MENI
 
Naslovna » Antidiskriminacija » Koordinaciono telo

Koordinaciono telo

Koordinaciono telo za unapređenje položaja Roma i Romkinja

Koordinaciono telo na nacionalnom nivou prati sve procese vezane za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koordinira rad organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja od strane Republike Srbije u ovoj oblasti. Pored toga, u delokrugu rada Koordinacionog tela su i unapređenje međuresorne saradnje, davanje preporuka za reagovanje u urgentnim situacijama čija posledica može biti dodatna ranjivost pripadnika/ca romske nacionalne manjine i predlaganje načina za ostvarivanje propisanih i dodatnih mera koje doprinose socijalnom uključivanju Roma i Romkinja.