MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Konvencija o rasnoj diskriminaciji (CERD)

Konvencija o rasnoj diskriminaciji (CERD)

1. Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je jednoglasno usvojila Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 21. decembra 1965 godine.

Konvencija je stupila na snagu 4. januara 1969. godine u skladu sa članom 19. Konvencije, nakon što je ostvaren dovoljan broj ratifikacija.

SFR Jugoslavija je ratifikovala Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 1967. godine (“Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 6/67). Naša država je po osnovu sukcesije prethodnih država, članica Konvencije od 2001. godine.

2. Izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 12. juna 2020. godine usvojila VI - IX Izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (ICERD), nakon čega je isti dostavljen Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije.

3. Izveštaj Republike Srbije o primeni preporuka sadržanih u stavovima 16 i 17 Zaključnih zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija u vezi sa II - V periodičnim izveštajem o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 6. decembra 2018. godine usvojila Izveštaj Republike Srbije o primeni preporuka sadržanih u stavovima 16 i 17 Zaključnih zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija u vezi sa II - V periodičnim izveštajem o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (Zaključak Vlade R. Srbije 05 br. 337-11832/2018 od 6. 12. 2018.g.).

4. Usvojena Zaključna zapažanja u vezi sa II-V periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa II-V periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (CERD/C/SR.2604), na svom 2604. zasedanju održanom 1. decembra 2017. godine.

Državna delegacija je predstavila izveštaj na 94. zasedanju Komiteta za ukidanje rasne diskrimanacije u Ženevi, 21. i 22.novembra 2017. godine.

Vlada Republike Srbije usvojila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije na sednici 30. decembra 2015. godine (zaključak 05 broj 337-14095/2015). Komitet za ukidanje rasne diskriminacije je izveštaj prihvatio kao II-V, imajući u vidu vremenski period od poslednjeg izveštaja.

U skladu sa stavom 34. Zaključnih zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije, Republika Srbija je dužna da u roku od godinu dana od usvajanja Zaključnih zapažanja izvesti Komitet za ukidanje rasne diskriminacije o primeni preporuke iz stava 16 - u vezi sa primenom člana 54a Krivičnog zakonika i preporuke iz stava 17 - o statističkim podacima u vezi sa zločinima iz mržnje zbog pripadnosti rasi koji se vode pred sudovima i tužilaštvima.

5. Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavljen Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavljen je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici 30. decembra 2015. godine.

Izveštaj sadrži pregled zakonodavnih, sudskih, administrativnih i drugh mera koje je država preduzela radi primene odredaba konvencije i ostvarivanja pune i efektivne ravnopravnosti i zaštite od rasne diskriminacije. Izveštajem su obuhvaćeni svi aktuelni mehanizmi i mere koje je država uspostavila i sprovodi u cilju zaštite stanovništva od rasne diskriminacije.

6. Inicijalni izveštaj

U skladu sa članom 9. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije države članice se obavezuju da Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije podnesu izveštaje o sudskim, administrativnim ili drugim merama koje donesu a koje daju dejstvo odredbama ove Konvencije.

Inicijalni izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije koji se odnosi na period od 1992-2008. godine Komitet za ukidenje rasne diskriminacije je razmatrao na svom 2067. i 2068. sastanku 24. i 25. februara 2011. godine.

7. Dopuna izveštaja

Dopuna Inicijalnog izveštaja o sprovođenju Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije za period od 1992-2008. godine sadrži odgovore na pitanja koja je Komitet postavio neposredno pre razmatranja Izveštaja.

Dokument je usvojila Vlada kao sastavni deo Platforme za učešće delegacije Republike Srbije na zasedanju Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije radi odbrane Inicijalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije za period od 1992-2008. godine.

8. Zaključna zapažanja

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije je na 2086. sastanku 10. marta 2011. godine usvojio Zaključnna zapažanja u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije koji se odnosi na period od 1992-2008. godine . U okviru tog dokumenta izloženi su pozitivni aspekti sprovođenja Konvencije, ometajući faktori i teškoće u sprovođenju Konvencije, kao i sporne tačke i preporuke Komiteta u vezi sa sprovođenjem Konvencije u Republici Srbiji.

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije je u ovom dokumentu pozvao državu da dostavi Drugi i Treći izveštaj o primeni Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije do 4. januara 2014. godine.

9. Opšte preporuke Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije

Opšte preporuke Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije dostupne su na linku OHCHR: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=11