одредбе Пакта (чл.б- 15) – право на рад, право на праведне и повољне услове рада, права синдиката, права на социјалну сигурност, заштиту породице и деце, право на одговарајући животни стандард, право на физичко и ментално здравље, право на образовање и културна права.

Одговори на додатна питања Комитета сачињени су на основу прилога добијених од надлежних државних органа и у складу са смерницама Комитета у погледу форме и садржаја. Влада Републике Србије је, на седници одржаној 18. јуна 2020. године, усвојила Одговоре на додатна питања Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

Закључна запажања Комитета УН за економска, социјална и културна права у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима разматран је на 71. заседању Комитета УН за економска, социјална и културна права, које се одржавало у периоду од 14. фебруара до 4. марта 2022. године.

Државна делегација Републике Србије, коју је предводила министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог,  Гордана Чомић, представила је у интерактивном дијалогу са члановима Комитета, у виртуелном формату, од 21-23. фебруара 2022. године, Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

Комитет је у оквиру 71. заседања, на свом 30.  састанку, одржаном 4. марта 2022. године,  усвојио Закључна запажања у вези са Трећим периодичним  извештајем о примени Међунароног пакта о економским, социјалним и културним правима (Е/C.12/ /SRB/CO/3) која садрже конкретне препоруке нашој држави за наредни извештајни период.

Наредни периодични извештај о примени Пакта Република Србија треба да достави до 31. марта 2027. године.

Наша држава има обавезу да у року од две године извести Комитет о спровођењу препорука из Закључних зпажања које се односе на:  Бранитеље људских права  (став 17б), Национални акциони план бизнис сектор и људска права (став 19а) и Личне исправе (став 31 б и ц). 

 

Извешај о примени приоритетних препорука Комитета УН за економска, социјална и културна права из Закључних запажања у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Комитет за економска, социјална и културна права је по разматању Трећег периодичног извештаја Републике Србије о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, на 71. заседању у марту 2022. године, усвојио Закључна запажања (E/C.12/SRB/CO/3).

У складу са препоруком број 73. из Закључних запажања Комитета, Република Србија је имала обавезу да до 4. марта 2024. године извести Комитет о предузетим мерама у примени препорука датих у ставовима 17 (Браниоци људских права), 19 (Пословна и економска, социјална и културна права) и 31 (Идентификациона документа).

Извештај о приоритетним препоукама је закључком Владе усвојен на седници одржаној 29.02.2024. године (Закључак 05 бр.337- 1507/2024) и посредством Мисије Републике Србије у Женеви и другим међународним организацијама у Женеви у року достављен Комиету за економска социјална и културна права.

 

Извештаји из сенке

У вези Трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима организације цивилног друштва и Центар за људска права Правног факултета у Београду поднели су извештаје из сенке Комитету за економска, социјална и културна права Уједињених нација.

У оквиру 71. заседања Комитета за економска, социјална и културна права Уједињених нација током којег државна делегација Републике Србије, од 21. до 23. фебруара, представља Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, чланови Комитета позивали су се на изворе података из извештаја из сенке.

На тематској седници Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права, којим 9. фебруара 2022. године у Палати „Србија“ у Београду по први по први пут отворена је дискусија између чланова државне делегације која ће представљати државни извештај Комитету за економска, социјална и културна права Уједињених нација и представника свих организација цивилног друштва и Правног факултета који су поднели извештаје из сенке Комитету за економска, социјална и културна права.

Након тематске седнице Савета организације цивилног друштва и Центар за људска права правног факултета доставиле своје сагласности да се њихови извештаји на енглеском и преводом на српски језик објаве уз Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Други периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Република Србија је на 52. заседању Комитета за економска, социјална и културна права 15. маја 2014. године у Женеви представила Други периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

Одговори на додатна питања Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међуанродног пакта о економским, социјалним и културним правима

Комитет за економска, социјална и културна права је након прелиминарног разматрања Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у контексту информација прибављених од цивилног сектора и специјализованих агенција Уједињених нација припремио листу додатних питања на која је Република Србија доставила одговоре почетком маја 2014. године.

Закључне примедбе Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Комитет за економска, социјална и културна права је 23. маја 2013. године у Женеви, након интерактивног дијалога са члановима државне делегације усвојио Закључне примедбе у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима. Закључне примедбе садрже препоруке Републици Србији за унапређење економских, социјалних и културних права у предстојећем периоду( E/C.12/SRB/CO/2).

 

Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године

Комитет за економска, социјална и културна права је размотрио Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године (E/1990/5/Add.61), на 33. Заседању, 2-3. маја 2005. године у Женеви. Извештај садржи информације у вези са члановима 1-15 Пакта и обухвата период од 1992. до 2002. године, и то стање, проблеме и тешкоће у појединим секторима примене Пакта, као и мере, како законодавне, тако и оне у склопу текуће политике у појединим областима, којима се утицало на уочене слабости.

Одговори на питања Комитета за економска, социјална и културна рпава у вези са Иницијалним извештајем СЦГ о примени Међуанродног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године

Пре размтрања Иницијалног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године Комитет је затражио додатне одговоре на сет постављених питања. Након што их је Влада усвојила Одговори су у марту 2005. године достављени Комитету за економска, социјална и културна права.

Закључне примедбе Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Иницијалним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године

Након размотреног извештаја Комитет за економска, социјална и културна права је 13. маја 2005. године усвојио Закључне примедбе у вези са Иницијалним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године (E/C.12/l/Add.l08). Закључне примедбе садрже препоруке Републици Србији за унапређење економских, социјалних и културних права.