MENI
 
Naslovna » Civilno društvo » Podsticajno okruženje a razvoj civilnog društva » Institucionalni okvir za saradnju

Institucionalni okvir za saradnju sa civilnim društvom

U skladu sa mandatom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi aktivnosti u pravcu obezbeđivanja povoljnog ambijenta za razvoj i delovanje civilnog društva kroz razvoj institucionalnih mehanizama za saradnju organa javne uprave sa civilnim društvom, pripremu propisa kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa, pripremu i sprovođenje strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s ciljem daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora.

Jedan od ključnih preduslova za razvoj podsticajnog okruženja za delovanje civilnog društva, kao i njegovu saradnju sa organima javne vlasti, obuhvata postojanje adekvatnog institucionalnog okvira usmerenog na međusektorski dijalog na svim nivoima.

Za kvalitetna zakonska rešenja, a posebno njihovu uspešnu primenu i željene rezultate u praksi, od suštinskog je značaja pružiti priliku svim zainteresovanim akterima da se uključe u proces njihovog kreiranja od najranije faze. U skladu sa poverenim mandatom, Ministarstvo nastoji da promoviše, podstakne i obezbedi učešće organizacija civilnog društva u procesu pripreme, donošenja i praćenja primene propisa i dokumenata javnih politika.

Polazeći od zakonskog okvira kojim su postavljene osnove za unapređenje učešća javnosti u procesima pripreme propisa i dokumenata javnih politika, Ministarstvo sprovodi aktivnosti u cilju obezbeđivanja uključivanja organizacija civilnog društva u proces izrade propisa i dokumenata javnih politika. Podrška uključivanju u prosec izrade propisa zasniva se na Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa  („Sl. glasnik RS“, br. 8/20) usvojenim u januaru 2020. godine.

Svrha Smernica je da urede i podstaknu uključivanje zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva, u radne grupe koje formiraju organi državne uprave i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja. Istovremeno, njima se nastoji usmeriti rad organa državne uprave u pravcu daljeg unapređenja uključivanja civilnog društva u postupke izrade propisa i dokumenata javnih politika definisanih Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa ( "Sl. glasnik RS", broj 90/14.)usvojenim 2014. godine.

Uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa učešćem u radnim grupama i savetodavnim telima sprovodi se kroz transparentne postupke zasnovane na javnom pozivu, sa unapred utvrđenim kriterijumima selekcije i jednakim šansama za participaciju svih zainteresovanih predstavnika civilnog društva. Istovremeno, njihovom primenom nastoji se obezbediti podizanje kvaliteta procesa pripreme, ali i sprovođenja propisa i dokumenata javnih politika kroz uključivanje predstavnika civilnog društva koji imaju odgovarajuće iskustvo i ekspertizu u određenoj oblasti u ranim fazama procesa pripreme.

 

KONTAKT TAČKE ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Polazeći od pravnog okvira koji uvodi obaveze organa uprave u pravcu veće transparetnosti procesa donošenja propisa i javnih politika, uz istovremeno uspostavljanje novih mehanizama za uključivanje i zagovaračke aktivnosti civilnog društva, a u cilju obezbeđivanja efikasnije primene uspostavljenog pravnog okvira i unapređenja međusektorske komunikacije i saradnje, upućena je inicijativa organima uprave koji mogu biti predlagači propisa i dokumenata javnih politika da se imenuju kontakt osobe - tačke za saradnju sa organizacijama civilnog društva u organima uprave na sva tri nivoa vlasti – nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom.

Po okončanju procesa prikupljanja podataka od strane organa kreirana je Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva sa ciljem da omogući i podstakne direktnu komunikaciju i saradnju organa uprave i organizacija civilnog društva, posebno u procesima odlučivanja, ali i međusobnu saradnju i razmenu iskustava samih državnih organa u ovoj oblasti.

Postojanje kontakt tačaka u organima uprave za saradnju sa organizacijama civilnog društva jedan je od institucionalnih mehanizama za saradnju predviđenih revidiranim Kodeksom dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka Saveta Evrope.

Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva kreirana je u vidu excel dokumenta koji sadrži tri stranice (sheet) u kojima su organi uprave razvrstani po nivou vlasti kojem pripadaju. Ova baza biće periodično ažurirana podacima nedostajućih organa, ali i menjana u skladu sa eventualnim personalnim promenama osoba koje su zadužene za saradnju sa organizacijama civilnog društva.