MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Specijalne procedure

Specijalne procedure

Specijalne procedure Ujedinjenih nacija

Specijalne procedure Ujedinjenih nacija predstavljaju aktivnost nezavisnih eksperata za ljudska prava, pri Savetu za ljudska prava UN-a, čiji je mandat da izveštavaju i daju savete o ljudskim pravima iz perspektive određene teme ili iz perspektive koja je specifiča  za određenu zemlju. Sistem rada specijalnih procedura je centralni element sistema Ujedinjenih nacija za ljudska prava i pokriva građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava, i u okviru istih prava određenih društvenih grupa.

Trenutno postoji 45 tematskih specijalnih procedura i 14 za stanje ljudskih prava u pojedinačnim zemljama.

U okviru svog mandata specijalni izvestioci neposredno posećuju države, uspostavljaju pisanu komunikaciju, kako bi stekli uvid u stanje ljudskih prava ali i skrenuli pažnju na navodna kršenja ili zloupotrebe ljudskih prava. Takođe,  sprovode tematske studije i sazivaju stručne konsultacije u cilju uspostavljanja međunarodnih standarda ljudskih prava. O svojim nalazima i preporukama najmanje jednom godišnje izveštavaju Savet za ljudska prava UN-a kao i Generalnu skupštinu UN-a. Često su prvi ili čak jedini mehanizam koji upozori međunarodnu zajednicu na određena pitanja iz oblasti ljudskih prava.

Republika Srbija, pored saradnje sa ugovornim telima UN-a i Savetom za ljudska prava UN-a, aktivno sarađuje sa specijalnim procedurama Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava, kojima je 2005. godine uputila a 2018. obnovila otvoren poziv za posete. Naša država odgovara redovno na upitnike specijalnih izvestilaca i Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava UN-a, što je čini primerom dobre prakse među državama članicama UN-a. Odgovoreno je na više od 400 upitnika Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava i specijalnih izvestilaca u oblasti ljudskih prava koja se dostavljaju posredstvom Ministarstva spoljnih poslova.

Izradu ovih odgovora koordinira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a na osnovu priloga koje pribavlja od  relevantnih državnih organa i institucija.

Republiku Srbiju su posetili:

 • Specijalni izvestilac za stanje ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (2001.g.)
 • Specijalni izvestilac za unapređenje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja (2004.g.)
 • Specijalni izvestilac za slobodu veroispovesti ili uverenja (2009.g.)
 • Visoki komesar UN za ljudska prava (2013g.)
 • Specijalni izvestilac UN za ljudska prava interno raseljenih lica (2013.g. i 2016.g.)
 • Radna grupa UN za prisilne nestanke (2014.g.)
 • Specijalni izvestilac za pravo na adekvatne uslove stanovanja (maj 2015.g.)
 • Specijalni izvestilac za oblast kulturnih prava (2016.g.)
 • Specijalni izvestilac za branioce ljudskih prava (2017.g.)
 • Specijalni izvestilac za torturu (2017.g. i 2019.g.);
 • Specijalni izvestilac za promociju istine, pravde, reparacija i garancija za neponavljanje  (2022.g.)

 

Odgovori Republike Srbije specijalnim procedurama i Kancelariji Visokog komesara za ljudska prava, na srpskom i engleskom jeziku nalaze se ispod teksta.

Specijalne procedure iz 2022. godine

Odgovori Republike Srbije na upitnik Kancelarije visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija o ravnopravnom, pristupačnom, blagovremenom i univerzalnom pristupu svih država vakcinama kao odgovoru na pandemiju covid-19

Odgovori Republike Srbije na upitnik specijalnog izvestioca za pravo na razvoj –politikeoporavkaod pandemije covid-19

Kulturna prava i održivi razvoj

Odgovori Republike Srbije na Upitnik specijalnog izvestioca za za prava svih na uživanje najviših mogućih standarda fizičkog i mentalnog zdravlja- Rasizam i pravo na zdravlje

Odgovori Republike Srbije na Upitnik specijalnog izvestioca za prava osoba sa albinizmom- Prava osoba sa albinizmom u kretanju

Odgovori Republike Srbije na Upitnik specijalnog izvestioca za adekvatno stanovanje - Pravo na adekvatno stanovanje i klimatske promene

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog izvestioca UN-a za pravo na razvoj - Planovi i politike oporavka od COVID-19 iz perspektive prava na razvoj

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava UN - Agenda 2030 i ljudska prava: najbolje prakse, izazovi i naučene lekcije o integrisanom pristupu zaštiti i promociji ljudskih prava i sprovođenju Agende 2030

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog izvestioca UN za torturu - Dužnost da se istraže krivična dela sa elementima mučenja u nacionalnom zakonodavstvu i praksi

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava UN – Godišnja tematska studija OHCHR o pravima osoba sa invaliditetom i sistemima za podršku

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog izvestioca UN na polju kulturnih prava - Kulturna prava i održivi razvoj

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog izvestioca UN za pravo na privatnost – Zaštita ličnih podataka tokom pandemije COVID - 19

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava UN – Lokalne vlasti i ljudska prava

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog izvestioca UN za nezavisnost sudija i advokata – Zaštita advokata u slobodnom i nezavisnom obavljanju advokatske profesije

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog izvestioca UN za trgovinu ljudima, posebno ženama i decom

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog izvestioca UN-a za prodaju i seksualnu eksploataciju dece, uključujući dečiju prostituciju, dečiju pornografiju i druge oblike seksualnog zlostavljanja dece

Odgovori Republike Srbije na Upitnik Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanja nasilja nad decom

 Избори за националне савете2022 Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina Poseban birački spisak Javne nabavke Informatror o radu Registar administrativnih postupaka za privredu EXPO 2027