МЕНИ
 
Насловна » Људска права » Међународни уговори » Конвенција о правима детета

Конвенција о правима детета

1. Конвенција о правима детета

Конвенција о правима детета је усвојена је 20. новембра 1989. године резолуцијом 44/25 Генералне скупштине Уједињених нација

СФРЈ је ратификовала Конвенцију о правима детета18. децембра 1990. године. Наша држава је по основу сукцесије од 2001. године чланица Конвенције о правима детета („Службени лист СФРЈ- Међународни уговориˮ, број 15/90 и „Службени лист СРЈˮ, бр. 4/96 и 2/97) и њена два протокола - Факултативни протокол о продаји деце дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета у јулу 2002. године („Службени лист СРЈˮ, бр. 7/2002).

Република Србија је коспонзорисала резолуцију УН којом је усвојен Опциони протокол о комуникацијским процедурама уз Конвенцију о правима детета којим се дозвољава подношење  индивидуалних представки  и била је међу првим потписницама овог Протокола, чиме је показала своју посвећеност заштити права деце. Протокол није ратификовала јер је потребно да се претходно изврше одређене измене у унутрашњем законодавству.

2. Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета

Република Србија као чланица Конвенције о правима детета и оба њена протокола - Факултативни протокол о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета има обавезу да, у складу са чланом 44. Конвенције, подноси Комитету за права детета иницијални и периодичне извештаје о начину примене Конвенције и опционих протокола уз њу и поштовању загарантованих права детета.

Влада Републике Србије усвојила је на седници 7. маја 2015. године, Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета који садржи и информације о примени оба прокола уз ову Конвенцију.

Извештај је, у складу са Смерницама специфичним за споразум у погледу форме и садржаја периодичних извештаја које подносе државе уговорнице и  релевантим документима за његово разматрање упућен Комитету за права детета УН.

3. Закључна запажања Комитета за права детета у вези са Другим и Трећим периодичним извештајем

Државна делегација је представила Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета, на 74. заседању Комитета за права детета у Женеви, 24. јануара 2017. године. Након разматрања извештаја, Комитет за права детета Уједињених нација усвојио Закључна запажања у вези са Другим и трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета, на свом 2193. састанку  (ЦРЦ/Ц/СР.2193), одржаном 3. фебруара 2017. године.

У складу са ставом 76. Закључних запажања Комитета за права детета, наша држава је у обавези да предузме све одговарајуће мере како би се осигурало да препоруке садржане у овим Закључним запажањима у потпуности буду спроведене и учини их доступним широј јавности.

Video: Consideration of Serbia - 2177th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Video: Consideration of Serbia (Cont'd) - 2178th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Committee on the Rights of the Child considers the report of Serbia

4. Иницијални извештај о примени Конвенције о правима детета

Иницијални извештај о примени Конвенције о правима детета за период 1992 - 2005. године Влада Србије је усвојила 9. маја 2008. године, а Комитет за права детета је извештај разматрао свом 1326. и 1327. састанку 27. маја 2008. године у Женеви.

5 ОПШТИ КОМЕНТАРИ КОМИТЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Општи коментари Комитета за права детета доступни су на линку OHCHR: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11