MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » UPR

UPR

 

Izveštaj Reublike Srbije za četvrti ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR)

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 2. februara 2023. godine usvojila Izveštaj Reublike Srbije za četvrti ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) (Zaključak broj: 337-829/2023).

Izveštaj za IV ciklus UPR-a, koji se odnosi na period od početka 2018. do kraja 2022. godine, Republika Srbija ima obavezu da podnese Savetu za ljudska prava UN-a najkasnije do 6. februara 2023. godine (stav 5. Aneksa Rezolucije 16/21 Saveta za ljudska prava UN-a). Izveštaj je ograničen na 10.700 reči na engleskom jeziku.

Radi pripreme ovog izveštaja, a u skladu sa dobijenim tehničkim instrukcijama iz Kancelarije VKLjP, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je sačinilo Upitnik, koji je sadržao preporuke grupisane u 10 tematskih oblasti, a svaka tematska oblast izdvojena je posebnom tabelom u okviru koje su navedeni resori zaduženi za sprovođenje preporuka. Tematske oblasti po kojima su grupisane preporuke: I Saradnja sa UN i procesi izveštavanja; II Ljudska prava - unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira; III Ombudsman; IV Zabrana torture, borba protiv zločina iz mržnje i govora mržnje, sprečavanje nasilja u porodici, ratni zločini, nestala lica, borba protiv trgovine ljudima; V Vladavina prava, pravosuđe, borba protiv korupcije; VI Zabrana i sprečavanje diskriminacije; VII Obrazovanje; VIII Sloboda izražavanja; IX Branitelji ljudskih prava; X Ciljevi održivog razvoja. Izveštaj je sačinjen na bazi odgovora koje su dostavili zakonodavni, izvršni i sudski organi, kao i nezavisni državni organi.

Republika Srbija je u februaru 2021. godine dostavila i Prvi dobrovoljni izveštaj u okviru Trećeg ciklusa UPR-a,te ovaj izveštaj predstavlja ažuriranje podataka.

Proces u okviru četvrtog ciklusa UPR-a, u skladu sa procedurom, biće nastavljen u maju 2023. godine.

 

PREPORUKE UPUĆENE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU ČETVRTOG CIKLUSA UPR

Državna delegacija Republike Srbije je, na poziv Saveta za ljudska prava UN, predstavila Izveštaj Republike za Četvrti ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) na 43. zasedanju Radne grupe Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, od 9. do 12. maja 2023. godine, u Ženevi. Delegaciju je predvodio Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a članovi delegacije su bili predstavnici institucija koje su učestvovale u izradi državnog izveštaja za Četvrti ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda.

Republika Srbija je u procesu dijaloga od 94 države članice Ujedinjenih nacija dobila ukupno 256 preporuka. U skladu sa procedurama, država je bila dužna da razmotri sve preporuke, koje je dobila u UPR-u i izjasni se o tome koje od njih prihvata.  Delegacija Srbije je, u skladu sa praksom dosadašnjih nacionalnih delegacija, koje su u prethodnim ciklusima UPRa predstavljale Srbiju i koje su takođe, bile reprezentativne, kako po svojoj brojnosti članova, tako i zastupljenosti resora u svom sastavu, odabrala je pristup izjašnjavanja o statusu preporuka koje prihvata na licu mesta. Prihvaćeno je 193 preporuka, i to onih čije je sprovođenje predviđeno Akvionim planom za sprovođenje programa Vlade, kao i onih koje se odnose na ktivnosti koje već naša država u kontinuitetu sprovodi.

Vlada Republike Srbije je zaključkom 05 br. 337-00-7661/2023 od 25. 8. 2023. godine usvojila Odgovore na preporuke država članica UN-a u okviru Četvrtog ciklusa UPR-a, u kojima se izjasnila o statusu preostalih 63 preporuka i to na način da je prihvatila 36 preporuka, 7 delimično prihvatila i 20 notirala.

Izveštaj o Republici Srbiji u okviru Četvrtog ciklusa UPR usvojen je 3. oktobra 2023. godine u Ženevi. Državnu delegaciju je predvodio ministar Žigmanov. Usvajanju je prethodila debata u kojoj je učestvovalo 12 država članica Ujedinjenih nacija (Ruska federacija, Šri Lanka, Tunis, Tanzanija, Venecuela, Vijetnam, Zimbabve, Albanija, Angola, Burkina Faso, Republika Hrvatska, Mađarska i Kazahstan), Populacioni fond Ujedinjenih nacija - UNFPA, šest organizacija civilnog društva (International Gey and Lesbian Association, Human Rights House, IAN International, Association for Human Rights and migrations, Center for Human Rights, International organization for elimination all forms of racial discrimination).

Učešće Republike Srbije u Četvrtom ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda rezultat je sveobuhvatnih konsultacija Parlamenta, Vlade, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija pre svega Tima za ljudska prava UN-a u Srbiji i Misije OEBS-a koji daju punu podršku tokom čitavog procesa. Preporuke koje su nam u ovom procesu UPR upućene u najvećem delu su komplementarne sa naporima Republike Srbije da se dalje unapredi stanje ljudskih prava u Republici Srbiji. Iz tog razloga ne iznenađuje činjenica da je naša država prihvatila u potpunosti 90 odsto upućenih preporuka. Usled prirode preporuka državna delegacija je bila u poziciji da se na licu mesta izjasni da prihvata čak 193 preporuke, o preostalih 63 preporuka Vlada Republike Srbije je dostavila pisano izjašnjenje i to na način da je 36 preporuka prihvaćeno, 20 notirano, dok je 7 preporuka delimično prihvaćeno. Za preporuke koje su notiane procene Vlade su bile da ili iste nije moguće primeniti u obliku  kako su izrečene ili zahtevaju izmene zakonskog okvira za koji u ovom trenutku ne možemo garantovati da će se izvršiti u izveštajnom periodu. Šef delegacije je izvestio o spremnosti i volji naše države da nastavi da unapređuje standarde u oblasti ljudskih prava i sprovodi preporuke. Iako je državni izveštaj razmatran u maju mesecu, Savet je obavešten daje naša država svoju posvećenost procesu UPR pokazala tako što je već neke od upućenih preporuka realizovala, a neke započela da realizuje. Naime, Narodna skupština je 6. septembra 2023. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz  Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Na ovaj način je Republika Srbija zaokružila sistem međunarodne zaštite u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, što je Savet za ljudska prava na usvajanju izveštaja pozdravio.

 

Nacrt izveštaja za četvrti ciklus UPR-a

Izveštaj za IV ciklus UPR-a, koji se odnosi na period od početka 2018. do kraja 2022. godine, Republika Srbija ima obavezu da podnese Savetu za ljudska prava UN-a najkasnije do 6. februara 2023. godine (stav 5. Aneksa Rezolucije 16/21 Saveta za ljudska prava UN-a). Izveštaj je ograničen na 10.700 reči na engleskom jeziku.

Radi pripreme ovog izveštaja, a u skladu sa dobijenim tehničkim instrukcijama iz Kancelarije VKLjP,  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je sačinilo Upitnik, koji je sadržao preporuke grupisane u 10 tematskih oblasti, a svaka tematska oblast izdvojena je posebnom tabelom u okviru koje  su navedeni resori zaduženi za sprovođenje preporuka.

Tematske oblasti po kojima su grupisane preporuke: I Saradnja sa UN i procesi izveštavanja; II Ljudska prava - unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira; III Ombudsman; IV Zabrana torture, borba protiv zločina iz mržnje i govora mržnje, sprečavanje nasilja u porodici, ratni zločini, nestala lica, borba protiv trgovine ljudima; V Vladavina prava, pravosuđe, borba protiv korupcije; VI Zabrana i sprečavanje diskriminacije; VII Obrazovanje; VIII Sloboda izražavanja; IX Branitelji ljudskih prava; X Ciljevi održivog razvoja.

Izveštaj je sačinjen na bazi odgovora koje su dostavili zakonodavni, izvršni i sudski organi, kao i nezavisni državni organi.

Republika Srbija je u februaru 2021. godine dostavila i Prvi  dobrovoljni izveštaj u okviru Trećeg ciklusa UPR-a,te ovaj izveštaj predstavlja ažuriranje podataka.

Nacrt ovog izveštaja je upućen nadležnim resorima na mišljenje. Rok za dostavljanje mišljenja je  27. januar 2023. godine.

 

Izveštaj Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 31.10.2017. godine Izveštaj Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (Zaključak,05 Broj: 337-9979/2017-1). Kao država smo iskoristili mogućnost da izradimo i aneks, koji sadrži informacije o realizaciji preporuke preporuke i semafor sa procenom o ostvarenosti svake preporuke u sklldu sa smernica SLjP UN (ispunjena, delimično ispunjena,u fazi ispunjavanja i nije ispunjena).

 

Odgovori Republike Srbije na preporuke država članica Ujedinjenih nacija iz Trećeg ciklusa Univerzalonog periodičnog pregleda.

U okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda, u periodu od 24. do 26. januara 2018. godine državna delegacija je predstavila izveštaj Republike Srbije. Tom prilikom, naša država je dobila 190 preporuka i u skladu sa jedinstvenom procedurom za UPR, prihvatila je 175, a notirala 15 preporuka.

Vlada je na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine usvojila Odgovore Republike Srbije na preporuke država članica Ujedinjenih nacija iz Trećeg ciklusa Univerzalonog periodičnog pregleda.

 

Republika Srbija dostavila Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija Srednjoročni izveštaj u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR)

Vlada Republike Srbije je na sednici 25. februara 2021. godine usvojila Srednjoročni izveštaj Republike Srbije u okviru Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (Zaključak, br. 337-1537/2021), nakon čega je isti dostavljen Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Ovo je dobrovoljni izveštaj, koji naša država prvi put dostavlja Savetu za ljudska prava UN-a i na ovaj način svrstava u red država sa dobrom praksom izveštavanja. Izveštaj će biti razmatran u okviru 46. zasedanja Saveta za ljudska prava UN-a na panelu posvećenom UPR, 17. marta 2021. godine u prisustvu delegacije Stalne misije Republike Srbije pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

Republika Srbija je u okviru Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda u januaru 2018. godine dobila 190 preporuka, od kojih je prihvatila 175, a notirala 15.

Izrada Srednjoročnog izveštaja započela je u julu 2020. godine formiranjem međusektorskog tima, koji podrazumeva predstavnike sve tri grane vlasti koje su zaduženi za sprovođenje preporuka, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, Regulatornog tela za elektronske medije, Grada Beograda, Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima, Tima UN za ljudska prava i Misije OEBS-a u Srbiji.

Izradu izveštaja je u mnogome olakšao već uspostavljen nacionalni mehanizam za praćenje UN preporuka u oblasti ljudskih prava - Savet Vlade Republike Srbije za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava.

Savet je po dobijanju preporuka iz Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda ažurirao Plan ispunjavanja preporuka za čije vođenje je zadužen. Za svaku preporuku je određen resor nadležan za njeno ispunjavanje i rok. Specifičnost Plana ispunjavanja preporuka je što se ispunjavanje preporuka meri kroz indikatore usprešnosti, na kojima su zajedno radili Vlada i organizacije civilnog društva.

U cilju povezivanja svih procesa koji se u oblasti ljudskih prava paralelno održavaju u našoj državi, dodatna vrednost Plana ispunjavanja preporuka je što su sve preporuke iz UPR povezane sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a i Akcionim  planom za pregovaračko poglavlje 23: pravosuđe i osnovna prava u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Članovi multisektorskog tima su, radi efikasnijeg izveštavanja, preporuke iz Trećeg ciklusa UPR grupisali u 27 tematskih celina u okviru kojih su dati odgovori o sprovodenim aktivnostima na ispunjavanju preporuka u periodu od početka 2018. godine do kraja 2020. godine.

Odgovori nadležnih državnih organa i institucija pokazuju da je ispunjavanje svake preporuke u toku, kao i u kojim oblastima se moraju preduzeti dodatne aktivnosti kako bi se dostigli željeni ciljevi. Sama ocena o statusu ispunjenosti svake od preporuka će biti iskazana u finalnom izveštaju koji naša država treba da dostavi 2023. godine Savetu za ljudska prava UN-a.

Rad na izradi ove vrste izveštaja uticao je na unapređenje saradnje između nadležnih državnih organa i institucija, kao i njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva, što je od izuzetnog značaja za praćenje i ispunjavanje dobijenih preporuka. Takođe kroz presek stanja u oblasti ispunjenosti preporuka u trogodišnjem periodu olakšaće se proces pripreme finalnog izveštaja koji smo u obavezi da dostavimo Savetu za ljudska prava UN-a.