МЕНИ
 
Насловна » Цивилно друштво » Подстицајно окружење а развој цивилног друштва » Институционални оквир за сарадњу

Институционални оквир за сарадњу са цивилним друштвом

У складу са мандатом, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи активности у правцу обезбеђивања повољног амбијента за развој и деловање цивилног друштва кроз развој институционалних механизама за сарадњу органа јавне управе са цивилним друштвом, припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса, припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора.

Један од кључних предуслова за развој подстицајног окружења за деловање цивилног друштва, као и његову сарадњу са органима јавне власти, обухвата постојање адекватног институционалног оквира усмереног на међусекторски дијалог на свим нивоима.

За квалитетна законска решења, а посебно њихову успешну примену и жељене резултате у пракси, од суштинског је значаја пружити прилику свим заинтересованим актерима да се укључе у процес њиховог креирања од најраније фазе. У складу са повереним мандатом, Министарство настоји да промовише, подстакне и обезбеди учешће организација цивилног друштва у процесу припреме, доношења и праћења примене прописа и докумената јавних политика.

Полазећи од законског оквира којим су постављене основе за унапређење учешћа јавности у процесима припреме прописа и докумената јавних политика, Министарство спроводи активности у циљу обезбеђивања укључивања организација цивилног друштва у процес израде прописа и докумената јавних политика. Подршка укључивању у просец израде прописа заснива се на Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа  („Сл. гласник РС“, бр. 8/20) усвојеним у јануару 2020. године.

Сврха Смерница је да уреде и подстакну укључивање заинтересованих страна и циљних група, пре свега организација цивилног друштва, у радне групе које формирају органи државне управе и тиме обезбеде њихову партиципацију у што ранијој фази процеса одлучивања. Истовремено, њима се настоји усмерити рад органа државне управе у правцу даљег унапређења укључивања цивилног друштва у поступке израде прописа и докумената јавних политика дефинисаних Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа ( "Сл. гласник РС", број 90/14.)усвојеним 2014. године.

Укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа учешћем у радним групама и саветодавним телима спроводи се кроз транспарентне поступке засноване на јавном позиву, са унапред утврђеним критеријумима селекције и једнаким шансама за партиципацију свих заинтересованих представника цивилног друштва. Истовремено, њиховом применом настоји се обезбедити подизање квалитета процеса припреме, али и спровођења прописа и докумената јавних политика кроз укључивање представника цивилног друштва који имају одговарајуће искуство и експертизу у одређеној области у раним фазама процеса припреме.

 

КОНТАКТ ТАЧКЕ ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

Полазећи од правног оквира који уводи обавезе органа управе у правцу веће транспаретности процеса доношења прописа и јавних политика, уз истовремено успостављање нових механизама за укључивање и заговарачке активности цивилног друштва, а у циљу обезбеђивања ефикасније примене успостављеног правног оквира и унапређења међусекторске комуникације и сарадње, упућена је иницијатива органима управе који могу бити предлагачи прописа и докумената јавних политика да се именују контакт особе - тачке за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном.

По окончању процеса прикупљања података од стране органа креирана је База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва са циљем да омогући и подстакне директну комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, посебно у процесима одлучивања, али и међусобну сарадњу и размену искустава самих државних органа у овој области.

Постојање контакт тачака у органима управе за сарадњу са организацијама цивилног друштва један је од институционалних механизама за сарадњу предвиђених ревидираним Кодексом добре праксе зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa Савета Европе.

База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва креирана је у виду excel документа који садржи три странице (sheet) у којима су органи управе разврстани по нивоу власти којем припадају. Ова база биће периодично ажурирана подацима недостајућих органа, али и мењана у складу са евентуалним персоналним променама особа које су задужене за сарадњу са организацијама цивилног друштва.