MENI
 
Naslovna » Informacije od javnog značaja

Informacije od javnog značaja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavlja građanima, institucijama, organizacijama i novinarima informacije i dokumenta kojima raspolaže, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom ovog ministarstva, a smatraju se informacijama od javnog značaja.

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja se podnosi na propisanom obrascu ili pisanom dopisu koji obavezno sadrži:

  • Naziv organa javne vlasti kome se upućuje zahtev
  • Ime, prezime i adresu tražioca
  • Što precizniji opis informacije koja se zahtevom traži

 

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se:

Putem pošte ili predajom na pisarnici Ministarstva:
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Elektronskom poštom na adrese ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Ministarstvu :
snezana.novakovic@minljmpdd.gov.rs i/ili  vedrana.radojicic@minljmpdd.gov.rs

Tražilac informacije može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca informacije, ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta.

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI