О министарству

Надлежност министарства

Делокруг Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог утврђен је у члану 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/2020) и обухвата послове државне управе који се односе на:

  •  заштиту и унапређење људских и мањинских права; израду прописа о људским и мањинским правима; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима, као и друге послове одређене законом. 
  •  општа питања положаја припадника националних мањина; вођење регистра националних савета националних мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине; положај припадника националних мањина који живе на територији Републике Србије и остваривање мањинских права; остваривање веза националних мањина са матичним државама; положај и остваривање овлашћења националних савета националних мањина, као и друге послове одређене законом.
  •  равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове одређене законом. 
  •  припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, изузев политичког и синдикалног организовања; иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора; мере и активности с циљем подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва; прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва; сарадњу са надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву, као и друге послове одређене законом.

План рада Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Минстарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог представило је План рада пред надлжним Одбором за људска права и равноправност полова, 16. новембра 2020. године.

Седницу Одбора у целости можете погледати на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=COYF2bukjBY