MENI
 
Naslovna » Nacionalne manjine » Multilateralni ugovori

Multilateralni ugovori

OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANjINA

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina. Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je Okvirnu konvenciju 1994. godine, a 1. februara 1995. godine otvorena je za potpisivanje državama članicama Saveta Evrope. Širina pitanja i odnosa koji su regulisani Okvirnom konvencijom učinili su je do sada najsveobuhvatnijim međunarodnopravnim dokumentom u oblasti manjinskih prava.

Okvirna konvencija predviđa podnošenje izveštaja kao redovnog sredstva za nadzor poštovanja obaveza preuzetih od strane država ugovornica. Praćenje sprovođenja Okvirne konvencije povereno je Komitetu ministara Saveta Evrope. Da bi se obezbedila efikasnost praćenja njenog sprovođenja, osnovan je Savetodovani komitet, čiji je zadatak da pomaže Komitetu ministara u oceni adekvatnosti mera preduzetih od strane država ugovornica za sprovođenja načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji. Članovi Savetodavnog komiteta su priznati eksperti u oblasti zaštite nacionalnih manjina.

Tokom razmatranja izveštaja, Savetodavni komitet može zahtevati dodatne informacije od države, kao i posetiti državu kako bi stekao što potpuniju i objektivniju sliku o ostvarivanju obaveza proisteklih iz Okvirne konvencije. Svoju ocenu o tome Savetodavni komitet daje u formi mišljenja, na koje država ugovornica može dostaviti svoje komentare. 

Komitet ministara Saveta Evrope, nakon što je i sam razmotrio izveštaj države, kao i mišljenje Savetodavnog komiteta i komentare države, donosi zaključke i odgovarajuće preporuke u formi rezolucije Komiteta ministara o sprovođenju Okvirne konvencije, čime se završava odgovarajući ciklus monitoringa po tom međunarodnom ugovoru.      

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope ratifikovana je u Saveznoj skupštini SR Jugoslavije 1998. godine. Na poziv Komiteta ministara Saveta Evrope, SR Jugoslavija je pristupila Okvirnoj konvenciji 11. maja 2001. godine i ona je za nju, u skladu sa odredbom člana 29. stav 2. tog dokumenta, stupila na snagu 1. septembra 2001. godine.

Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Prvi izveštajni ciklus

Prvi izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina-srp
Prvi izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina-engl

Prvo mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije-srp
Prvo mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije-engl

Komentari o Prvom mišljenju-srp
Komentari o Prvom mišljenju-engl

Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije-engl

Drugi izveštajni ciklus

Treći izveštajni ciklus

Četvrti izveštajni ciklus

Četvrti periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – srp
Četvrti periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina – engl

Četvrto mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije – srp
Četvrto mišljenje Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije – engl

Komentari Republike Srbije o Četvrtom mišljenju – srp
Komentari Republike Srbije o Četvrtom mišljenju – engl

Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije u Srbiji – srp
Rezolucija Komiteta ministara o primeni Okvirne konvencije u Srbiji – engl

 

Savetodavni komitet Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina sumirao je svoja iskustva i stavove o najvažnijim pitanjima na koja su nailazili u svom nadgledanju sprovođenja Okvirne konvencije, kroz tematske komentare o specifičnim pitanjima. Do sada su usvojena četiri takva tematska komentara.