MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Konvencija o pravima deteta (CRC)

Vlada Republike Srbije je na sednici 19. maja 2022. godine usvojila objedinjeni Četvrti i peti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta, kojim je obuhvaćen period od početka 2017. do kraja 2021. godine.

Prvi deo izveštaja prati primenu Konvencije i dva fakultativna protokola uz odgvovore na 41 preporuku koja je dobijena nakon razmatranja prethodnog periodičnog izveštaja, 2017. godine, a drugi deo čine aneksi (prvi aneks sadrži plan ispunjavanja preporuka Komiteta za prava deteta, drugi koji sadrži informacije koje su dale organizacije civilnog društva u vezi sa primenom preporuka i treći aneks sadrži statističke i druge podatke koji prate izveštaj).

Za potrebe izrade izveštaja ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je formirala Posebnu radnu grupu u čiji rad su bili uključeni predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, republičkih i pokrajinskih organa i institucija, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Regulatornog tela za elektronske medije, Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima, Koalicije za monitoring prava deteta, Mreže organizacija za decu Srbije, Centra za socijalnu politiku, Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS i udruženja Praksis. U toku procesa rada na izradi izveštaja konsultovana su i deca iz Dečijeg informativno kulturnog servisa – DH, koji je funkcioniše kao tinejdžerski klub u okviru Centra za prava deteta, a njihova mišljenja i stavovi uključeni u izveštaj.

IV i V periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta

IV i V periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta ENG

Aneks I

Aneks I ENG

Aneks II

Aneks II ENG

Aneks III

Aneks III ENG

Zajednički osnovni dokument o Republici Srbiji

COMMON CORE DOCUMENT RS 2022

 

Na sednici Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, 16. maja 2022. godine predstavljen je Nacrt četvrtog i petog periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta. Sednici je predsedavala ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.

Sednici su pored članova Saveta, prisustvovali predstavnici nezavisnih tela, organizacija civilnog društva, kao i predstavnici Dečijeg informativno kulturnog servisa – DH, koji je funkcioniše kao tinejdžerski klub u okviru Centra za prava deteta. Oni su na tematskoj sednici imali priliku da pred donosiocima odluka iznesu svoje mišljenje i stavove o primeni Konvencije o pravima deteta, što je naročito važno sa stanovišta preporuke Komiteta za prava deteta kojom se država potpisnica podstiče da osigura da se stavovima dece posveti dužna pažnja i da ojača stvaranje smislenog prostora kroz koji deca mogu da utiču na javne politike. Njihovi stavovi i mišljenja uključeni su u izveštaj koji naša država treba da dostavi Komitetu za prava deteta do 24. maja 2022. godine.

Po prvi put u okviru procesa izveštavanja ugovornih tela Ujedinjenih nacija, uz svoj izveštaj, Republika Srbija će dostaviti i aneks koji uključuje stavove i mišljenja organizacija civilnog društva o primeni preporuka Komiteta za prava deteta u Republici Srbiji.

Savet za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava imao je važnu ulogu u procesu koordinacije i pripreme izveštaja. Naime, u okviru rada Saveta formirana je tematska grupa koje je pružala stručnu i savetodavnu podršku formalnoj radnoj grupi za izradu izveštaja.

Republika Srbija je izradila periodični izveštaj na osnovu razvijenog Plana za praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta, za čije vođenje je zadužen ovaj Savet. Navedeni Plan sadrži preporuku, nadležan resor za njeno sprovođenje, rok, indikatore merenja stepena realizacije preporuka, povezanost preporuka sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a. Na razvijanju Plana resori su zajedno radili sa organizacijama civilnog društva. Ovaj model rada koristiće se i za izradu svih ostalih periodičnih izveštaja za Ujedinjene nacije kao primer dobre prakse i multisektorske saradnje svih relevantnih aktera na praćenju primene dobijenih preporuka u oblasti ljudskih prava.

Nacrt IV i V periodičnog izveštaja o primeni CRC

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Konvencija o pravima deteta

1. Konvencija o pravima deteta

Konvencija o pravima deteta je usvojena je 20. novembra 1989. godine rezolucijom 44/25 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

SFRJ je ratifikovala Konvenciju o pravima deteta18. decembra 1990. godine. Naša država je po osnovu sukcesije od 2001. godine članica Konvencije o pravima deteta („Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovoriˮ, broj 15/90 i „Službeni list SRJˮ, br. 4/96 i 2/97) i njena dva protokola - Fakultativni protokol o prodaji dece dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta u julu 2002. godine („Službeni list SRJˮ, br. 7/2002).

Republika Srbija je kosponzorisala rezoluciju UN kojom je usvojen Opcioni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima deteta kojim se dozvoljava podnošenje individualnih predstavki i bila je među prvim potpisnicama ovog Protokola, čime je pokazala svoju posvećenost zaštiti prava dece. Protokol nije ratifikovala jer je potrebno da se prethodno izvrše određene izmene u unutrašnjem zakonodavstvu.

2. Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

Republika Srbija kao članica Konvencije o pravima deteta i oba njena protokola - Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta ima obavezu da, u skladu sa članom 44. Konvencije, podnosi Komitetu za prava deteta inicijalni i periodične izveštaje o načinu primene Konvencije i opcionih protokola uz nju i poštovanju zagarantovanih prava deteta.

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 7. maja 2015. godine, Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta koji sadrži i informacije o primeni oba prokola uz ovu Konvenciju.

Izveštaj je, u skladu sa Smernicama specifičnim za sporazum u pogledu forme i sadržaja periodičnih izveštaja koje podnose države ugovornice i relevantim dokumentima za njegovo razmatranje upućen Komitetu za prava deteta UN.

3. Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta u vezi sa Drugim i Trećim periodičnim izveštajem

Državna delegacija je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta, na 74. zasedanju Komiteta za prava deteta u Ženevi, 24. januara 2017. godine. Nakon razmatranja izveštaja, Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta, na svom 2193. sastanku (CRC/C/SR.2193), održanom 3. februara 2017. godine.

U skladu sa stavom 76. Zaključnih zapažanja Komiteta za prava deteta, naša država je u obavezi da preduzme sve odgovarajuće mere kako bi se osiguralo da preporuke sadržane u ovim Zaključnim zapažanjima u potpunosti budu sprovedene i učini ih dostupnim široj javnosti.

Video: Consideration of Serbia - 2177th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Video: Consideration of Serbia (Cont'd) - 2178th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Committee on the Rights of the Child considers the report of Serbia

4. Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta za period 1992 - 2005. godine Vlada Srbije je usvojila 9. maja 2008. godine, a Komitet za prava deteta je izveštaj razmatrao svom 1326. i 1327. sastanku 27. maja 2008. godine u Ženevi.

5. OPŠTI KOMENTARI KOMITETA ZA PRAVA DETETA

Opšti komentari Komiteta za prava deteta dostupni su na linku OHCHR: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11

6. NACRT ČETVRTOG I PETOG PERIODIČNOG IZVEŠTAJA REPUBLIKE SRBIJE O PRIMENI KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA

U skladu sa obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije o pravima deteta, Republika Srbija treba do 24. maja 2022. godine da izvesti Komitet za prava deteta o primeni Konvencije o pravima deteta.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u skladu sa svojim nadležnostima u novembru mesecu 2021. godine obrazovalo Posebnu radnu grupu za izradu Nacrta četvrtog i petog periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta. U rad Posebne radne grupe uključeni predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, republičkih i pokrajinskih organa i institucija, kao i predstavnici nezavisnih tela (Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Regulatorno telo za elektronske medije), predstavnici Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima, Koalicije za monitoring prava deteta, Mreže organizacija za decu Srbije, Centra za socijalnu politiku, Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS i udruženja Praksis. Za podršku radnoj grupi obrazovana je i tematska radna grupa Saveta. Članovi tematske grupe su bili aktivni tokom procesa rada na dokumentu, s obzirom da su imenovani i kao predstavnici formalne radne grupe.