MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Sektor za ljudska prava

Sektor za ljudska prava

Ivana Joksimović – pomoćnica ministra

Tel: +381 11 22 50 655
        +381 11 22 50 677

e-mail adresa: ljudskaprava@minljmpdd.gov.rs

 

U Sektoru za ljudska prava obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu propisa i praćenje njihove primene u oblasti ljudskih prava, praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; izrada i predstavljanje pred Savetom za ljudska prava i ugovornim telima Ujedinjenih nacija periodičnih izveštaja o sprovođenju osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima; pripremanje odgovora na pojedinačne predstavke protiv države koje su podnete ugovornim telima UN čiju je nadležnost prihvatila Republika Srbija; izrada izveštaja za specijalne procedure UN; praćenje primene propisa i preporuka i saradnja sa telima Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednosti saradnju, Evropske Unije i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama čiji je Republika Srbija član; pripremu predloga preporuka mera organima javne vlasti i drugim licima za unapređenje i zaštitu ljudskih prava; praćenje mera antidiskriminacione politike; implementaciju strateških dokumenata iz oblasti ljudskih prava kao i druge poslove iz delokruga Sektora.