MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi

Konkursi i Javni pozivi

Obaveštenje o produžetku roka za Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Obaveštenje o produžetku roka za Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Obaveštenja o produžetku roka za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. godine

Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za period 2024-2025 za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za 2024. i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za učešće u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga programa zaštite prirode Republike Srbije 2024-2032. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine

Rezultati glasanja za kandidate za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za učešće u procesu izrade novog planskog dokumenta u oblasti trgovine ljudima

Rang lista izabranih kandidata za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

POZIV ZA GLASANjE i konačna Lista prihvaćenih kandidatura sa Listom kandidata koji ispunjavaju kriterijume naznačene u Javnom pozivu organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Lista prihvaćenih kandidatura sa listom kandidata koji ispunjavaju kriterijume naznačene u Javnom pozivu organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i lista odbačenih kandidatura

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Poziv za učešće na završnom konsultativnom sastanku povodom osnivanja Saveta za razvoj i saradnju sa civilnim društvom

Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja za pripadnike romske nacionalne manjine

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u javnim konsultacijama za formiranje Saveta za razvoj i saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija (CERD)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava na Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na obuci „Partnerstvo u donošenju odluka - između dobrog okvira i prakse“

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije zaštite životne sredine sa Akcionim planom

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Odboru za praćenje Interreg VI-A IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2021-2027. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u Odboru za praćenje Interreg VI-A IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2021-2027. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Odboru za praćenje Interreg VI-A IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2021-2027. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji (2020-2025. godine), za period 2023–2025. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava u okviru Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za uključivanje u program „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovnih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za uključivanje u program „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava u okviru Javnog poziva organizacijama civilnog društva za pristupanje Platformi civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava u okviru Javnog poziva udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija (CRC)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom

Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Javni poziv organizacijama civilnog društva za pristupanje Platformi civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine

Javni konkurs „Unarpeđenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji u 2022. godini“

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena Ujedinjenih nacija (CEDAW)

Javni konkurs za popunjavanje položaja – Sektor za društveni dijalog

Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Operativnog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvu

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Nacionalni seminar o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma sa fokusom na uključivanje čitavog društva

Javni poziv za učešće predstavnika organa javne uprave i organizacija civilnog društva na konsultativnom sastanku (fokus grupi)

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Operativnog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvu

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru OEBS projekta

Javni konkurs „Rodna ravnopravnost javnih politika za razvoj Republike Srbije”

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni konkurs za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Zajedničkom odboru za praćenje Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine.

Javni konkurs „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi izrade ex ante analize efekata Zakona o volontiranju

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Zajedničkom odboru za praćenje Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2021- 2030. godine

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni konkurs za učešće u Radnoj grupi za izradu ex ante analize efekata Zakona o volontiranju i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o volontiranju u skladu sa tom analizom

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2021- 2030. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu ex ante analize efekata Zakona o volontiranju i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o volontiranju u skladu sa tom analizom

Javni konkurs „Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini“

Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta Porodičnog zakona

Poziv za popunjavanje upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Polazne osnove za pripremu Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji na osnovu sprovedenih onlajn konsultacija

Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

Javni poziv za učešće na završnoj konferenciji programa evropa za građane i građanke - “Evropska unija kao zajednica vrednosti”

Poziv za podnošenje projektnih ideja

Rezultati glasanja za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru – JCC

Rezultati Javnog poziva za OCD za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije rodne ravnopravnosti

Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu"

Poziv na konsultativni sastanak u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu

Obaveštenje o produžetku roka za konsultacije povodom početka pripreme Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji

POSTUPAK IZBORA nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA)

Lista kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JSS) - OTVORENO GLASANjE

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

Obaveštenje o početku pripreme Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji

Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Javni poziv Organizacijama civilnog društva za učešće u izradi  Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima  Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine, sa pratećim akcionim planom