МЕНИ
 
Насловна » Документа » Акти у припреми » Јавне консултације

Јавне консултације

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавештава да је

 

ПРОДУЖЕН РОК ТРАЈАЊА КОНСУЛТАЦИЈА НА
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Полазним основама за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докуемнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу до 21. септембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

На основу члана 31. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

 

КОНСУЛТАЦИJЕ НА
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА СТВАРАЊЕ
ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Полазним основама за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докумeнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 15. септембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

 

КОНСУЛТАЦИJЕ
О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА
РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ НАВЕДЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ (2021-2023)

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на online консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са Полазним основама за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године са Предлогом акционог плана за примену наведене стратегије (2021-2023), које се налазе приложене на крају ове поруке.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутих предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 30. августа 2021. године на електронску адресу: dragan.knezevic@minljmpdd.gov.rs.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА
РАДИ ПРИПРЕМЕ ТЕКСТА
НАЦРТА ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на on line јавне консултације све органе јавне власти, заинтересоване грађане и грађанке Републике Србије, привредне субјекте и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћа у јавним консултацијама ради припреме текста Нацрта закона о родној равноправности.
Своје предлоге и сугестије од значаја за израду поменутог закона, наведени актери могу дати на приложеном обрасцу и послати их најкасније до 20. фебруара 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs, са назнаком: Коментари на Полазне основе за израду Нацрта закона о родној равноправности.
Образац и Полазне основе се могу преузети на Порталу е-Управе.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА
ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА
НАЦРТА ЗАКОНА О ИСТОПОЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама.
Министарство је отпочело поступак припреме прописа који би регулисао област истополних партнерстава. Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/1/) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и Правилником о о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/2019) обавеза је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија, чиме се доприноси унапређењу законских решења и правног оквира уопште.
Предмет консултација су Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама у чијој изради су коришћени најбољи примери упоредноправних решења.
Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама могу се преузети на Порталу е-Управа.
Консултације ће бити одржане достављањем коментара и сугестија путем електронске поште.
Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије се могу доставити на javnarasprava@minljmpdd.gov.rs на обрасцу који се може преузети на Порталу е-Управа.
Рок за достављање коментара и сугестија је 20. фебруар 2021. године.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА
ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.
Министарство је отпочело поступак припреме прописа ради унапређења законских одредби које регулишу област забране дискриминације.  
Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/1/) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и Правилником о о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/2019) обавеза је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија, чиме се доприноси унапређењу законских решења и правног оквира уопште.
Предмет консултација су Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације које је израдила Радна група.
Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације могу се преузети на Порталу е-Управа.
Консултације ће бити одржане достављањем коментара и сугестија путем електронске поште.  
Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије се могу доставити на javnarasprava@minljmpdd.gov.rs на обрасцу који се може преузети на Порталу е-Управа.
Рок за достављање коментара и сугестија је 20. фебруар 2021. године.