MENI
 
Naslovna » Pres » Publikacije OCD

Publikacije OCD

PIN, Mentalno zdravlje u Srbiji: Procena potreba, faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške

PIN, Rezultati istraživanja o iskustvima korisnika psihijatrijskih usluga

PIN, Mentalno zdravlje osoba u situaciji beskućništva

PIN, Mentalno zdravlje i dobrobit izbeglica i trazilaca azila u Srbiji

PIN, Značenje uloga i izvori nade kod dece i mladih iz izbegličke populacije

CPD, Preporuke Komiteta za prava deteta - Na pola puta - šta je do sada urađeno i šta nam predstoji

CPD, Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih

CPD, Pravosuđe po meri deteta

CPD, Prava deteta na zdravu životnu sredinu u Republici Srbiji

CPD, Prava deteta tokom pandemije

CPD, Deca i razvod – Kako podržati dete tokom i nakon razvoda roditelja

CPD, Formativna analiza - Izveštaj o postojećem zakonodavnom i normativnom okviru u oblasti pravosuđa po meri deteta u Srbiji i njihova primena u praksi

CPD, Zaboravljena deca Srbije

CPD, Podnesak MDRI-a i CPD-a UN Komitetu za prava deteta povodom Generalnog dana diskusije u Ženevi na temu “Prava deteta i alternativna briga”

CPD, Godišnji izveštaj o dečjim brakovima u Srbiji za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na praksu javnih tužilaštava

CPD, Dečji, rani i prinudni brakovi u Srbiji - propisi, reakcija i prevencija

CPD, Ispred ekrana - Istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru

CPD, Čovečanstvo duguje dece najbolje što ima - Studija slučaja o kršenju prava na privatnost i poverljivost podataka dece žrtava trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja u Srbiji

CPD, Normativni okvir - Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece

CPD, Istraživanje “JA U PANDEMIJI” - problemi mentalnog zdravlja iz ugla deteta

CPD, Tvoje pravo na zaštitu trgovine ljudima u vreme pandemije KOVID-19

CPD, Niko ne sme da te povredi

CPD, Tvoja prava - škola

CPD, Tvoja prava – zdravlje i zdravstvena zaštita

CPD, Tvoja prava – Sud – Kada tvoji roditelji ne žive zajedno

CPD, Tvoja prava – Alternativno staranje

FEMPLAC, Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji I

FEMPLAC, Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji II

FEMPLAC, Nasilje prema ženama i devojčicama u javnom prostoru

FEMPLAC, Nasilje u porodici i zloupotreba vatrenog oružja

FEMPLAC, Pokušaj femicida i femicid u Srbiji

FEMPLAC, Položaj i učešće starijih žena u političkom i javnom životu Srbije

FEMPLAC, Položaj žena u sindikatima u Srbiji

FEMPLAC, Priručnik za samozapošljavanje žena sa invaliditetom

FEMPLAC, Sigurne kuće

CILS, Vodič za praćenje primene na lokalnom nivou Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine

CPD, Analiza zakonodavstva RS iz perspetkive prava deteta na zdravu životnu sredinu

CPD, Hrabro u promene

CPD, Samozastupanjem do zdravih promena

BGCLjP, zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja u Srbiji 2018-2020

BGCLjP, Ljudska prava u Srbiji 2021

BGCLjP, Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije KOVID-19 u Srbiji

BGCLjP, Pravo na azil u Republici Srbiji 2021

BGCLjP, Sedam decenija pravne zaštite izbeglica

JUKOM, Vodič za individualne predstavke pred komitetima Ujedinjenih nacija

MDRI-S, Položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji

MDRI-S, Zaboravljena deca Srbije

MDRI-S, Tortura i zlostavljanje u kontekstu osoba sa invaliditetom

MDRI-S, Analiza položaja osoba sa invaliditetom tokom kovid-19 krize

MDRI-S, Analiza rada internih i nezavisnih kontrolnih mehanizama za zaštitu ljudiskih prava korisnika ustanova socijalne zaštite tokok COVID-19 krize u Republici Srbiji

MDRI-S, Izolovane u izolaciji

MDRI-S, Ovde i zidovi imaju uši

MDRI-S, Poslovna sposobnost –smernice za CSR

MDRI-S, Zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji

MDRI-S Ustanove socijalne zaštite za smeštaj dece i odraslih sa invaliditetom tokom pandemije KOVID-19

A11, Iskrivljena slika

A11, Utuživost ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji