MENI
 
Naslovna » Antidiskriminacija

Antidiskriminacija

Nina Mitić – pomoćnik ministra

Tel: +381 11 31 10 574

e-mail adresa:  antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs    

 

U Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na: promociju i razvoj antidiskriminacione politike, rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine; identifikovanje i osmišljavanje mera i aktivnosti sa ciljem praćenja, analizu stanja i predlaganja mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti, zaštitu od diskriminacije i sprečavanja marginalizacije romske nacionalne manjine; izradu nacrta zakona i drugih propisa, predloga planskih dokumenata po pitanju unapređenja međunarodnih standarda u oblasti rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije; praćenje i sprovođenje preporuka relevantnih međunarodnih organizacija u oblasti antidiskrimacionih politika i unapređenja rodne ravnopravnosti; sprovođenje aktivnosti na implementaciji Strategije socijalnog uključivanja Roma i  Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i pratećeg Akcionog plana; pripremu izveštaja iz oblasti antidiskriminacionih mera  i unapređenja ravnopravnosti polova, koje proizilaze iz strateških dokumenata RS kao i međunarodnih akata i obaveza koje proističu iz pristupanja EU; podršku romskim udruženjima koja se bave promocijom rodne ravnopravnosti i zaštite od svih oblika diskriminacije, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.