MENI
 
Naslovna » Dokumenta » Akti u pripremi » Javne rasprave

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA 2024. i 2025. GODINU ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade 05 Broj: 56-1446/2024 od 28. februara 2024. godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za 2024 i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine.

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 1. do 22. marta 2024. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i druge zainteresovane učesnike da dostave sugestije, predloge i komentare na tekst Predloga akcionog plana putem portala e-Konsultacije (https://ekonsultacije.gov.rs/) ili na predviđenom obrascu koji je javno dostupan uz Predlog akcionog plana na sledeću elektronsku adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs , odnosno, pisanim putem, na adresu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd, najkasnije do 22. marta 2024. godine.

 

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2024-2025. GODINE ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2030. GODINE

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade 05 Broj: 90-1450/2024 od 28. februara 2024. godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za period 2024-2025. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine ( u daljem tekstu: Predlog akcionog plana).

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 1. do 22. marta 2024. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija, i druge zainteresovane učesnike da dostave sugestije, predloge, inicijative i komentare na tekst Predloga akcionog plana putem portala e-Konsultacije (https://ekonsultacije.gov.rs/) ili na predviđenom obrascu koji je javno dostupan uz Predlog akcionog plana na sledeću elektronsku adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, odnosno, pisanim putem, na adresu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 22. marta 2024. godine.

 

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2022-2023. GODINE ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2030. GODINE

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade 05 Broj: 90-4431/2022 od 8. juna 2022. godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za period 2022-2023. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine ( u daljem tekstu: Predlog akcionog plana).

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 10. do 29. juna 2022. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija, i druge zainteresovane učesnike da dostave sugestije, predloge, inicijative i komentare na tekst Predloga akcionog plana putem portala e-Konsultacije (https://ekonsultacije.gov.rs/) ili na predviđenom obrascu koji je javno dostupan uz Predlog akcionog plana na sledeću elektronsku adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, odnosno, pisanim putem, na adresu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 29. juna 2022. godine.

 

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade 05 Broj: 90-4109/2022 od 25. maja 2022. godine, a na osnovu člana 36. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine ( u daljem tekstu: Akcioni plan).

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 26. maja do 15. juna 2022. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane da dostave svoje sugestije, predloge, inicijative i komentare na tekst Predloga Akcionog plana prvenstveno putem portala eKonsultacije ili na predviđenom obrascu na sledeću elektronsku adresu: odsek.romi@minljmpdd.gov.rs ili ih upute poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana i u roku od 15 dana od završetka javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i na Portalu „eKonsultacije”.

 

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2023. godine

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade 05 Broj: 90-3932/2022 od 18. maja 2022. godine, a na osnovu člana 36. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2023. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 19. maja do 8. juna 2022. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalnih samouprava, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija, kao i druge zainteresovane učesnke da dostave svoje sugestije, predloge, inicijative i komentare na tekst Predloga Akcionog plana prvenstveno putem portala eKonsultacije https://ekonsultacije.gov.rs/ , ili na predviđenom obrascu na sledeću elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs ili ih upute poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana i u roku od 15 dana od završetka javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i na Portalu „eKonsultacije”.

 

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2022-2023 ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade 05 Broj: 021-12649/2021-2 od 17. januara 2022. godine, a na osnovu člana 36. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za period 2022-2023 za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, koji se nalazi priložen na kraju ovog teksta.

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 20. januara do 8. februara 2022. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medije, kao i druge zainteresovane učesnike da dostave svoje sugestije, predloge, inicijative i komentare na tekst Predloga akcionog plana na obrascu, priloženom na kraju ovog teksta, na sledeću elektronsku adresu: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs ili pisanim putem, odnosno poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo će u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti izveštaj na svojoj Internet prezentaciji i na Portalu "eKonsultacije".

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Republika Srbija je 2009. godine donela Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09), kojim je uredila opštu zabranu diskriminacije, oblike diskriminacije, postupke zaštite od diskriminacije, kao i ustanovljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalnog državnog organa, nezavisnog u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom.

Tokom vođenja pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji (EU) uočeno je da se postojećim rešenjima Zakona o zabrani diskriminacije ne dostižu zajedničke tekovine i da nije u punoj meri usaglašen sa relevantnim zakonodavstvom EU na šta je Evropska komisija u više navrata ukazala. Osim toga, nadležna ugovorna tela UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, kao i za ljudska prava, istakli su potrebu institucionalnog jačanja zaštite od diskriminacije, odnosno rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Budući da je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. stav 3. predviđeno da „Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: ravnopravnost polova; antidiskriminacionu politiku; pitanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću, s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, kao i druge poslove na osnovu člana 12. tog zakona“ - ovo Ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/2019), kao i Pravilnikom  o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija.

U skladu sa zaključkom Odbora za pravni sitem i državne organe Vlade Republike Srbije (Broj: 011-1777/2021 od 3. marta 2021. godine), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešćau javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koja traje u periodu od 4. do 23. marta 2021. godine. 

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 23. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs sa naznakom: Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Predlog nacrta i Obrazac za komentare su objavljeni i na  Portalu e-Uprave.

 

Javna rasprava o Predlogu nacrta zakona o istopolnim zajednicama

Analizom stanja u oblasti ostvarivanja ljudskih prava seksualnih manjina uočeno je da postojanje istopolnih partnerstava u svim društvima, pa i u društvu u Srbiji, nameće potrebu da se ovakav vid ostvarivanja zajednice života između dve osobe pravno prepozna i uredi. Istraživanja pokazuju da preko 50% ispitanih LGBTI osoba u Srbiji živi u nekom vidu partnerstva, a njih 63% odgovorilo je pozitivno u pogledu spremnosti da registruje istopolno partnerstvo ukoliko bi to bilo pravno moguće.  Negativne posledice neprepoznavanja istopolnog partnerstva su višestruke, i pored pripadnika LGBTI zajednice posredno zahvataju čitavo društvo. Neregulisan porodični status u konkretnim slučajevima direktno ugrožava ili može da ugrozi zdravstveno stanje, imovinu, porodični i lični status pojedinca, a svakako kod istog stvara osećaj društvene izopštenosti i poniženosti. 

Budući da je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. predviđeno da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose između ostalog na zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima; ravnopravnosti polova; antidiskriminacionu politiku, ovo Ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/2019), kao i Pravilnikom  o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija.

Takođe, Ministarstvo za ljudska prava je organizovalo tri sastanka Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama na kojima su razmatrani komentari kako članova Posebne radne grupe, tako i komentari sa javnih konsultacija. Posebnu radnu grupu čine predstavnici relevantnih državnih organa i institucija i organizacija civilnog društva. Sastancima u ulozi posmatrača prisustvuju i predstavnici Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i Tima za ljudska prava UN u Srbiji.

Cilj je da se u Srbiji što je pre moguće steknu uslovi da LGBTI osobe mogu neometano da planiraju i organizuju sopstveni porodični život. Opredeljenost države ka poštovanju univerzalnog načela ljudskih prava i nediskriminacije obavezuje nadležne institucije da omoguće proces dostizanja prava LGBTI osoba. Donošenjem ovakvog propisa država izražava svoju jasnu opredeljenost za poštovanje međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava, kao i privrženost vrednostima koje su ugrađene u zakonodavstvo Evropske unije, ali i svoju odlučnost da, uprkos pritiscima postupa u skladu sa principima vladavine prava. Donošenje Zakona o istopolnom partnerstvu jedna je od aktivnosti predviđenih u Godišnjem planu rada Vlade za 2021. godinu kao i u Akcionom planu za sprovođenje Programa Vlade.

U skladu sa zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije (br. 011-1776/2021 od 3. marta 2021. godine) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građanke i građane Republike Srbije, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koja traje u periodu od 4. do 23. marta 2021. godine. 

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 23. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs  sa naznakom: Komentari na Nacrt  zakona o istopolnim zajednicama.

Predlog nacrta zakona o istopolnim zajednicama i Obrazac za komentare su objavljeni na su i na Portalu e-Uprava.

 

Javna rasprava o Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti

Analizom stanja u pogledu primene Zakona o ravnopravnosti polova, a posebno u pogledu ostvarivanja prava na ravnopravnost žena i muškaraca u Republici Srbiji, za desetogodišnji period (od 2010. do 2020. godine), može se utrvrditi da su žene i dalje neravnopravne i izložene diskriminatornim ponašanjima u svim oblastima javnog i privatnog života, a da su u posebno lošem položaju žene iz osetljivih društvenih grupa. Takođe, tokom vođenja pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji (EU) uočeno je da se postojećim rešenjima Zakona o ravnopravnostn polova ne dostižu zajedničke tekovine ravnopravnosti žena i muškaraca i da nije u punoj meri usaglašen sa relevantnim zakonodavstvom EU.

Budući da je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. stav 3. predviđeno da „Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: ravnopravnost polova; antidiskriminacionu politiku; pitanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću, s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, kao i druge poslove na osnovu člana 12. tog zakona“ - ovo ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zkona o rodnoj ravnopravnosti.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/2019), kao i Pravilnikom  o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija.

Takođe, u fazi javnih konsultacija Ministarstvo je organizovalo četiri društvena dijaloga na kojima se razmatralo stanje rodne ravnopravnosti u oblastima koje su predmet regulisanja ovog zakona: rad, zapošljavanje, preduzetništvo, obrazovanje, kultura, socijalna i zdravstvena zaštita kao i učešće žena u političkom životu. U ovim društvenim dijalozima učestvovali su kako najviši predstavici resornih ministarstava tako i narodni poslanici, predstavnici nezavisnih tela, sindikata, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i političkih stranaka.

Budućim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti reguliše se stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja, samozapošljavanja, socijalnog osiguranja, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, odbrane i bezbednosti, zaštite životne sredine, kulture, javnog informisanja, sporta, političkog delovanja i javnih poslova, reproduktivnog i seksualnog zdravlja, pristupu robi i uslugama kao i mere za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnoj raspravi o Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, koja traje u periodu od 26. februara do 17. marta 2021. godine. 

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 17. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs sa naznakom: Komentari na Predlog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Predlog nacrta i Obrazac za komentare su objavljeni na  Portalu e-Uprave.