MENI
 
Naslovna » Civilno društvo » Održivost civilnog sektora » Transparentno finansiranje

Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava

Jedan od ključnih preduslova u cilju unapređenja uslova za delovanje organizacija civilnog društva jeste poštovanje standarda i procedura transprentnog finansiranja iz budžetskih sredstava. Transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva uređeno je većim brojem zakona i podzakonskih akata Republike Srbije.

U cilju unapređenje finansijskog okvira za delovanje organizacija civilnog društva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi niz aktivnosti.

Posebno značajna aktivnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koja se odnosi na transparentno finansiranje organizacija civilnog drzštva iz javnih sredstava je izrada Godišnjeg zbirnog izveštaja o utrošku sredstava koja su kao podrška aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije, a koja podrazumeva godišnje praćenje iznosa izdvojenih sredstava za organizacije civilnog društva sa sva tri nivoa vlasti, kao i sagledavanje procedura finansiranja definisanih pravnim okvirom.

U cilju redovnog informisanja organizacija civilnog društva o mogućnostima finansiranja iz budžeta Republike Srbije, kao i unapređenja transparentnosti rada organa javne uprave u oblasti finansiranja organizacija civilnog društva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izradilo je e- aplikaciju Kalendar javnih konkursa. Kalendar javnih konkursa  sarži pregled planiranih javnih konkursa organa javne uprave sva tri nivoa vlasti i ima za cilj informisanje organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima radi blagovremene pripreme predloga projekata i programa.

Kalendar javnih konkursa predstavlja pretraživu aplikaciju u koju podatke unose organi javne uprave. Radi lakšeg prikupljanja podataka od organa javne uprave Republike Srbije u 2021. godini izrađena je nova elektronska aplikacija. Nova aplikacija kreirana je na način da objedini podatke o planovima raspisivanja javnih konskursa - Kalendar javnih konkursa i Upitnika o utrošku sredstava koja su obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije kojim se prikupljaju podaci o ostvarenoj podršci i time omogući jedinstveno praćenje plana i realizacije javnih konkursa namenjenih podršci organizacijama civilnog društva.

Kako bi se procedure i mehanizmi finansiranja organizacija civilnog društva unapredili na lokalnom nivou Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi i aktivnoti podizanja kapaciteta organa javne uprave. U tom smislu za predstavnke lokalnih samouprava organizuju se akreditovane obuke na temu transretnog finansiranja oranizacija civilnog društva ih budžetskih sredstava. U cilju razumevanja  reulative i ovabeznih koraka u procesu transrentnog finansiranja organizacija civilnog drušva izrađuju se i  priručnici i publikacije.